Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van de raad van de gemeente Den Helder tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges Den Helder 2022 (Legesverordening Den Helder 2022)

Geldend van 28-01-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Den Helder tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges Den Helder 2022 (Legesverordening Den Helder 2022)

Besluit van de raad van de gemeente Den Helder tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges Den Helder 2022

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet,

artikel 2, tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet,

artikel 104 b van het Reglement Rijbewijzen;

Kennisgenomen hebbende van het advies van de commissie Bestuur en Middelen van

27 oktober 2021;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening

Verordening op de heffing en de invordering van leges Den Helder 2022

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag;

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een dienst op aanvraag van een document; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  stukken in het persoonlijk belang benodigd door personen, die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken.

Artikel 5 Maatstaf van heffingen en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen twee maanden na de dagtekening van de kennisgeving

 • c.

  langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 7 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

 • d.

  langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 7 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (Rijbewijzen);

  • 3.

   hoofdstuk 4 onderdeel 4.4.1 (verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen);

  • 4.

   hoofdstuk 4 onderdeel 4.4.5 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 10 (Kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Legesverordening 2021” vastgesteld op 4 november 2020 en laatstelijk gewijzigd op 6 september 2021 bij raadsbesluit 2021-032670 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als” Legesverordening Den Helder 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2021.

voorzitter,

J.A. (Jan) de Boer MSc

griffier,

mr.drs. M. (Menno) Huisman

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Den Helder 2022

Indeling Tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen, basisregistratie gebouwen en adressen schriftelijk of met behulp van alternatieve media

Hoofdstuk 5

Vervallen

Hoofdstuk 6

Gemeentearchief, uittreksels, afschriften, reproducties en afdrukken

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige dienstverlening

Hoofdstuk 10

Kansspelen

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Telecommunicatie

Hoofdstuk 13

Verkeer en Vervoer

Hoofdstuk 14

Lijkschouwing

Hoofdstuk 15

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3

Teruggaaf

Hoofdstuk 4

Gereserveerd

Hoofdstuk 5

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 6

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Titel 3

Dienstverlening vallende onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Alcohol

Hoofdstuk 2

Evenementen

Hoofdstuk 3

Seksinrichtingen en escortbedrijven

Titel 4

Diverse diensten en werkzaamheden door de gemeente Den Helder

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijving

Hoofdstuk 2

Ledigen van privaatputten

Hoofdstuk 3

Bestrijden van ratten en muizen

Hoofdstuk 4

Bestrijden van insecten

Hoofdstuk 5

Rioolaansluitingen ten behoeve van bouwwerken

Hoofdstuk 6

Maken van een inrit / bestrating

Hoofdstuk 7

Ter beschikking stellen materiaal / levering diensten ten behoeve van evenementen

Hoofdstuk 8

Aanbrengen tekst- en verwijsborden

Hoofdstuk 9

Niet met name genoemde werkzaamheden

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, Stb. 72, voor kosteloze huwelijksvoltrekking is bepaald:

1.1.1

gedurende de uren, waarop krachtens afzonderlijk raadsbesluit het bureau van de Burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken voor het publiek is geopend

€ 326,40

1.1.2

buiten de uren als genoemd in 1.1.1

€ 380,10

1.1.3

in het geval dat bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken, dat een huwelijk moet worden voltrokken op een ander uur dan onder 1.1.1 bedoeld, kan het college van burgemeester en wethouders, in afwijking van het onder 1.1.2 vermelde, het tarief van € 275,-- van toepassing verklaren.

€ 275,00

1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van huwelijks- of partnerschapsboekje met plastic kaft

€ 19,40

1.3

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 45,90

1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaats gevonden

€ 65,85

1.5

De bepalingen en tarieven genoemd in Hoofdstuk 1.1 tot en met 1.4 zijn van overeenkomstige toepassing voor het registreren van partnerschappen.

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van veertien dagen voorafgaande aan die gereserveerde datum:

€ 65,85

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten

2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

2.1.1

van een nationaal paspoort:

2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

2.1.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

2.1.4

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in onderdeel 2.1.1 (zakenpaspoort):

2.1.5

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

2.1.6

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

2.2.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

2.3

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

2.4

van een Nederlandse identiteitskaart:

2.4.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

2.4.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

2.4.3

voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,35

2.5

voor de versnelde uitreiking van de in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.4.3 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 51,60

2.6

voor het bezorgen van een in de onderdelen 2.1.1 t/m 2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.2.5 genoemde bedragen:

€ 16,28

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

3.2

voor de versnelde uitreiking van het in onderdeel 3.1 genoemd document, zijnde een toeslag op het in onderdeel 3.1. genoemd bedrag:

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen, basisregistratie gebouwen en adressen schriftelijk of met behulp van alternatieve media

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking of per uittreksel uit de basisregistratie personen

€ 9,60

4.3

Voor de toepassing van onderdeel 4.2.1. en 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen:

4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.4.1

tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,45

4.4.2

tot het verstrekken van een uittreksel of inlichting uit het persoonskaarten of gezinskaartenarchief

€ 9,60

4.4.3

tot het verstrekken van een verklaring van erfrecht

€ 9,60

4.4.4

tot het verstrekken van een uittreksel of inlichting omtrent gezinssamenstelling of bewoners adres

€ 9,60

4.4.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag voor natuurlijke personen als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 3 van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden geldt het tarief zoals opgenomen in de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden

4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisadministratie personen of ter zake van het verstrekken van bijzondere inlichtingen, alsmede voor een afstammingsonderzoek, voor elk daaraan besteed kwartier

€ 22,30

4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een persoonslijst

€ 9,60

4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

4.7.1

het legaliseren van een handtekening

€ 9,60

4.7.2

het verstrekken van een verklaring van nationaliteit van gegoedheid en elke andere, hiervoor niet genoemde verklaring, hieronder niet te rekenen een bij wijze van inlichting uit de gemeentelijke basisregistratie verstrekt uittreksel uit dit register

€ 9,60

4.7.3

het aanvullen, wijzigen, enz. van officiële niet met name genoemde bescheiden

€ 9,60

4.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het maken van een selectie uit de basisregistratie personen langs geautomatiseerde weg

€ 134,15

4.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het maken van een aselecte steekproef of selectie uit de basisregistratie personen langs geautomatiseerde weg

€ 130,60

4.9

Indien de producten als genoemd in 4.2.1, 4.4.2 t/m 4.4.4 en 4.6 t/m 4.7.4 digitaal kunnen worden aangevraagd wordt het desbetreffende tarief verlaagd met 50 %

4.10

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een meertalig modelformulier woon-en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016,L 200)

€ 9,60

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief, uittreksels, afschriften, reproducties en afdrukken

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 18,05

6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

6.2.1

een afschrift of fotokopie (fysiek of digitaal) van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

1. tot en met 10 pagina’s, per pagina

2. vanaf 11 pagina’s, per pagina,

€ 0,30

€ 0,20

6.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 9,95

6.2.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie door middel van een afschrift, reproductie, gedrukt stuk of fotokopie op schriftelijke wijze of alternatieve media:

1. tot en met 6 pagina’s A4-formaat in zwart-wit

2. vanaf 7 pagina’s, A4-formaat per pagina in zwart-wit

3. A4 formaat per pagina in kleur

4. A3-formaat per pagina in zwart-wit

5. A3-formaat per pagina in kleur

Gratis

€ 0,30

€ 0,35

€ 0,45

€ 0,50

6.2.4

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag op schriftelijke wijze of met behulp van alternatief media voor zover daarvoor niet in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 10,40

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken op schriftelijke wijze of met behulp van alternatieve media:

7.1.1

een afschrift van de concernbegroting of ontwerp-concernbegroting

€ 18,60

7.1.2

een afschrift van het concernjaarverslag

€ 18,60

7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken bij abonnement van de agenda, bijlagen en notulen van de raadsvergaderingen, per jaar:

7.2.1

in het geval de betreffende stukken door de abonnee ter gemeentesecretarie worden afgehaald

€ 54,40

7.2.2

in het geval de betreffende stukken bij de abonnee worden thuisbezorgd

€ 108,70

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken:

8.1.1

indien daarbij bijstand van een ambtenaar is verkregen, per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 18,05

8.1.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 9,60

8.2a

Het tarief bedraag ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een digitale of analoge kaart van een gedeelte van de grootschalige basiskaart van de gemeente Den Helder

a. voor de gebiedsklasse 1 en 2 per ha

b. voor de gebiedsklasse 3 en 4 per ha

c. voor de gebiedsklasse 5 en 6 per ha

Onder de gebiedsklassen 1 en 2 wordt verstaan de zeer dicht bebouwde stedelijke gebieden;

Onder de gebiedsklassen 3 en 4 wordt verstaan de bebouwde stedelijke gebieden en gebieden met lintbebouwing;

Onder de gebiedsklassen 5 en 6 wordt verstaan gebieden met niet of nauwelijks gebouwde objecten en landbouwgebieden.

€ 157,10

€ 84,30

€ 18,60

8.2b

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een digitale of analoge kaart van de gemeente met een beperktere inhoud dan de inhoud van de grootschalige basiskaart per daaraan besteed uur

met een minimum van

en een maximum van

€ 73,00

€ 297,00

8.2c

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden per daaraan besteed uur € 144,90

met een minimum van

en een maximum van

€ 144,90

€ 570,20

8.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het raadplegen van een object uit de kadastrale informatie, inclusief een uitdraai op A4-formaat:

8.3.1

per kadastrale inzage

€ 11,90

8.3.2

per hypothecaire inzage

€ 11,90

8.3.3

per kadastrale kaart

€ 11,90

Hoofdstuk 9 Overige dienstverlening

9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op schriftelijke wijze of met behulp van alternatieve media verstrekken van:

9.1.1

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening

€ 11,15

9.1.2

een exemplaar van de gebundelde belastingverordeningen

€ 9,20

9.1.3

een exemplaar van andere dan met name in deze verordening genoemde gemeenteverordeningen per twee bladzijden

€ 0,35

9.1.4

andere dan hiervoor genoemde gedrukte stukken of fotokopieën van stukken

op A4-formaat per pagina

op A3-formaat per pagina (geen zelfbediening)

op A2-formaat per pagina (geen zelfbediening)

op A1-formaat per pagina (geen zelfbediening)

€ 0,35

€ 2,35

€ 3,55

€ 5,35

9.1.5

op A0-formaat per pagina (geen zelfbediening)

€ 5,35

9.1.6

rapporten, nota's of andere verzamelingen c.q. publicaties van stukken per rapport, nota of andere publicatie bevattende een aantal gedrukte bladzijden

 • 1.

  tot en met 10 bladzijden

 • 2.

  van 11 tot en met 50 bladzijden

 • 3.

  van 51 tot en met 100 bladzijden

te vermeerderen voor elke 100 bladzijden of een gedeelte daarvan met

alsmede in geval van bestemmingsplankaarten per kaart

€ 4,70

€ 6,55

€ 10,85

€ 7,10

€ 3,55

9.2

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek vervaardigen van daarvoor in aanmerking komende stukken, op andere wijze dan in 9.3.5 genoemd, per bladzijde -ongeacht de grootte- of gedeelte daarvan.

€ 2,60

Hoofdstuk 10 Kansspelen

10.1

Het tarief bedraagt ter zake voor het afgeven van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30 b van de Wet op de kansspelen (Stb.1964, 483) voor onbepaalde tijd voor 1, 2 of meerdere speelautomaten, geldt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Speelautomatenbesluit 2000

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

11.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder c van de Huisvestingswet 2014

296,30

11.1.2

tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik geven van een woonruimte als bedoeld in artikel 2A.2., lid 1, van de Huisvestingsverordening 2015 gemeente Den Helder

€ 296,20

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie

12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2014, omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

12.1.1

Indien het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m¹

€ 226,80

12.1.2

Indien het betreft tracés vanaf 250 tot 1000 m¹

€ 320,60

12.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1000 tot 2500 m¹

€ 461,35

12.1.4

indien het betreft tracés vanaf 2500 m¹

Op basis van een begroting

12.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.12.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

-

12.2

Indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m¹:

€ 50,70

12.3

Indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het in 1.12.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 246,35

12.4

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.12.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

-

12.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.12.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

Daarnaast zullen de beheerskosten, degeneratievergoedingen en onderhoudskosten volgens de vigerende VNG-regeling worden doorbelast aan de aanbieders.

-

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het verbod aangeduid met bord model C 1 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, per jaar

€ 11,60

13.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het verbod aangeduid met bord model E10 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (blauwe zone), per jaar

€ 42,60

13.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een ontheffing van het verbod aangeduid met bord model E10 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (blauwe zone)

€ 11,45

13.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen in het bijzonder in het belang van de aanvrager omtrent aanrijdingen en andere ongevallen, vermiste motorrijtuigen en rijwielen, alsmede ten aanzien van gepleegde vernielingen van ruiten en dergelijke

€ 8,15

13.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor begeleiding van een transport door de politie, zowel ter beveiliging van waardevolle zendingen als voor de veiligheid van het verkeer, per manuur of gedeelte daarvan

€ 38,15

13.6

Het tarief bedraagt ter zake van het na aanzegging niet afhalen van een door de politie in bewaring genomen voertuig aan staangeld per half etmaal of gedeelte daarvan

€ 8,15

13.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

13.7.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 47,05

13.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van inrijverboden voor strandslagen of het verstrekken van een vergunning voor het gebruik maken van een weg in afwijking van het verkeersbesluit:

Éénmalig

Anders (maximaal 5 jaar)

Voor ontheffingen van inrijverboden ten behoeve van hulpdiensten zijn geen leges verschuldigd

Verlenging van een tijdelijke vergunning of ontheffing

€ 16,25

€ 65,05

€ 65,05

13.7.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459) anders dan bedoeld in onderdeel 13.5.1 en 13.5.2

€ 25,90

13.7.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb. 1994, 450)

€ 47,05

13.7.5

tot het verkrijgen van een invalidenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460)

€ 29,95

13.7.6

Het tarief bedraagt:

voor het in behandeling nemen en uitvoeren van een nieuwe aanvraag tot een gehandicaptenparkeerplaats

€ 508,25

13.7.7

voor het in behandeling nemen en uitvoeren van een verhuizing van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 385,60

13.7.8

voor het in behandeling nemen en uitvoeren van een wijziging kenteken van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 145,50

Hoofdstuk 14 Lijkschouwing

14.1

Het tarief bedraagt voor de lijkschouwing of verzegeling van een lijkkist overeenkomstig artikel 2, tweede lid van het Besluit op de lijkbezorging overeenkomstig artikel 2, tweede lid van het Besluit op de lijkbezorging de gemeente aangewezen lijkschouwer

€ 39,10

14.2

Het onder 14.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met 100% wanneer de werkzaamheden ingevolge het daartoe strekkende verzoek moeten worden verricht op:

a. zaterdag tussen 00.00 en 08.00 uur of tussen 13.00 en 24.00 uur;

b. zondag;

c. Nieuwjaarsdag, de christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, Goede Vrijdag en Koningsdag;

d. een andere dag dan onder a en c omschreven, tussen 00.00 en 08.00 uur of tussen 20.00 en 24.00 uur.

Hoofdstuk 15 Diversen

15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van elke andere, in deze verordening niet genoemde beschikking, houdende vergunning, ontheffing of toestemming, vereist ingevolge enig wettelijk voorschrift of enige verordening, voor zover niet uitdrukkelijk de heffing van leges is verboden

€ 50,90

15.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van veiling, voor een dag

€ 23,65

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

1.1.1

bouwkosten:

[de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

1.1.2

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;stcrt.2012,1567),voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

1.1.3

Duurzaam energie opwekkingsproject: een project dat zich volledig richt op het opwekken van duurzame energie (zoals bijvoorbeeld een zonnepark);

1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

1.4

Principe verzoek: een verzoek tot het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project, dat niet past binnen het vastgestelde bestemmingsplan, in het kader van artikel 2.12 eerste lid onder a2 en a3 Wabo vergunbaar is. Dit betreft de eenvoudige plannen.

1.5.1

Intaketafel: een verzoek tot het verkrijgen van een indicatie of een initiatief, dat niet past binnen het vastgestelde bestemmingsplan, wenselijk is. Dit betreft de complexere plannen (initiatieven). De complexe initiatieven worden bij indiening van bijvoorbeeld een principe verzoek of ander verzoek om vooroverleg, gesignaleerd en doorgezet naar de intaketafel. Indien een initiatief wenselijk is, wordt aangeraden verder vooroverleg hierover te voeren aan de omgevingstafel.

1.5.2

Omgevingstafel: een vooroverleg vooruitlopende op het in werking treden van de Omgevingswet (1 juli 2022) over een wenselijk initiatief (besproken op de intaketafel). Het doel van de Omgevingswet is de dienstverlening transparanter, eenvoudiger en sneller te maken. Aan de omgevingstafel presenteert de initiatiefnemer zijn plan in 3 fasen (initiatieffase, voorlopig ontwerpfase, definitief ontwerpfase) aan een team van vakspecialisten. De initiatiefnemer ontvangt van elke fase een verslag met hierin aandachtspunten en vereisten om tot een volledige en vergunbare aanvraag omgevingsvergunning te komen

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 3 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.2

Bouwactiviteiten

2.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

van de bouwkosten met een minimum van:

en met een maximumtarief van

2,15%

€ 140,90

€ 352.873,32

2.2.1.1

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project, dat niet past binnen het vastgestelde bestemmingsplan, in het kader van artikel 2.12 eerste lid onder a2 en a3 Wabo vergunbaar is

€ 140,90

2.2.1.2

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een binnen 1 jaar na verzenddatum van dit principeverzoek op basis van een principe verzoek uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, wordt de daarvoor geheven leges met de op grond van onder 2.2.1.1 in rekening gebrachte leges verrekend.

2.2.1.3

Voor het in behandeling nemen van een initiatief op de intaketafel, zoals bedoeld in artikel 1.5.1, in verband met het verkrijgen van een indicatie of een initiatief, dat niet past binnen het vastgestelde bestemmingsplan, wenselijk is.

€ 140,90

2.2.1.4

Voor het in behandeling nemen van een initiatief op de omgevingstafel, als bedoeld in artikel 1.5.2, om gezamenlijk toe te werken naar een volledige en vergunbare aanvraag omgevingsvergunning.

€ 487,60

2.2.1.5

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning van een uitgewerkt initiatief binnen 1 jaar na het afronden van het vooroverleg aan de intake- en omgevingstafel (datum laatste overleg omgevingstafel) in behandeling wordt genomen, wordt de daarvoor geheven leges met de op grond van onder 2.2.1.3 en 2.2.1.4 in rekening gebrachte leges verrekend.

2.2.1.6

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor ambtelijke toetsing aan de welstandscriteria in artikel 123a van de Woningwet plaats vindt, wordt het overeenkomstig de onderdelen 2.21 t/m 2.2.1.2 berekende bedrag verhoogd met 0,2% van de bouwkosten met:

een minimumtarief van:

En met een maximumtarief van

€ 42,20

€ 2.373,75

2.3

Aanlegactiviteiten

2.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 140,90

2.4

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2 en 2.3:

2.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheers verordening is afgeweken:

€ 293,25

2.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheers verordening is afgeweken:

€ 293,25

2.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheers verordening is afgeweken, exclusief de ruimtelijke onderbouwing

€ 4.482,20

2.4.4

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken:

€ 293,25

2.4.5

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheers verordening is afgeweken

€ 293,25

2.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken:

€ 293,25

2.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken:

€ 293,25

2.4.8

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken

€ 293,25

2.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte

tot 1.000 m²

van 1.000 m² en meer

Verhoogd met € 0,08 per m² met een maximum van

€ 794,80

€ 1.198,65

€ 1.198,65

2.5.2

Indien een aanvraag om vergunning als bedoeld in onderdeel 2.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk (gebruiksduur maximaal 6 weken), bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte

tot 1.000 m²

van 1.000 m² en meer

Verhoogd met € 0,08 per m² met een maximum van

€ 399,60

€ 399,60

€ 1.198,65

2.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2,2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 lid 2 onder b van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

€ 326,70

2.6.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 326,70

2.6.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoed verordening of artikel 10 lid 2 onder a van de gemeentelijke erfgoed verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.6.3.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk monument

€ 166,50

2.6.3.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 166,50

2.6.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een krachtens verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 166,50

2.6.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 166,50

2.6.6

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project waarbij in, op of aan een onroerende zaak een alarminstallatie aanwezig is/wordt geplaatst die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 166,50

2.6.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief :

€ 166,50

2.6.8

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 166,50

2.6.9

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 166,50

2.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheers verordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 238,95

Aanleggen of veranderen weg

2.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 84,80

2.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 84,80

2.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo in samenhang met artikel 2.5.6 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 84,80

2.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 45,60

2.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 82,40

2.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 82,40

2.12

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 82,40

2.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschap verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 82,40

2.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

2.12.2.2

als het een provinciale of waterschap verordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.13

Indien de aanvrager de aanvraag binnen vijf werkdagen nadat de in onderdeel 2.12.2.2 bedoelde begroting is bekendgemaakt, ten aanzien van die activiteit schriftelijk intrekt, is ten aanzien van die activiteit geen leges verschuldigd.

2.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.15

Advies

2.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.15.2

Indien de aanvrager de aanvraag binnen vijf werkdagen nadat de in onderdeel 2.14.1 bedoelde begroting is bekendgemaakt, ten aanzien van die activiteit schriftelijk intrekt, is ten aanzien van die activiteit geen leges verschuldigd.

2.15.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het bedrag genoemd in 2.2.1 t/m 2.2.1.2 verhoogd met een bedrag zijnde het tarief dat door de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit voor de advisering omtrent monument activiteiten inzake de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning. De kosten die door deze commissie aan de gemeente worden berekend, worden doorberekend aan de aanvrager.

(Onderdelen 2.14.1 en 2.14.2 zijn niet van toepassing op de advieskosten van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit )

2.16

Verklaring van geen bedenkingen

2.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven, tenzij onderdeel 2.4.3. van toepassing is:

€ 332,95

2.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven, tenzij onderdeel 2.4.3. van toepassing is:

€ 332,95

2.17

Papieren exemplaar

Indien in geval bij een ingediende aanvraag voor omgevingsvergunning welke digitaal is afgehandeld en verzonden bij of na verlening van de vergunning, op verzoek van de aanvrager of gemachtigde verstrekking van een papieren exemplaar van de vergunning en bijbehorende stukken plaatsvindt, wordt het tarief verhoogd met:

€ 175,45

2.18

Duurzaam energie opwekkingsproject

Indien de aanvraag waarvan op grond van deze titel van de tarieven-tabel van de legesverordening leges worden geheven uitsluitend betrekking heeft op een duurzaam energie opwekkingsproject van minimaal 15 kWp (kiloWattpiek), worden de op grond van artikel 2.2.1 (activiteit bouw) verschuldigde leges boven het legesbedrag van € 125.000 (voor activiteit bouwen) verminderd met het vaste bedrag van:

€ 28.889,40

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

3.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2, 2.3, 2.6 en 2.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt (met uitzondering van reeds gemaakte advieskosten)

3.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

75 %

3.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor het besluit op de aanvraag van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

60 %

3.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking (deel van) verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2, 2.3, 2.6 en 2.7, geheel of gedeeltelijk intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges (gerelateerd aan het deel van de vergunning welke wordt ingetrokken), mits het verzoek tot intrekking is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges (waarbij de restitutie niet verder strekt dan het minimum te betalen bedrag aan leges voor het in behandeling nemen van die betreffende vergunning):

50 %

3.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2, 2.3, 2.6 en 2.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges (met uitzondering van de eventueel gemaakte advieskosten):

50 %

3.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 135,70 wordt niet teruggegeven.

3.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.14 en 2.15 wordt geen teruggaaf verleend.

3.6

Teruggaaf gecertificeerde Bouwbesluittoets

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit bouwen waarbij sprake is van een (wettelijk toegestane) gecertificeerde Bouwbesluittoets, bestaat aanspraak op vermindering van de leges als bedoeld in artikel 2.2.1. De vermindering bedraagt (waarbij er altijd een minimumbedrag aan leges vanuit artikel 2.2.1 van € 135,70 in rekening wordt gebracht):

20 %

3.7

Teruggaaf niet gerealiseerde vergunning duurzaam energie opwekkingsproject

Als een verleende omgevingsvergunning voor een duurzaam energieopwekkingsproject (zoals genoemd in artikel 2.18) binnen 2 jaar na verlening van deze vergunning op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken vanwege het niet realiseren/uitvoeren van het project, bestaat er aanspraak op een vermindering van die bij de vergunning verschuldigde leges op grond van artikel 2.2.1 (activiteit bouw) tot aan het vaste (minimaal te betalen) bedrag van:

€ 11.555,80

3.8

Teruggaaf in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen

Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of activiteit planologische strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.2.1 en 2.4 is verleend en een of meer van de onderstaande duurzaamheidsmaatregelen worden genomen, bestaat aanspraak op korting van leges. De korting bedraagt:

3.8.1

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het isoleren van bestaande gebouwen en na realisatie de totale isolatiewaarde van:

a. het dak een waarde heeft van Rc= 4,5 m2K/W of hoger, en/ of

b. de buitengevel een waarde heeft van Rc= 4,5 m2K/W of hoger

Van het op grond van onderdeel bouw verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsmaatregel.

En als in voorkomend geval niet meer 30 cm wordt afgeweken van de in het bestemmingsplan voor de betreffende locatie vastgelegde rooi-, dak- en gootlijnen of bouwvlakken van het op grond van onderdeel afwijken verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat geheel betrekking heeft op deze duurzaamheidsregel

………..50%

……….100%

3.8.2.

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de plaatsing van zonnepanalen met een output van in totaal minimaal 1200 Wp op het dak of aan de gevel

Van het op grond van de bouw verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsregel.

… ……50%

3.8.3

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het aanbrengen van een begroeid dak dat na realisatie een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 20 liter per m2

Van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsmaatregel

…………50%

............100%

3.8.4.

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het plaatsen van een buitenunit voor een warmtepomp die voorkomt op de meest recente versie van de ISDE Apparatenlijst Warmtepompen.

Van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover deze betrekking heeft op deze duurzaamheidsregel.

……… .50%

3.8.5

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit plaatsing van zonnecollectoren voor een zonneboiler die voorkomt op de meest recente versie van de ISDE Apparatenlijst Zonneboilers

Van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover deze betrekking heeft op deze duurzaamheidsregel.

… … ..50%

3.8.6

Voor de toepassing van onderdelen 3.8 tot en met 3.8.5.wordt verstaan onder:

ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie

Rc: Warmteweerstand (R) van een constructie (c);

Wp: Wattpiek, het energievermogen aan elektriciteit dat met een zonnepaneel kan worden opgewekt;

Zonnecollector: Apparaat dat zonlicht omzet in warmte

Zonnepaneel : Paneel dat bestaat uit meerdere zonnecellen waarmee zonlicht omgezet wordt in elektriciteit

3.8.7

De in onderdeel 3.8 tot en met 3.8.5 opgenomen bedragen en maximumbedragen gelden per project. Onder een project wordt verstaan een bouwplan dat of ontwikkeling die als eenheid moet worden beschouwd, gelet op de bouwkundige en perceelindeling, het opdrachtgeverschap, de eigendom, functie(s), bedoeling en karakter van het bouwplan. Verschillende omgevingsvergunningen of aanvragen voor omgevingsvergunning kunnen deel uitmaken van één project.

3.8.8

Indien na gereedkomen van de activiteit of activiteiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat de duurzaamheidsmaatregelen niet zijn uitgevoerd of niet voldoen aan de daaraan in onderdeel 3.8 gestelde eis zal een bedrag ter grootte van de gegeven korting alsnog verschuldigd zijn.

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

4.1 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning in de zin van Par. 2.6 van de Wabo als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, het bedrag overeenkomstig het in hoofdstuk 2 van deze Titel berekende bedrag voor de desbetreffende activiteit.

5.2

Voor de bepaling van de bouwkosten als bedoeld in onderdeel 2.2, wordt in gevallen als bedoeld in onderdeel 5.1 het verschil tussen de oorspronkelijke bouwkosten en de nieuwe bouwkosten gehanteerd.

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, of een beheers verordening, als bedoeld in artikel 3.38, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.808,35

6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een wijzigingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a. van de Wet Ruimtelijke ordening, of een uitwerkingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b. van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.674,60

6.3.

Als een aanvrager zijn aanvraag, als bedoeld in de onderdelen 6.1. En 6.2, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, of de aanvraag wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt (met uitzondering van reeds gemaakte advieskosten)

50%

Titel 3 Dienstverlening vallende onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Alcohol

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet

€ 565,70

1.2

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank bij een gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf (12) dagen

€ 32,05

1.3.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor sociaal-culturele instellingen als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Alcoholwet

€ 144,90

1.3.2

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Drank- en horecaverordening Den Helder

€ 361,25

1.4.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 49,60

1.4.2

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging, doorhaling of bijschrijving van een leidinggevende en/of vennoot

€ 144,20

1.4.3

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning artikel 3 eerste lid Alcoholwet in het kader van het toevoegen van een terras

€ 49,65

1.5

ter zake van het afgeven van elk afschrift van een in deze paragraaf genoemde beschikking de helft van het voor de oorspronkelijke beschikking verschuldigde bedrag met een maximum van

€ 13,05

1.6

voor het verlenen van een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Helder, voor elke dag, waarvoor de ontheffing geldt:

indien de ontheffing wordt verleend voor langere tijd :

73,10

€ 478,75

1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning ingevolge artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Helder

€ 362,25

1.8

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning (o.a. terras)

€ 49,60

1.9

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging, doorhaling of bijschrijving van een leidinggevende en/of vennoot

€ 144,20

Hoofdstuk 2 Evenementen

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een (op basis van een regionaal vastgestelde risicoscan te bepalen) reguliere aanvraag tot het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Helder

€ 81,40

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een (op basis van een regionaal vastgestelde risicoscan te bepalen) aandachts- en/of risico-evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke verordening Den Helder

€ 296,45

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen en escortbedrijven

3.1

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Helder

€ 635,45

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ingevolge artikel 2.29 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening verkrijgen van een ontheffing sluitingstijden voor de periode van een jaar:

€ 635,45

3.2.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een seks inrichting vergunning

€ 49,60

3.2.2

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging, doorhaling of bijschrijving van een leidinggevende en/of vennoot

€ 187,50

Titel 4 Diverse diensten en werkzaamheden door de gemeente Den Helder

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

1.1

Op basis van deze titel worden bedragen in rekening gebracht voor diensten en werkzaamheden die door de gemeente Den Helder uitgevoerd worden als omschreven in de hoofdstukken 2 t/m 9 van titel 4 van deze verordening en zijn de hierbij vermelde bedragen van toepassing.

1.2

De bedragen worden in rekening gebracht naar de maatstaven en tarieven opgenomen in deze verordening. Voor andere diensten en werkzaamheden, die niet zijn genoemd in deze titel, is een door de teammanager Wijkbeheer vooraf te bepalen bedrag, gebaseerd op de werkelijke kosten, verschuldigd

1.3

De vergoedingen zoals deze zijn vermeld worden in rekening gebracht bij degene op wiens aanvraag, dan wel ten behoeve van wie, de dienst of de werkzaamheden worden verricht en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Een zodanig verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de teammanager Wijkbeheer. Formulieren daartoe zijn daar verkrijgbaar.

1.4

Indien het verschuldigde bedrag niet voor of op de gestelde vervaldag is voldaan, wordt betrokkene een herinnering verstrekt met het verzoek het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen te voldoen. Wordt aan deze herinnering niet voldaan, dan worden geen verdere diensten of werkzaamheden ten behoeve van betrokken debiteur verricht voordat het verschuldigde met de kosten is voldaan. De teamcoach is bevoegd bij niet-betaling de nodige invorderingsmaatregelen te nemen waarvan alle kosten bij betrokken debiteur in rekening zullen worden gebracht.

Hoofdstuk 2 Ledigen van privaatputten

2.1

Het tarief bedraagt voor:

2.1.1

het ledigen van privaatputten met een maximale inhoud van 3 m3

Per lediging, incl. de kosten van de verplichte registratie ondergrondse infrastructuur (WION

€ 158,75

2.1.1

iedere m3 meer

€ 45,15

2.3

Indien de aanvrager niet heeft zorggedragen dat bij aankomst van het voertuig de put geopend en bereikbaar is, is naast de hiervoor genoemde tarieven is een extra tarief verschuldigd van

€ 29,60

2.4

Voor iedere keer dat vertraging wordt ondervonden of tevergeefs wordt gereden. Een en ander ter beoordeling van de teammanager Wijkbeheer. Wanneer de gebruiker van een privaatput voor het betreffende perceel niet is opgenomen in de verontreinigingsheffing van het waterschap is tevens verschuldigd het uit dien hoofde aan de gemeente in rekening te brengen heffingsbedrag.

Hoofdstuk 3 Bestrijden van ratten en muizen

3.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek bestrijden van ratten en muizen, per bestrijdingsactie

€ 123,50

3.2

Dit bedrag als bedoeld in 3.1 wordt niet in rekening gebracht indien de ratten- en/of muizenplaag een epidemisch karakter draagt.

3.3

De bedragen in dit artikel zijn vastgesteld inclusief omzetbelasting (BTW).

Hoofdstuk 4 Bestrijden van insecten

4.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek bestrijden van insecten e.d. (ontsmettingen) per bestrijdingsactie, c.q. ontsmetting

€ 163,30

4.2

Dit bedrag als bedoeld in 4.1. wordt niet in rekening gebracht indien de insectenplaag een epidemisch karakter draagt.

4.3

De bedragen in dit artikel zijn vastgesteld inclusief omzetbelasting (BTW)

Hoofdstuk 5 Rioolaansluitingen ten behoeve van bouwwerken

5.1

Het tarief bedraagt voor:

5.1.1

het maken van een rioolaansluiting ten behoeve van bouwwerken in de bestaande wijken

€ 658,05

5.1.2

in de nieuwbouw in uitbreidingsplannen

€ 586,80

5.1.3

in die straten waar de gemeente het straatriool vernieuwt

€ 370,60

5.2

Indien de rioolaansluiting dient plaats te vinden met een grotere lengte dan 7 meter geldt voor iedere meter méér een bedrag van

€ 67,65

5.3

Bij rioolaansluitingen met een grotere diameter dan 160 mm worden de werkelijke gemaakte kosten op basis van een in te dienen begroting in rekening gebracht.

Hoofdstuk 6 Maken van een inrit/ bestrating

6.1

Het tarief bedraagt voor het maken van een inrit:

6.1.1

tot een breedte van 4 meter

€ 755,45

6.1.2

tot een breedte van 4 meter, gelijktijdig met de aanleg van een definitieve bestrating of herbestrating, dan wel een verbreding van een bestaande inrit met een maximale verbreding van twee meter

€ 447,80

Hoofdstuk 7 Ter beschikking stellen materiaal/ levering diensten ten behoeve van evenementen

7.1

Het tarief bedraagt voor het ter beschikking stellen van:

a. een evenementhek per dag

b. een verkeers- of afsluithek per dag

c. een vlaggenmast per dag

d. een vlag per dag

e. een verkeersbord per dag

€ 1,42

€ 2,00

€ 2,00

€ 1,42

€ 1,42

7.2

Het tarief bedraagt voor het vervoer van de onder 7.1.1 tot en met 7.1.5 bedoelde goederen, per half uur of een gedeelte van een half uur

€ 26,45

7.3

Het tarief bedraagt voor het tijdelijk aansluiten van een keet of toiletwagen op het gemeentelijk riool via een ter plaatse aanwezige put

€ 86,70

7.4

Voor het anderszins tijdelijk aansluiten van een keet of toiletwagen op het gemeentelijk riool

€ 603,05

7.5

De bedragen in dit artikel zijn vastgesteld inclusief omzetbelasting (BTW).

Hoofdstuk 8 Aanbrengen tekst- en verwijsborden

8.1

Het tarief bedraag voor:

a. het aanbrengen van een tekstbord op het grote verwijsbord van het industrieterrein "Westoever

b. het aanbrengen van verwijsbordjes op het industrieterrein "Westoever"

c. het hebben van een tekstbord, als onder 8.1.1 bedoeld, per jaar

d. het hebben van verwijsbordjes, (ongeacht het aantal) als onder 8.1.2 bedoeld, per jaar

€ 188,30

€ 46,10

€ 38,15

€ 20,30

8.2

De bedragen in dit artikel zijn vastgesteld inclusief omzetbelasting (BTW).

Hoofdstuk 9 Niet met name genoemde werkzaamheden

9.1

Voor niet met name genoemde diensten en werkzaamheden is een door de teammanager Wijkbeheer vooraf te bepalen bedrag, gebaseerd op de werkelijke kosten verschuldigd waarbij voor een medewerker per uur een tarief van toepassing is van:

€ 49,55

9.1.1

voor de inzet van grote tractie, per uur

€ 43,75

9.1.2

voor de inzet van kleine tractie, per uur

€ 24,70

Behoort bij het raadsbesluit 2021-036572 van 3 november 2021.

De griffier van de gemeente Den Helder,

mr. drs. M. (Menno) Huisman