Subsidieregeling Groene Daken Gemeente Katwijk

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Groene Daken Gemeente Katwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid;

Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4 van de Algemene subsidieverordening 2018 (hierna: ASV 2018);

B E S L U I T E N

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Groene Daken Gemeente Katwijk

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  ASV 2018: Algemene Subsidieverordening gemeente Katwijk 2018;

 • b)

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van Katwijk;

 • c)

  Subsidieplafond: het budget dat voor enige bepaalde periode beschikbaar is gesteld;

 • d)

  Aanvraag: het verzoek om subsidie door middel van het Aanvraagformulier Subsidie Groene Daken Gemeente Katwijk dat via de website van de gemeente Katwijk kan worden ingevuld of door de gemeente is verstrekt;

 • e)

  Aanvrager: de eigenaar of huurder en tevens bewoner van een bestaande woning (dan wel bedrijfswoning) in de gemeente Katwijk, die een aanvraag heeft ingediend. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • f)

  Beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, aangaande een aanvraag tot beschikbaar stellen van een gemeentelijke subsidie, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan;

 • g)

  Subsidieverlening: de beschikking die een aanspraak op subsidie verschaft;

 • h)

  Groen dak: dak zonder gebruiksfunctie (alleen toegankelijk voor onderhoud), met een vegetatiepakket dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten;

 • i)

  Gebouw: elk bouwwerk als bedoeld in de Woningwet dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • j)

  Eigenaar: eigenaar, opstaller, erfpachter, vereniging van eigenaren, woningcorporatie, gerechtigde tot een appartementsrecht of degene die lid is van een coöperatie en op die grond het uitsluitende gebruik heeft van een aan die coöperatie in bloot eigendom toebehorende woning;

 • k)

  Huurder: degene die een gebouw in gebruik heeft krachtens een huurovereenkomst.

Artikel 2. Doel van de regeling en doelgroep

Het doel van deze regeling is het verstrekken van subsidie aan de eigenaar en/of bewoner van een bestaande (bedrijfs)woning om de aanleg van groene daken te stimuleren. Dit met als doel om wateroverlast in het bebouwde gebied te voorkomen, het tegengaan van de opwarming in de bebouwde omgeving, een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2-emissies door energiebesparing, het terugdringen van geluidshinder en het verhogen van de biodiversiteit en woonkwaliteit.

Artikel 3. Werkingsgebied

Deze regeling is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Katwijk.

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de subsidie eigenaar-bewoners

Artikel 4. Voorwaarden

Op basis van deze regeling kan subsidie worden verleend aan de eigenaar van een gebouw, of aan de huurder van een gebouw met schriftelijk akkoord van de verhuurder, ter tegemoetkoming in de kosten van de aanleg van een groen dak, met de volgende voorwaarden en verplichtingen:

 • a)

  de minimaal aangelegde groene oppervlakte is 5 m2;

 • b)

  het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd indien dit niet gebeurt;

 • c)

  Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak dienen deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving en zorgvuldig te worden uitgevoerd;

 • d)

  de aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunning(en); subsidieverlening biedt geen garantie dat de vereiste vergunningen worden verleend;

Hoofdstuk 3. Subsidieplafond

Artikel 5. Subsidieplafond, hoogte subsidie

 • 1) Het jaarlijkse subsidieplafond voor de periode 2022-2026 is vastgesteld op een bedrag van € 30.000,-. Hierop worden in het jaar 2022 lopende subsidieaanvragen van de Subsidieverordening Maatwerkadvies Katwijk in mindering gebracht.

 • 2) De subsidie bedraagt € 25,- per m2 te realiseren groen dak.

 • 3) Het totale subsidiebedrag per groen dak is niet hoger dan € 500,-.

 • 4) Subsidieaanvragen die in de periode zijn ingediend per subsidieplafond worden in volgorde van ontvangst behandeld, waarbij aanvragen met dezelfde ontvangstdatum worden gerangschikt door loting voor zover op die datum het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 5) Volgens de rangschikking, bedoeld in het vierde lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

 • 6) Indien het subsidieplafond in enig jaar eerder wordt bereikt dan op 31 december van dat jaar, worden ingeleverde aanvragen, waarop artikel 10 niet van toepassing is, op een wachtlijst geplaatst voor het volgende subsidiejaar.

Hoofdstuk 4. De aanvraag van de subsidie

Artikel 6. Wijze van indienen van een aanvraag

 • 1) De aanvrager vraagt subsidie aan door middel van het door de gemeente beschikbaar gestelde formulier (of portal website).

 • 2) Bij het formulier voegt aanvrager de volgende gegevens toe:

  • a)

   een factuur met specificatie;

  • b)

   een foto van het gerealiseerde groene dak;

  • c)

   een ondertekende verklaring waarin de aanvrager aangeeft voor minimaal vijf jaar het groene in stand te houden;

  • d)

   indien de aanvrager huurder is, een schriftelijk akkoord van de verhuurder.

 • 3) De aanvraag moet binnen drie maanden na realisatie van het groene dak zijn ingediend.

 • 4) Een subsidieaanvraag voor een gebouw in bezit van meerdere eigenaren kan alleen namens de gezamenlijke eigenaren worden ingediend.

Hoofdstuk 5. De behandeling en verlening van de subsidie aanvraag

Artikel 7. Afhandelen aanvraag

 • 1) Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager één maal in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van twee weken aan te vullen met de ontbrekende gegevens (artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht). Dan geldt als datum van binnenkomst de dag waarop alsnog aan de indieningvereisten is voldaan.

 • 2) Indien de aanvraag binnen de aangegeven termijn niet of onvoldoende is aangevuld, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 3) Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst.

 • 4) Het college neemt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een beschikking mee aan aanvrager.

 • 5) Uit overschrijding van de in het vierde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8. Betaalbaarstelling

Het op grond van artikel 5 vastgestelde subsidiebedrag wordt binnen zes weken na de datum van de subsidieverlening betaalbaar gesteld.

Artikel 9. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de ASV 2018 kan de subsidie geweigerd worden als:

 • 1)

  het groene dak waarvoor subsidie zou moeten worden verleend niet aanwezig is;

 • 2)

  door het verlenen daarvan het subsidieplafond wordt overschreden;

 • 3)

  indien door aanvrager niet binnen 3 maanden na realisatie van het groene dak een aanvraagformulier is ingediend;

 • 4)

  voor zover het college van oordeel is dat een aanvraag, en/of wat aan groen dak is uitgevoerd, en/of de toepassing van materialen, afwijkt van de regeling en van wat in de bouw redelijk en gebruikelijk is;

 • 5)

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;

 • 6)

  aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank;

 • 7)

  de aanvrager die huurder is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd geen schriftelijke verklaring van de verhuurder kan overleggen, bijvoorbeeld via medeondertekening van de aanvraag, dat die met de aanvraag akkoord is;

 • 8)

  de aanvrager op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling al subsidie heeft ontvangen voor het aanleggen van een groen dak op zijn gebouw.

Artikel 10. Intrekking of wijziging besluit subsidieverlening

De subsidie kan onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien het project niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van deze regeling.

Artikel 11. Voorschotten

Er worden op de subsidie geen voorschotten verstrekt.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 12. Looptijd en inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022 en geldt uiterlijk tot en met 31 december 2026.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Groene Daken Gemeente Katwijk”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van 5 Oktober 2021.

De secretaris,

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek

De voorzitter,

ir. C.L. Visser