Beleidsregels voor verkiezingsreclame 2021 gemeente Heusden

Geldend van 23-11-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor verkiezingsreclame 2021 gemeente Heusden

Het college van Heusden;

overwegende dat het wenselijk is beleidsregels op te stellen voor verkiezingsreclame;

gelet op het bepaalde in de Grondwet, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Kieswet, de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Heusden (APV);

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende:

Beleidsregels voor verkiezingsreclame 2021

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • -

  verkiezingen: verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, provinciale staten, gemeenteraad, waterschap en een referendum;

 • -

  verkiezingsaffiches: een affiche/poster van een politieke partij;

 • -

  verkiezingssticker: een zelfklevende affice/poster van een politieke partij;

 • -

  aanplakborden: door of in opdracht van de gemeente Heusden geplaatste borden die beplakt mogen worden door politieke partijen met verkiezingsaffiches of een verkiezingssticker in opdracht van de gemeente Heusden;

 • -

  spandoeken: spandoeken en banners voor de verkiezingen.

Artikel 2 Grondgebied gemeente

De beleidsregels zijn van toepassing binnen het grondgebied van de gemeente Heusden, voor zover hierdoor geen strijdigheid ontstaat met hogere regelgeving.

Artikel 3 Verkiezingsreclame op particuliere grond

Het maken van reclame voor de verkiezingen op particuliere percelen, of op andere particuliere onroerende zaken, is vergunningsvrij onder de voorwaarden dat door de verkiezingsreclame geen gevaar ontstaat voor het verkeer of geen ernstige hinder voor de gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken, onverminderd het bepaalde hieromtrent in de algemene plaatselijke verordening (APV.

Artikel 4 Aanplakborden gemeente

 • 1.

  Het is aan alle politieke partijen, die deelnemen aan de verkiezingen, toegestaan verkiezingsaffiches aan te plakken op de door of in opdracht van de gemeente Heusden geplaatste aanplakborden. Afhankelijk van het soort verkiezing kan het college besluiten dat de aanplakborden worden voorzien van een sticker in opdracht van de gemeente Heusden.

 • 2.

  De precieze locaties van de verkiezingsaanplakborden worden door het college voor de daadwerkelijke plaatsing kenbaar gemaakt op de website van de gemeente Heusden en aan belanghebbenden.

 • 3.

  De aanplakborden worden uiterlijk vier weken voor de verkiezingsdag geplaatst.

 • 4.

  Per aanplakbord mag maximaal één verkiezingsaffiche per politieke partij worden aangebracht.

 • 5.

  Er moet zodanig worden aangeplakt dat er zo veel mogelijk vrije ruimte overblijft voor andere verkiezingsaffiches en er niet over andere verkiezingsaffiches heen wordt geplakt.

 • 6.

  De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsaffiches door onbevoegden.

 • 7.

  Verkiezingsaffiches mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.

 • 8.

  Het verwijderen van de aanplakborden gebeurt in de tweede week na de verkiezingsdag;

 • 9.

  Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

Artikel 5 Spandoeken

 • 1.

  Spandoeken op particulier eigendom zijn alleen toegestaan met instemming van de rechthebbende.

 • 2.

  De spandoeken moeten zodanig worden opgehangen dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd.

 • 3.

  De spandoeken moeten zodanig worden aangebracht dat zij geen overlast veroorzaken voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

Artikel 6 Verbod overige vormen van verkiezingsreclames op, in of boven openbare plaatsen

Het is verboden aanhangers, spandoeken en andere reclamedragers voor de verkiezingen aanwezig te laten zijn op, aan, in, over of boven openbare plaatsen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor het aanplakken, is en blijft aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derden toegebrachte schade.

Artikel 8 Handhaving door gemeente 

De gemeente kan wanneer (verkiezings)reclame in strijd is met deze beleidsregels handhavend optreden en deze reclame zo nodig op kosten van overtreder verwijderen.

Artikel 9 Afwijking beleidsregels

Het college kan in uitzonderlijke situaties besluiten van de beleidsregels voor verkiezingsreclame af te wijken.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

De beleidsregels voor verkiezingsreclame treden in werking op de dag na bekendmaking van het besluit tot vaststelling ervan.

Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels verkiezingsreclame 2021’.

Artikel 11 

Door vaststelling van de ‘Beleidsregels verkiezingsreclame 2021’ komen de ‘Beleidsregels voor verkiezingsreclame’, vastgesteld op 14 januari 2014, te vervallen.

Aldus besloten in de vergadering van het college van Heusden, gehouden op 16 november 2021.

Het college van Heusden

De secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans

De burgemeester,

drs. W. van Hees