Besluit deelplafonds begroting 2022

Geldend van 19-11-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit deelplafonds begroting 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds begroting 2022

Artikel 1 Hoogte plafond

De deelplafonds voor de onderscheidenlijke paragrafen van de subsidieregelingen genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds voor de onderscheidenlijke paragrafen van de subsidieregelingen genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijzen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds begroting 2022

Ondertekening

Den Haag, 8 oktober 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. SMIT, voorzitter

drs. H.M.M. KOEK, secretaris

Bijlage 1 behorende bij het Besluit deelplafonds begroting 2022

Tabel behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit deelplafonds begroting 2022

Subsidieregeling

Paragraaf

Bedrag deelsubsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.74 Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

9 Sociale veiligheid

€ 120.000

2022

Op volgorde van binnenkomst

 

11 Gedragsbeïnvloeding

€ 5.479.929

2022

Op volgorde van binnenkomst

 

12 Veerprojecten

€ 350.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 12.8 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

 

13 Veerinfrastructuur

€ 500.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 13.8 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

 

16 Energietransitie Infrastructuur

€ 250.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 16.7 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

 

16B Experimenten vernieuwingen mobiliteit

€ 100.000

2022

Op volgorde van binnenkomst

 

17 Korte Termijn Aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe

€ 3.387.334

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 17.9 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

2 Restauratie rijksmonumenten

€ 3.350.000

2022

Op volgorde van binnenkomst zo nodig gevolgd door verdeling op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in de artikel 10 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

 

3 Herbestemming Rijksmonumenten

€ 200.000

2022

Op volgorde van binnenkomst zo nodig gevolgd door verdeling op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 23 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

2 Draaipremie

€ 90.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 7 van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

 

3 Onderhoud

€ 200.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 16 van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

 

4 Groot onderhoud

€ 300.000

2022

Op volgorde van binnenkomst zo nodig gevolgd door verdeling op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in de artikel 28 van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016

2.1 Ganzenrustgebieden

€ 130.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016

 

2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw

€ 200.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016

 

2.5 Betrokkenheid groen en natuur jo artikel 2.5.1, 1ste lid onder a

€ 0

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016

 

2.5 Betrokkenheid groen en natuur jo artikel 2.5.1, 1ste lid onder b

€ 0

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016

 

2.6 Ecologische verbindingen en NNN-gronden

€ 1.500.000

2022

Op volgorde van

binnenkomst als

bedoeld in artikel

1.3 van de

Subsidieregeling groen

Zuid-Holland 2016

 

2.7 subsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998

€ 35.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016

 

2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels

€ 0

2022

Op volgorde van

binnenkomst als

bedoeld in artikel 2.8.8 van de

Subsidieregeling groen

Zuid-Holland 2016

 

2.9 Boerenlandpaden

€ 40.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016

 

2.10 Initiatieven voor Vitale Landbouw

€ 0

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016

 

2.11 Kwaliteitsimpuls en participatie ten aanzien van de beweegvriendelijke leefomgeving, bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk jo artikel 2.11.2, eerste lid, onder b, van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016: beheer en onderhoud van ruiter- en menpaden

€ 110.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016