Subsidieregeling Evenementen gemeente Leudal 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Evenementen gemeente Leudal 2022

Het college van burgemeester en wethouders

Gezien de aanbevelingen uit het Doelmatigheidsonderzoek subsidies 213a.

Overwegende dat:

Evenementen zorgen voor sociale samenhang waardoor de leefbaarheid in de kernen van de gemeente Leudal behouden blijft. De actieve verenigingen en betrokken inwoners spelen hierin een belangrijke rol.

Daarnaast evenementen een grote rol spelen in het leggen van verbindingen tussen inwoners, uit alle kernen en uit alle doelgroepen, ook kwetsbare. Bovendien dragen zij bij aan de identiteit van de gemeente in haar geheel.

Tot slot evenementen ook een middel zijn om bij te dragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen vanuit Sport & Gezondheid, Kunst & Cultuur en Recreatie & Toerisme.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016, hierna: Asv;

 • -

  Subsidiebeleid 2021-2024: Het goede leven in Leudal;

 • -

  Evenementenbeleid Leudal 2022 – 2025;

 • -

  Strategische visie “Het mooie leven in Leudal”

 • -

  Sport- en beweegakkoord Leudal;

 • -

  Kunst- en Cultuurbeleid 2022-2025;

 • -

  Beleidsplan recreatie en toerisme Leudal;

 • -

  Uitvoeringsbeleid evenementen (2020);

 • -

  Legesverordening 2021.

BESLUIT

vast te stellen de Subsidieregeling Evenementen gemeente Leudal 2022

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Evenement: een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis die door een initiatiefnemer (individu, groep of organisatie) bewust is gepland en die gericht is op een bepaalde doelgroep om met een bewust gekozen vorm een bepaald doel te realiseren;

 • 2.

  Kleine evenementen: evenementen gericht op een kern;

 • 3.

  Middelgrote evenementen: evenementen gericht op meerdere kernen;

 • 4.

  Grote evenementen: evenementen gericht op minstens alle kernen van de gemeente Leudal en een bovenlokaal karakter hebben;

 • 5.

  Volksfeesten: de intocht van Sinterklaas of dorpsactiviteiten in het kader van Koningsdag.

Artikel 2 Doelgroep

Organisatoren van evenementen die plaatsvinden in Leudal of in hoofdzaak gericht zijn op de inwoners van Leudal.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de volgende evenementen:

 • 1.

  Evenementen die bijdragen aan:

  • a.

   de sociale samenhang binnen een kern (kleine evenementen) of

  • b.

   de verbinding van meerdere kernen (middelgrote evenementen) of

  • c.

   de identiteit van de gemeente Leudal in haar geheel (grote evenementen)

 • Een extra subsidie kan worden verstrekt als een evenement:

  • d.

   op het gebied van Sport & Gezondheid:

   • I.

    inwoners activeert om deel te nemen aan sport en/of

   • II.

    bijdraagt aan een gezonde levensstijl en/of

   • III

    verenigingen of samenwerking tussen verenigingen versterkt;

  • e.

   op het gebied van Kunst & Cultuur:

   • I.

    bijdraagt aan de beleving ervan bij jongeren en/of

   • II.

    nieuwe initiatieven bewerkstelligt en/of

   • III

    kunst en cultuur dichter bij de inwoners brengt en/of

   • IV

    samenwerking tussen verenigingen versterkt;

  • f.

   op het gebied van Recreatie & Toerisme:

   • I.

    mensen van buiten de gemeente naar Leudal toe laat bewegen en/of

   • II.

    versterking van en samenwerking van lokale economie op het gebied van recreatie en toerisme realiseert.

 • 2.

  Organisatie van volksfeesten:

  • a.

   Sinterklaasintochten;

  • b.

   Koningsdagvieringen.

 • 3.

  Evenementen die niet in Leudal plaatsvinden zijn gericht op ten minste een van de activiteiten van artikel 3 lid 1 sub d tot en met f.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Subsidie wordt enkel toegekend wanneer wordt voldaan aan alle volgende voorwaarden:

 • 1.

  Evenementen dienen te voldoen aan de voorwaarden uit het Uitvoeringsbeleid Evenementen dat op het moment van aanvragen van kracht is.

 • 2.

  Evenementen dienen op zijn minst gericht te zijn op een gehele kern.

 • 3.

  Evenementen dienen toegankelijk te zijn voor alle doelgroepen.

 • 4.

  Als de gemeente besluit subsidie te verstrekken voor een activiteit wordt de gemeente als subsidieverstrekker vermeld op alle uitingen op zowel print- als digitaal materiaal.

 • 5.

  Evenementen die niet in Leudal plaatsvinden dienen aantoonbaar gericht te zijn op de inwoners van Leudal.

Artikel 5 Subsidiemethode

 • 1. Voor de evenementen uit artikel 3 lid 1 sub a tot en met c bedraagt de subsidie een bedrag van:

  • a.

   50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 750,- voor kleine evenementen;

  • b.

   25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000,- voor middelgrote evenementen;

  • c.

   25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 4.000,- voor grote evenementen;

  en een extra subsidie wanneer ze gericht zijn op ten minste een van de subsidiabele activiteiten uit artikel 3 lid 1 sub d tot en met f van:

  • a.

   35 % van het basisbedrag bij kleine evenementen;

  • b.

   25% van het basisbedrag bij middelgrote evenementen;

  • c.

   25% van het basisbedrag bij grote evenementen;

 • 2. Voor de evenementen uit artikel 3 lid 2 sub a en b bedraagt de subsidie een bedrag van:

  • a.

   € 250,- voor Sint-Nicolaascomités;

  • b.

   € 250,- voor Koningsdagorganisaties.

 • 3. Voor de evenementen uit artikel 3 lid 3 bedraagt de subsidie een bedrag van 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000,-.

Artikel 6 Wijze van toekenning

De subsidieaanvragen worden beoordeeld en toegekend in volgorde van binnenkomst. Als moment van binnenkomst van de subsidieaanvraag geldt het moment dat de aanvraag volledig is. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. Naast de weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 7 Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien in de financiering van de beoogde activiteiten kan worden voorzien of is voorzien door andere subsidies, steunmaatregelen of financieringsbronnen vanuit de gemeente.

 • 2. Aanvragen als bedoeld in artikel 3 lid 2 kunnen per kern maar één keer in aanmerking komen voor subsidie. Een tweede aanvraag binnen dezelfde kern wordt geweigerd.

Artikel 8 Verantwoording

Het college kan de subsidie vaststellen zonder voorafgaande subsidiebeschikking.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van artikelen van deze regeling indien toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding, duur en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2. De subsidieregeling Evenementen wordt ingetrokken per 31 december 2021.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Evenementen gemeente Leudal 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2021.

De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J. Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger