Aanwijzingsbesluit (harmonisatie) van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard

Geldend van 06-11-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit (harmonisatie) van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard d.d. 2 december 2020

Besluit

de volgende voorwerpen aan te wijzen als categorieën waarvoor een ontheffing van het verbod in artikel 2:10 van de APV niet nodig is:

 • 1.

  vlaggen, wimpels en vlaggenstokken, indien zij geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;

 • 2.

  zonneschermen, voor zover ze niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en voor zover:

  • a.

   elk onderdeel zich hoger dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt, en;

  • b.

   elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt, en;

  • c.

   elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;

 • 3.

  de voorwerpen of stoffen die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan. Degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten draagt er zorg voor dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

 • 4.

  uitstallingen van winkeliers van handelswaar waarbij geldt dat er te allen tijde een minimale vrije doorgang moet blijven van 1,20 meter;

 • 5.

  stortbakken en steigers die nodig zijn voor een verbouwing, geen hinder veroorzaken voor het verkeer en die korter dan 7 dagen aangesloten staan;

 • 6.

  afvalcontainers die nodig zijn voor een verbouwing; geen hinder veroorzaken voor het verkeer en die korter dan 7 dagen staan.

Ondertekening

het college van burgemeester en wethouders

Namens deze,

T. van Kralingen

Adviseur VTH