Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL Zuid-Holland 2022

Geldend van 07-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 05-10-2021

Intitulé

Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL Zuid-Holland 2022

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013, artikel 1.2

van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en artikel 2 van de

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

Overwegende dat provincies in het Programma Natuur hebben afgesproken om het subsidiepercentage vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot het reeds beschikte areaal naar 84% te brengen;

Overwegende dat er in het kader van het landelijke Aanvalsplan Grutto extra budget beschikbaar is voor het verder verzwaren van het agrarisch natuurbeheer in specifieke kansgebieden onder het Aanvalsplan Grutto;

Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL Zuid-Holland 2022

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  ANLb: Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • c.

  NNN: Natuurnetwerk Nederland;

 • d.

  natuurbeheerplan: provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer zijn vastgelegd;

 • e.

  Nota Beheer EHS: de Nota Beheer EHS zoals vastgesteld door gedeputeerde staten op 17 december 2013;

 • f.

  Programma Aanpak Stikstof: het programma als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit Natuurbescherming;

 • g.

  SKNL: Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

 • h.

  SNL 2016: Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

 • i.

  Tarievenlijst: de tarievenlijst als opgenomen in bijlage 1, behorende bij dit besluit.

Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein onder de SNL 2016

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

In aanvulling op artikel 2.1 van de SNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor:

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt die eindigt op uiterlijk 31 december 2021, of;

 • b.

  door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 kan uitsluitend worden verstrekt aan beheerders als bedoeld in artikel 2.2 van de SNL 2016.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten en prestaties

In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL 2016 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende activiteiten voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking:

 • a.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  de monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • d.

  het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • e.

  het houden van toezicht;

 • f.

  het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 1.200.000,-.

Artikel 6 Aanvraagperiode en loket voor indiening

 • 1. In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 aangevraagd van 15 november 2021 tot en met 31 december 2021.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Paragraaf 2 Nieuw areaal

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten en prestaties

Subsidie als bedoeld in artikel 2.1 van de SNL 2016 kan worden verstrekt voor:

 • a.

  nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein, voor zover het een terrein betreft dat in het kader van de Nota Beheer EHS in 2015 of daarna als natuurterrein is vervreemd.

 • b.

  nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein waarvoor in een vastgestelde gebiedsanalyse in het kader van het Programma Aanpak Stikstof is bepaald dat er aanvullende maatregelen of beheer nodig zijn ten behoeve van stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL 2016 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 7 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor de monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;;

 • d.

  kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • e.

  kosten voor het houden van toezicht op een natuurterrein;

 • f.

  kosten voor het transport in verband met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 9 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 7 op terreinen die zijn gelegen binnen het NNN bedraagt € 480.000,-.

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 10 Aanvraagperiode

 • 1. In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 7 aangevraagd van 15 november 2021 tot en met 31 december 2021.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 7 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Hoofdstuk 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 3.2 van de SNL kan worden verstrekt voor de percelen, die gearceerd

zijn aangegeven als ‘Kansgebied 1e golf Zuid-Holland Aanvalsplan Grutto’ op de kaarten in bijlage 3 behorende bij dit besluit.

Artikel 12 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL 2016 (Wijziging subsidieverlening vanwege vergroting areaal) bedraagt voor:

Leefgebied Open Grasland: € 1.000.000,- (is € 250.000,- per beheerjaar);

Artikel 13 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL 2016 aangevraagd van 11 oktober 2021 tot en met 22 oktober 2021.

Artikel 14 Loket voor indiening

Subsidie als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL 2016 wordt aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP te Den Haag.

Hoofdstuk 4 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

Artikel 15 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die gearceerd zijn aangegeven als ‘opengesteld voor functieverandering en inrichting’ en ‘opengesteld voor inrichting’ op de kaarten in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

Artikel 16 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid van de SKNL in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het door derden laten opstellen van het investeringsplan;

 • b.

  kosten voor maatregelen voor herstel of aanleg van landschappelijke elementen;

 • c.

  kosten voor maatregelen gericht op de wijziging van de waterhuishouding;

 • d.

  kosten voor grondverzet;

 • e.

  kosten voor het plaatsen van een raster;

 • f.

  kosten voor afvoer van grond;

 • g.

  kosten voor de verwijdering van opstallen;

 • h.

  kosten voor de verwijdering van begroeiing en beplanting;

 • i.

  kosten voor maatregelen tot wijziging van de feitelijke bereikbaarheid van een natuurterrein, waaronder in ieder geval is begrepen de aanleg of het herstel van wegen en paden;

 • j.

  kosten voor overige maatregelen voor zover noodzakelijk in verband met de desbetreffende investering.

Artikel 17 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 16 bedraagt € 20.000.000,-.

Paragraaf 2 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 18 Aanvraagperiode

 • 1. In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 15 aangevraagd van 1 januari 2022 tot en met 30 oktober 2022.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 15 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Paragraaf 3 Subsidie functieverandering

Artikel 19 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen die gearceerd zijn aangegeven als ‘opengesteld voor functieverandering en inrichting’ op de kaarten in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

Artikel 20 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 18 van de SKNL in aanmerking als deze bedoeld zijn:

 • a.

  voor de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein;

 • b.

  voor de omzetting van landbouwgrond ten behoeve van de daaropvolgende aanleg van een landschapsbeheertype.

Artikel 21 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 19 bedraagt € 35.000.000,-.

Paragraaf 4 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 22 Aanvraagperiode

 • 1. In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 19 aangevraagdvan 1 januari 2022 tot en met 30 oktober 2022.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 19 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Hoofdstuk 5 Tarieven

Artikel 23 Tarieven begrotingsjaar 2022

 • 1. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de SNL 2016 zijn voor het begrotingsjaar 2022 opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,28%

 • 3. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 van de SNL 2016, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,36%.

 • 4. De maximale subsidie voor aanleg en herstel van een natuurterrein wordt op grond van artikel 14 van de SKNL bepaald en bedraagt:

  Natuurbeheertype

  Maximaal bedrag per hectare

  N04.02 Zoete plas

  € 68.000

  N04.03 Brak water

  € 68.000

  N05.03 Veenmoeras

  € 45.000

  N05.04 Dynamisch moeras

  € 45.000

  N08.02 Open duin

  € 20.000

  N08.03 Vochtige duinvallei

  € 60.000

  N10.01 Nat schraalland

  € 46.000

  N10.02 Vochtig hooiland

  € 44.000

  N11.01 Droog schraalgrasland

  € 23.000

  N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland

  € 15.000

  N12.03 Glanshaverhooiland

  € 15.000

  N12.04 Zilt grasland

  € 22.000

  N12.05 Kruiden- of faunarijke akker

  € 15.000

  N12.06 Ruigteveld

  € 15.000

  N13.01 Vochtig weidevogelgrasland

  € 25.000

  N13.02 Wintergastenweide

  € 15.000

  N14.02 Hoog- en laagveenbos

  € 30.000

  N14.03 Haagbeuken- en essenbos

  € 29.000

  N15.01 Duinbos

  € 29.000

  N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos

  € 28.000

  N16.02 Vochtig bos met productie

  € 26.000

  Overige typen

  € 15.000

Hoofdstuk 6 Voorbehouden

Artikel 24 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

Subsidie op grond van dit besluit wordt uitsluitend verleend indien zij door de Europese Commissieen de Minister van Economische zaken is goedgekeurd.

Artikel 25 Voorbehoud beschikbaar gestelde gelden door Provinciale Staten van Zuid-Holland

De subsidieplafonds genoemd in artikel 5, artikel 9, artikel 12, artikel 17 en artikel 21 kunnen worden verlaagd, indien Provinciale Staten niet voldoende gelden ter beschikking stellen. Deze eventuele latere verlaging van een subsidieplafond geldt ook voor reeds ingediende aanvragen. Een subsidie wordt dan geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het dan lagere subsidieplafond zou worden overschreden.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 27 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 28 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL Zuid-Holland 2022.

Ondertekening

Den Haag, 5 oktober 2021,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

secretaris,

drs. H.M.M. Koek

voorzitter,

drs. J. Smit

Bijlage 1 behorende bij artikel 1, onder h, van het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL Zuid-Holland 2022

Natuurtype Nr.

Beheertype Nr.

beheertype

Subsidietarief 2022

 
 
 

84% SKP

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 152,39

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.660,01

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 115,85

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 263,76

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 327,86

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 315,38

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 13,52

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 2.053,31

L01

16

Bossingel [NIEUW per 1-1-2018] (per ha)

€ 1.859,74

L02

01

Fortterrein (per ha)

€ 883,40

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (per ha)

€ 40,37

L02

03

Historische tuin (per ha)

€ 5.354,08

L03

01

Aardwerk en groeve (per ha)

€ 986,56

N01

01

Zee en wad

€ 0,44

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 71,47

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 119,56

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 88,30

N02

01

Rivier

€ 4,53

N03

01

Beek en bron

€ 89,71

N04

01

Kranswierwater

€ 51,90

N04

02

Zoete plas

€ 52,27

N04

03

Brak water

€ 65,21

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,44

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 587,04

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 575,98

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 414,88

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.187,73

N06

02

Trilveen

€ 2.357,84

N06

03

Hoogveen

€ 180,28

N06

04

Vochtige heide

€ 278,56

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 66,70

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 88,07

N07

01

Droge heide

€ 184,96

N07

02

Zandverstuiving

€ 112,37

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 9,95

N08

02

Open duin

€ 274,61

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.246,01

N08

04

Duinheide

€ 215,00

N09

01

Schor of kwelder

€ 132,96

N10

01

Nat schraalland

€ 2.023,48

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.188,42

N11

01

Droog schraalland

€ 731,42

N12

01

Bloemdijk

€ 2.088,72

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 219,08

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 454,54

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 530,39

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 732,30

N12

06

Ruigteveld

€ 101,74

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 664,89

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 26,60

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 40,29

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 20,19

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 62,45

N15

01

Duinbos

€ 69,24

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 110,22

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 32,42

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 56,44

N17

02

Droog hakhout

€ 484,67

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 305,08

N17

04

Eendenkooi

€ 2.654,03

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2018)

€ 3.940,40

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2018]

€ 690,09

 
 
 

Bijdragen (toeslagen)

 

Openstelling

 
 
 
 

Voorzieningenbijdrage

€ 44,23

 
 

Toezichtsbijdrage

€ 20,51

Gescheperde kuddes

 
 
 

bijdrage/toeslag hoog: N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk)

€ 533,46

 
 

bijdrage/toeslag laag: N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide)

€ 329,11

Vaarland

 
 
 
 
 

bijdrage/toeslag vaarland

€ 600,54

Monitoring

 
 

 
 
 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 19,79

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 12,00

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 10,78

N05

02

Gemaaid rietland

€ 14,92

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 28,01

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 28,01

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 31,18

N06

02

Trilveen

€ 26,76

N06

03

Hoogveen

€ 36,16

N06

04

Vochtige heide

€ 18,62

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 115,92

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 115,80

N07

01

Droge heide

€ 17,14

N07

02

Zandverstuiving

€ 17,14

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 9,43

N08

02

Open duin

€ 24,81

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 31,74

N08

04

Duinheide

€ 17,14

N09

01

Schor of kwelder

€ 22,13

N10

01

Nat schraalland

€ 36,04

N10

02

Vochtig hooiland

€ 26,16

N11

01

Droog schraalland

€ 21,43

N12

01

Bloemdijk

€ 19,09

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 6,02

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 19,83

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 22,13

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 10,75

N12

06

Ruigteveld

€ 6,07

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 9,69

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 22,88

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 12,24

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 20,66

N15

01

Duinbos

€ 8,94

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 8,94

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 5,99

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 5,99

N17

02

Droog hakhout

€ 3,64

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,64

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2018]

€ 16,91

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2018]

€ 16,91

 
 
 

 
 
 

Opslag indexering subsidie in beschikking

2022

In openstellingsbesluit

3,36%

Bijlage 2 behorende bij artikel 16 en artikel 20 van het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2022

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Steinse Groen

Het rood omlijnde gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Strypse Wetering

Het roze aangegeven gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Ecologische verbindingszone Zijdeweg:

Het donkergroene gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Ecologische verbindingszone Brandwijk:

Het geel aangegeven gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Zijdeweg / Achterwaterschap

Het geel aangegeven gebied is opengesteld voor inrichting

afbeelding binnen de regeling

De Wilck

Het met oranje aangegeven gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.

Bijlage 3 behorende bij artikel 12 van het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2022

afbeelding binnen de regeling

Krimpenerwaard; Kansgebied 1e golf Zuid-Holland Aanvalsplan Grutto is in groen aangegeven. Binnen het leefgebied Open Grasland is uitbreiding en verzwaring ANLb.

afbeelding binnen de regeling

Alblasserwaard; Kansgebied 1e golf Zuid-Holland Aanvalsplan Grutto is in groen aangegeven. Binnen het leefgebied Open Grasland is uitbreiding en verzwaring ANLb.