Subsidieregeling grote terugkerende evenementen provincie Groningen

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling grote terugkerende evenementen provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 8 november 2021, nr. A. 24, afdeling ECP, dossiernummer K30845 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  Wij evenementen willen inzetten als poort naar de omgeving;

 • -

  Wij willen voortborduren op de resultaten van het evenementenbeleid in de afgelopen periode en daarmee een stevig en aantrekkelijk fundament willen behouden van terugkerende en beeldbepalende evenementen (voorheen onder de naam shortlist evenementen);

 • -

  Evenementen eraan bijdragen dat bezoekers langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen;

 • -

  Evenementen een bijdrage leveren aan de promotionele waarde en het imago van de provincie Groningen; en organisatoren (waar mogelijk) een koppeling met het DNA van Groningen zoeken;

 • -

  Gesubsidieerde evenementen evenwichtig worden verspreid tussen stad en provincie.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  De Strategische Visie Vrijetijdseconomie provincie Groningen 2021-2030;

 • -

  Het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie provincie Groningen 2021-2023.

 • -

  Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352), ook wel aangeduid als 'De-minimisverordening';

 • -

  Verordening EU Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, PbEU L 187/1 van 26 juni 2014 en Verordening EU 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van Verordening EU Nr. 651/2014 wat betreft steun voor haven- en luchthaveninfrastructuur, aanmeldingsdrempels voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed en voor steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur, en regelingen inzake regionale exploitatiesteun voor ultraperifere gebieden, en tot wijziging van Verordening EU Nr. 702/2014 wat betreft de berekening van de in aanmerking komende kosten, PbEU L 156/1 van 20 juni 2017, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2021/1237 van de Commissie van 23 juli 2021 (PbEU 2021, L 270/39; hierna: AGVV.

Besluiten:

 • I.

  Vast te stellen de:

Subsidieregeling grote terugkerende evenementen provincie Groningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Evenement: een publieke, verplaatsbare, georganiseerde gebeurtenis, een gesloten of openlucht manifestatie van één/ meerdere dag(en) of een periode;

 • c.

  Bovenlokaal: buiten de gemeentegrenzen van de gemeente waar het evenement wordt georganiseerd;

 • d.

  Subsidieregeling grote terugkerende evenementen: Deze subsidieregeling richt zich op grote terugkerende en beeldbepalende evenementen met minimaal 3000 bezoekers en landelijke uitstraling. De evenementen dragen bij aan de promotionele waarde en het imago van Groningen. Beeldbepalende evenementen zijn specifiek en herkenbaar voor Groningen en dragen bij aan de merkwaarden: karakteristiek, ruimte en pioniersgeest;

 • e.

  Shortlist evenementen: in de periode 2016-2021 werkten we met een lijst van jaarlijks terugkerende en beeldbepalende evenementen die subsidie ontvingen. De evenementen die in de periode 2016-2021 op de 'shortlist' stonden en opnieuw in aanmerking willen komen; kunnen een aanvraag indienen bij de subsidieregeling grote terugkerende evenementen. Het staat uiteraard ook andere grote beeldbepalende evenementen die passen bij het DNA van Groningen vrij om een aanvraag in te dienen;

 • f.

  Subsidieregeling evenementen en arrangementen: Deze subsidieregeling is breder er ruimer dan subsidieregeling voor grote terugkerende evenementen. Ook eenmalige of kleinschalige evenementen die aansluiten bij het DNA van Groningen en fungeren als 'poort naar de omgeving' kunnen een beroep doen op deze regeling. Daarnaast is er ruimte voor aanvullende activiteiten, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van toeristische arrangementen of een nieuw programmaonderdeel met lokale ondernemers;

 • g.

  DNA van Groningen: Onze identiteit die bestaat uit drie ontegenzeggelijke Groningse kernwaarden: ruimte, pioniersgeest en karakter. Deze laatste waarde wordt omschreven als "onvervalst & eigenzinnig"; we koesteren de zaken die Groningen tot Groningen maken. We bewaken trots ons erfgoed van graanfabriek tot eierbal. We staan voor onze zaak. Nergens vind je massa of dertien in een dozijn, maar steeds weer die persoonlijke signatuur. Af en toe koppig, soms ongezouten, maar altijd eerlijk. Met die onvervalste charme waarmee Groningers die dingen nu eenmaal zo typisch Gronings doen. (uit: Merkgids, Groningen 2019). Overal in de provincie - in het landschap én in de mensen - is het te ontdekken: in de provincie Groningen kan het en, we doen het, maar wel op onze eigen manier;

 • h.

  Poort naar de omgeving: een van onze doelen is om evenementen meer in te zetten als poort naar de lokale omgeving. Hiermee wordt de verbinding van het evenement met lokale ondernemers (bijvoorbeeld toeristische arrangementen) bedoeld, het wijzen van bezoekers op of het samenwerken met Groningse bezienswaardigheden, attracties, routes en/of andere evenementen en de nalatenschap van het evenement. Evenementen dragen daarmee bij aan het bereiken van bezoekers die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen;

 • i.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352);

 • j.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • k.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is om met evenementen bij te dragen aan de ontwikkeling van de provincie Groningen (Stad én Ommeland) als een belangrijke toeristische bestemming voor mensen die bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in de combinatie van cultuur, erfgoed en bijzondere landschappen. Evenementen dragen eraan bij dat bezoekers langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen en aan de promotionele waarde en het imago van de provincie Groningen. Dit draagt uiteindelijk bij aan de brede welvaart in onze provincie.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen die evenementen organiseren (evenementenorganisatoren).

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het organiseren van een terugkerend en beeldbepalend evenement dat bijdraagt aan de promotionele waarde en het imago van Groningen.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Gedeputeerde Staten weigeren subsidie indien:

 • a.

  De totale begrote kosten € 100.000,- of minder bedragen;

 • b.

  Het te verlenen subsidiebedrag minder dan €7.000 bedraagt;

 • c.

  Een aanvraag voor een evenement dat exclusief betrekking heeft op: een kermis, circus, beurs, congres, lokale carnavalsoptochten, braderie, week-jaar-streek-vrij- beestenmarkt, buurt-wijk-dorpsfeest, fair en rommelmarkt, avondvierdaagse, koopzondag, Sinterklaasintocht, kerstmarkt of een nieuwjaarsduik, toernooi, dancefestival, Koningsdag, lokale 4 mei-herdenking, lokale 5 mei-viering, uitsluitend een demonstratie of workshop, uitsluitend een concert of voorstelling in een theater/schouwburg, planten- dierenshow, tentfeest, oktoberfeest, feestweek, paasvuren, tentoonstelling, tijdelijke kunstijsbaan, (stijl)danswedstrijd, piratenfeest;

 • d.

  Er al een provinciale evenementensubsidie is verleend en dit volledig d.m.v. corona-uitstel wordt ingezet voor de uitvoering in het jaar waarvoor wordt aangevraagd;

 • e.

  Er al een subsidie is verleend voor het evenement vanuit de subsidieregeling evenementen en arrangementen;

 • f.

  Indien er in een kalenderjaar voor hetzelfde evenement al eerder subsidie is verstrekt op grond van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024, een aanvraag indienen bij de subsidieregeling evenementen en arrangementen voor aanvullende activiteiten/arrangementen kan wel;

 • g.

  Het evenement geen publieksbereik zal hebben van tenminste 3000 personen (bezoekers, vrijwilligers en deelnemers tezamen);

 • h.

  Er geen bijdrage wordt ontvangen van tenminste één gemeente voor het betreffende evenement;

 • i.

  Het evenement een besloten karakter heeft;

 • j.

  Het evenement wordt georganiseerd met een winstoogmerk;

 • k.

  De te verstrekken subsidie staatssteun vormt als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in de AGVV of de de-minimisverordening;

 • l.

  Het subsidieplafond is bereikt;

 • m.

  De aanvraag bij de verdeling van de subsidie volgens artikel 15 niet minstens 35 punten scoort.

De weigeringsgrond van artikel 2.5, eerste lid onder e, van de Procedureregeling is niet van toepassing.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  Het evenement vindt plaats in de provincie Groningen;

 • b.

  Wanneer de aanvrager een subsidie heeft aangevraagd voor hetzelfde evenement uit een ander provinciaal krediet moet dit nadrukkelijk worden vermeld in de aanvraag en begroting (zie ook weigeringsgronden);

 • c.

  Het evenement heeft een landelijke uitstraling, af te meten aan minimaal bovenregionale media-aandacht (zoals Dagblad van het Noorden en RTV Noord) en (inter)nationale herkomst van bezoekers/deelnemers van het evenement;

 • d.

  Het evenement trekt minimaal 3000 bezoekers/deelnemers (of een combinatie). Het gaat hierbij om fysiek aanwezige en unieke bezoekers. Het evenement is geschikt voor een groot publiek en het is toegankelijk voor een breed publiek (geen specifieke doelgroep). Hierbij geldt dat het evenement zich enerzijds richt op de inwoners van de provincie Groningen en anderzijds op een (inter)nationaal publiek;

 • e.

  Gemeentelijke cofinanciering van de gastgemeente is een vereiste (in overleg kan dit in natura);

  • -

   Bij cofinanciering van evenementen in de gemeente Groningen is de hoogte van de bijdrage vanuit dit evenementenbudget maximaal gelijk aan de hoogte van de bijdrage van de gemeente Groningen.

  • -

   Voor evenementen die niet in de gemeente Groningen plaatsvinden is de minimale bijdrage van de gastgemeente 25% t.o.v. de bijdrage van de provincie.

 • f.

  We zien graag dat u in de uitingen over het evenement opneemt dat de provincie Groningen het evenement financieel ondersteunt;

 • g.

  Het evenement biedt mogelijkheden voor provinciaal relatiemanagement hierover dient voorafgaand aan het evenement contact opgenomen te worden met de provincie Groningen;

 • h.

  Het evenement moet aangemeld worden voor de Uitagenda van Visit Groningen / https://www.visitgroningen.nl/nl/doen/evenement-aanmelden;

 • i.

  We zien graag dat u gebruik maakt van het merk Groningen en hierover contact opneemt met Marketing Groningen / https://www.merkgroningen.nl/nl;

 • j.

  Het evenement scoort ten minste 35 punten na rangschikking als bedoeld in artikel 15.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • a. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten die worden gemaakt voor het evenement zoals genoemd in artikel 5 voor subsidie in aanmerking.

 • b. In afwijking van artikel 1.5, eerste lid onder a, van de Procedureregeling worden kosten die zijn gemaakt voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag wel subsidiabel geacht.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling.

Artikel 10 Indieningsvereisten

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag bevat:

  • a.

   Een projectplan met in ieder geval de volgende informatie:

   • -

    Een omschrijving van uw evenement;

   • -

    Een korte terugblik met behaalde resultaten indien u het evenement eerder heeft georganiseerd;

   • -

    Een visie op de ontwikkeling en ambitie van uw evenement;

   • -

    Een omschrijving van hoe uw evenement bijdraagt aan de toeristische promotie van de provincie Groningen en aansluit op het DNA van Groningen/regionale identiteit.

  • b.

   Een marketing en communicatieplan (of paragraaf in het projectplan), met daarin in ieder geval:

   • -

    De verwachting van het aantal bezoekers en de herkomst van de bezoekers;

   • -

    De wijze waarop u gedurende het evenement het aantal bezoekers en de herkomst van bezoekers gaat monitoren;

   • -

    Het verwachte mediabereik voor uw evenement en hoe deze wordt vergroot;

   • -

    Uw inzet voor de versterking van de promotie van de provincie Groningen, met welke partijen u samenwerkt en hoe u deze samenwerking invulling gaat geven.

  • c.

   Een sluitende begroting met inzicht in:

   • -

    De subsidiabele kosten;

   • -

    De kosten voor marketing en promotie;

   • -

    Een sluitend dekkingsplan met vermelding van het gevraagde subsidiebedrag van de provincie Groningen en uitsplitsing van andere inkomsten waaronder de cofinanciering van de gastgemeente.

Artikel 11 Indieningstermijn

 • 1. Subsidieaanvragen voor grote terugkerende evenementen in 2022 worden ingediend binnen de tenderperiode vanaf het moment van openstelling van deze regeling tot en met 28 november 2021;

 • 2. Subsidieaanvragen voor grote terugkerende evenementen in 2024 worden ingediend binnen de tenderperiode van 01-01-2024 tot en met 01-02-2024.

 • 3. Subsidieaanvragen voor grote terugkerende evenementen in 2023 worden ingediend binnen de tenderperiode van 15-10-2022 tot en met 15-11-2022;

 • 4. Een onvolledige aanvraag voor subsidie kan na sluitingsdatum alleen volledig worden gemaakt voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft.

Artikel 12 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor grote terugkerende evenementen in 2022 bedraagt voor de tenderperiode vanaf het moment van openstelling van deze regeling tot en met 28 november 2021 € 160.000

 • 2. Het subsidieplafond voor grote terugkerende evenementen in 2023 bedraagt voor de tenderperiode van 15-10-2022 tot en met 15-11-2022 € 190.000.

 • 3. Het subsidieplafond voor grote terugkerende evenementen in 2024 bedraagt voor de tenderperiode van 01-01-2024 tot en met 01-02-2024 € 280.000.

Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze zoals bepaald in artikel 14 van de Subsidieregeling.

Artikel 13 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte en het percentage van de subsidie zijn afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en bedraagt nooit meer dan 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 30.000:

  • a.

   Bij cofinanciering van evenementen in de gemeente Groningen is de hoogte van de bijdrage vanuit dit budget maximaal gelijk aan de hoogte van de bijdrage van de gemeente Groningen;

  • b.

   Voor evenementen die niet in de gemeente Groningen plaatsvinden is de minimale bijdrage van de gastgemeente 25% t.o.v. de bijdrage van de provincie;

 • 2. Indien toepassing van het 1e lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder dan € 7.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt. De totale subsidie bedraagt nooit meer dan € 30.000.

Artikel 14 Verdeelsystematiek

 • 1. Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, worden op basis van een onderlinge vergelijking in een rangorde geplaatst.

 • 2. De rangorde wordt bepaald door toepassing van de in artikel 15 opgenomen verdeelcriteria met de daaraan aangegeven weging van die criteria. Het totaal aantal punten dat na toepassing van deze criteria wordt behaald, bepaalt de plaats in de rangorde.

Artikel 15 Verdeelcriteria

 • 1. Bij de verdeling van de beschikbare middelen gelden de volgende verdeelcriteria:

  • a.

   De mate van provinciale dan wel (inter)nationale uitstraling van het evenement, af te leiden uit:

   • -

    De herkomst van bezoekers/deelnemers van/aan het evenement;

   • -

    Het aantal bezoekers voor het evenement;

   • -

    De betekenis van het evenement;

   • -

    Het mediabereik van het evenement;

   • -

    De wijze waarop het evenement Groningen op de kaart zet.

  • b.

   De wijze waarop het evenement aanvullend is op of zich onderscheidt van het bestaande aanbod van evenementen in de provincie en de koppeling legt met het DNA van Groningen/regionale identiteit. Denk hierbij aan de uniciteit en/of het specifiek authentieke karakter van het evenement;

  • c.

   De mate waarin het evenement verbonden is met de omgeving, dit is af te leiden aan o.a. het aantal vrijwilligers, de betrokkenheid van het lokale/regionale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en verenigingen en gemeentelijke cofinanciering. Bij evenementen in de stad Groningen is de verbinding met het ommeland een pré;

  • d.

   De kwaliteit van het evenement, af te leiden uit het concept en de programmering van het evenement, de professionele organisatie van het evenement en de eventuele vernieuwing van het evenement of onderdelen ervan;

  • e.

   Gedeputeerde Staten letten in de beoordeling op de geografische spreiding van evenementen en de aansluiting op andere beleidsterreinen.

 • 2. De weging van de criteria als bedoeld in het eerste lid is:

  Onderdeel a: maximaal 15 punten

  Onderdeel b: maximaal 10 punten

  Onderdeel c: maximaal 10 punten

  Onderdeel d: maximaal 5 punten

  Onderdeel e: maximaal 5 punten

 • 3. Indien toepassing van het eerste en tweede lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 16 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  Het project wordt uitgevoerd overeenkomstig het projectplan;

 • b.

  Substantiële wijzigingen in het project worden zo spoedig mogelijk schriftelijk gemeld aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 17 Prestatieverantwoording

 • 1. De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

   Een kort inhoudelijk verslag met weergave van de bereikte resultaten en het bereik van het evenement en/ of de activiteiten (aantal en (indien mogelijk) herkomst van bezoekers/ deelnemers);

  • b.

   Een overzicht van de gerealiseerde cofinanciering van door gemeente(n) en andere partijen.

 • 2. Op grond van artikel 3.1, vierde lid, van de Procedureregeling geldt het eerste lid ook voor subsidies tussen de € 25.000 en € 30.000.

Artikel 18 Intrekking

De Subsidieregeling Flexibel Budget Evenementen provincie Groningen 2019-2020 wordt ingetrokken.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 20 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: subsidieregeling grote terugkerende evenementen provincie Groningen.

Ondertekening

Groningen, 8 november 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Toelichting behorende bij de subsidieregeling grote terugkerende evenementen provincie Groningen

Algemeen

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 (Kaderverordening) en de Procedureregeling subsidies Groningen (Procedureregeling). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Kaderverordening en Procedureregeling. In de Procedureregeling staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht.

Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Kaderverordening en Procedureregeling noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

Artikelsgewijs

Artikel 6

Voor uw aanvraag toetsen wij of er sprake is van staatssteun. In geval er sprake is van staatssteun, toetsen wij met behulp van de AGVV of de de-minimisverordening naar mogelijkheden om binnen deze staatssteunkaders subsidie aan uw evenement te verstrekken. Dat kan betekenen dat wij aanvullende informatie van u nodig hebben, zoals een de-minimisverklaring, om uw aanvraag aan deze staatssteunkaders te toetsen. Deze aanvullende gegevens beschouwen wij niet als onderdeel van een complete aanvraag en/of compleetheidstoets. Reden hiervoor is dat wij u niet onnodig administratieve lasten willen opleggen voor het indienen van een aanvraag.

Artikel 11

Het in de beoordeling van de aanvraag meenemen van informatie die dateert van na de sluiting van de aanvraagtermijn verdraagt zich niet met de gelijktijdige onderlinge beoordeling en rangschikking van de ingediende aanvragen die in het tendersysteem centraal staat. Uit de aard van het tendersysteem vloeit derhalve voort dat vóór de sluiting van de aanvraagtermijn alle voor die beoordeling en rangschikking relevante gegevens moeten zijn overlegd en dat daarna geen rekening kan worden gehouden met informatie dat neerkomt op een wijziging of aanvulling van de aanvraag. Bij onvolledigheid van de aanvraag na de sluitingsdatum is er alleen ruimte voor het herstel van kleinigheden zoals een handtekening, een bankrekeningnummer, kamer van koophandel gegevens e.d., het moet gaan om informatie die niet inhoudelijk betrekking heeft op de beoordelingscriteria zoals opgenomen in deze subsidieparagraaf. De volledigheid/juistheid van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.