Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2021 (raadsvoorstel 21bb011570; raadsstuk 21bb011556;

gelet op de artikelen 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende, dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit:

Artikel 1 Omvang en norm

 • 1. Het verlenen van kwijtschelding geschiedt uitsluitend met betrekking tot aanslagen afvalstoffenheffing. Er wordt tot maximaal 76,5% van het verschuldigde belastingbedrag voor de aanslagen over belastingjaar 2022 kwijtschelding verleend.

 • 2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt, in afwijking van de in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 genoemde percentages van 90, bij de berekening van de betalingscapaciteit het bedrag van de kosten van bestaan gesteld op 100% van de desbetreffende in dat artikel bedoelde bijstandsnorm.

 • 3. Bij de berekening van de betalingscapaciteit voor burgers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, geldt artikel 1a van het besluit nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Het bedrag van de kosten van bestaan wordt gesteld op 100% van de toepasselijke AOW-normen.

 • 4. Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 2 Termijnen

 • 1. Op een kwijtscheldingsverzoek dat niet is ingediend in de laatste zes weken van een kalenderjaar wordt beslist in het kalenderjaar waarin het verzoek is ontvangen.

 • 2. Op een kwijtscheldingsverzoek dat is ingediend in de laatste zes weken van een kalenderjaar wordt binnen twaalf weken beslist.

 • 3. De in het eerste en tweede lid genoemde beslissingsperiode wordt verlengd met de periode dat niet is voldaan aan de uitnodiging om het kwijtscheldingsverzoek aan te vullen met de voor de beoordeling van dat verzoek benodigde gegevens en bescheiden.

Artikel 3 Het verzoek om kwijtschelding

 • 1. Het verzoek om kwijtschelding wordt gedaan:

  • a.

   hetzij schriftelijk door middel van een daartoe vastgesteld formulier en onder de gelijktijdige verstrekking van de voor de beoordeling van het verzoek of de voorbereiding van de beschikking benodigde gegevens en bescheiden;

  • b.

   hetzij digitaal via ‘Mijn loket’ op de daar aangegeven wijze.

 • 2. Indien de verstrekte gegevens of bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van het verzoek of de voorbereiding van de beschikking, dan zal de verzoeker hiervan (schriftelijk) in kennis worden gesteld en wordt de verzoeker schriftelijk in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van twee weken na de toezending van dat schriftelijke bericht het kwijtscheldingsverzoek aan te vullen.

Artikel 4 Besluit tot niet behandeling van het verzoek om kwijtschelding

Indien binnen de gestelde termijn aan het verzoek om aanvulling als bedoeld in artikel 3, tweede lid, niet is voldaan, kan besloten worden het verzoek om kwijtschelding niet in behandeling te nemen. Worden na een besluit als bedoeld in het eerste lid alsnog de aanvullende gegevens en bescheiden geleverd of wordt voldaan aan de desbetreffende voorwaarden, dan kan pas een beslissing over kwijtschelding genomen worden nadat daartoe eerst een nieuw verzoek is ingediend.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 wordt ingetrokken.

Artikel 6 Overgangsbepaling

De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 blijft van toepassing op kwijtscheldingsverzoeken die voor 1 januari 2022 zijn ingediend.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 en 11 november 2021.

De griffier,

I.C.M. Broeders

De voorzitter,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 30 november 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting:

Artikel 1.

In dit artikel is een tekstuele aanpassing gedaan ten opzichte van de verordening uit voorgaande jaren, ter verduidelijking. Kwijtschelding vindt plaats aan natuurlijke personen en betreft privé belastingschulden. Aanslagen onroerendezaakbelasting gebruik en roerende woon- en bedrijfsruimte gebruik hebben uitsluitend betrekking op niet-woning objecten.

In de verordening is een nieuw lid 3 opgenomen ter vastlegging van gangbaar beleid dat de kwijtscheldingnormen voor personen van de AOW-gerechtigde leeftijd of ouder gebaseerd worden op de toepasselijke netto AOW-bedragen in plaats van op de toepasselijke bijstandsnorm.

In de verordening is een lid 4 opgenomen betreffende kwijtschelding aan ondernemers (natuurlijke personen).

Privé belastingschulden

Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van hun privé belastingschulden. Voorwaarde is dat de gemeenteraad de kwijtschelding voor deze groep heeft opengesteld. In de praktijk gaat het om afvalstoffenheffing in relatie tot een bedrijf aan huis. De voorwaarden waaronder kwijtschelding aan een ondernemer wordt verleend, zijn gelijk aan de voorwaarden die voor natuurlijke personen/niet-ondernemers gelden. Dat wil zeggen dat van dezelfde betalingscapaciteit en hetzelfde vermogen wordt uitgegaan.

Op het moment dat een ondernemer om kwijtschelding verzoekt, is het netto besteedbare inkomen doorgaans nog niet in te schatten.

De gemeente vraagt daarom van de belanghebbende van wie zij vermoedt dat hij voor kwijtschelding in aanmerking komt, te vragen te zijner tijd een inkomensverklaring van de Belastingdienst over de betrokken periode te overleggen aan de hand waarvan dan definitief op het kwijtscheldingsverzoek kan worden beslist. In de tijd die ligt tussen indiening en beslissing zal de gemeente uitstel van betaling verlenen. In de praktijk kan er ruime tijd zijn gelegen tussen het moment waarop een ondernemer om kwijtschelding verzoekt en het moment waarop het netto besteedbare is in te schatten.

Belastingschuldigen die hun onderneming in een rechtspersoon (B.V. of N.V.) hebben ondergebracht, zijn in loondienst van hun onderneming.

Zij oefenen dus geen bedrijf of zelfstandig beroep uit. Als de vermogens- en inkomenstoets dat toelaten, kunnen ook deze belastingschuldigen als natuurlijk persoon/niet-ondernemer in aanmerking komen voor kwijtschelding van hun privé belastingschulden.

Zakelijke belastingschulden

Voor zakelijke belastingschulden komen ondernemers uitsluitend voor kwijtschelding in aanmerking als de kwijtschelding wordt verleend in het kader van een akkoord met alle schuldeisers en er geen redelijke mogelijkheid aanwezig is om een derde aansprakelijk te stellen.

Deze omstandigheid zal zich over het algemeen alleen voordoen bij een schuldsanering in het kader van uitstel van betaling bij een (naderend) faillissement. Daarom kan als hoofdregel gelden dat ondernemers voor zakelijke belastingschulden niet in aanmerking komen voor kwijtschelding. Als reden hiervoor wordt wel aangedragen dat kwijtschelding voor ondernemers als een verkapte overheidssubsidie kan worden gezien die de concurrentiepositie verstoort.