Regeling vervallen per 02-03-2023

Subsidieregeling Samen Aardgasvrij Gouda 2022

Geldend van 11-11-2021 t/m 01-03-2023

Intitulé

Subsidieregeling Samen Aardgasvrij Gouda 2022

Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003;

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  samenwerkingsverband: een stichting, vereniging of coöperatie bestaande uit woningeigenaren of meerdere woningeigenaren die voornemens zijn om een stichting, vereniging of coöperatie op te richten.

 • -

  Initiatiefnemer: een individuele woningeigenaar.

 • -

  de verordening: Algemene Subsidieverordening Gouda 2003.

 • -

  professioneel adviesbureau: partij die ingeschreven is bij KvK.

Artikel 2. Doelgroep en toepassingsbereik

 • 1. Deze subsidieregeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die aardgasvrij willen wonen of stappen willen zetten richting aardgasvrij en CO2-neutraal.

 • 2. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal vijf initiatiefnemers en de straat of buurt van het samenwerkingsverband heeft minimaal een omvang van 20 woningen.

 • 3. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in de artikelen 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een project dat bijdraagt aan de ambitie van de gemeente Gouda om in 2040 aardgasvrij en CO2-neutraal te zijn.

 • 2. Deze projecten dienen te worden uitgevoerd en afgerond binnen één jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking:

  • a.

   Advieskosten voor het uitwerken van het projectidee tot een projectplan door een professioneel adviesbureau;

  • b.

   Proceskosten voor onder andere organisatie, communicatie, juridisch advies en inschrijvingskosten.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Een subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per aanvraag;

 • 2. Subsidiabele kosten zijn advies- en proceskosten, als beschreven in artikel 4 lid 1 sub a, en artikel 4 lid 1 sub b.

 • 3. Een subsidie wordt maximaal eenmaal verstrekt per samenwerkingsverband, per projectidee, per kalenderjaar en per locatie waar het project wordt uitgevoerd.

 • 4. Het college kan besluiten tot afwijking van artikel 5 lid 3.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor 2022 een subsidieplafond van €100.000 verdeeld over twee rondes van € 50.000.

 • 2. Het college kan de hoogte van het subsidieplafond binnen de in het eerste lid genoemde periode wijzigen.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Indien het subsidieplafond van €50.000,- per ronde wordt bereikt, zal het college de aanvragen selecteren op basis van haalbaarheid van het plan, motivatie van de betrokken initiatiefnemers, spreiding van de initiatieven over de stad, vergroten van draagvlak voor de energietransitie, invloed op CO2-reductie en efficiënt gebruik van de middelen. Bij gelijke geschiktheid krijgen initiatieven die nog niet eerder van de subsidieregeling Samen Aardgasvrij Gouda gebruik hebben gemaakt voorrang.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. De aanvraag omvat in ieder geval:

  • a.

   De contactgegevens van de 5 initiatiefnemers;

  • b.

   Afbakening van de buurt, minimaal 20 woningen;

  • c.

   Omschrijving van het project, doel, aanpak, activiteiten, verwacht aantal bereikte inwoners en resultaat.

 • 2. Aanvragen voor de eerste ronde kunnen worden ingediend van inwerkingtreding van deze regeling tot 1 februari 2022. Aanvragen voor de tweede ronde kunnen worden ingediend tussen 1 september 2022 en 31 oktober 2022.

Artikel 9. Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht weigert het college de subsidie:

  • a.

   Als de aanvraag voor de eerste ronde bij het college wordt ingediend na 1 februari 2022, of buiten de aanvraagtermijn van de tweede ronde zoals aangegeven in artikel 8.2;

  • b.

   Als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

  • c.

   Als de subsidieverstrekking in strijd is met een wettelijk voorschrift.

Artikel 10. Verplichtingen

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 12 van de verordening, gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   De subsidieontvanger stelt zich beschikbaar om kennis te delen met andere initiatiefnemers en geïnteresseerden in de stad;

  • b.

   Het goedgekeurde projectvoorstel en opgedane kennis en ervaring worden gedeeld via Maak Gouda Duurzaam;

  • c.

   Na afronding van het project stuurt de subsidieontvanger het college een projectverslag inclusief financiële verantwoording, hierin beschrijft de subsidieontvanger hoe het opzetten van het project is gegaan en waar de subsidie aan is besteed, inclusief facturen.

  • d.

   Bij meerdere samenwerkingsverbanden in een buurt wordt het initiatief genomen om te bezien of onderlinge samenwerking mogelijk is.

  • e.

   Bij herziening van het projectvoorstel wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen een of meerdere artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing van deze artikelen gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12. Controle

Het college is bevoegd steekproefsgewijs de juistheid van de aangeleverde gegevens ten behoeve van de halfjaarrapportage en ten behoeve van de verantwoording te controleren in de administratie van de aanvrager. De aanvrager verleent hieraan haar volledige medewerking.

Artikel 13. Overige bepalingen

Van toepassing zijn de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 en het Uitvoeringsbesluit bij de algemene subsidieverordening Gouda 2003, voor zover van laatstgenoemde in deze subsidieregeling niet wordt afgeweken.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 15. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als subsidieregeling Samen Aardgasvrij Gouda 2022.