Nadere regels themamarkten en braderieën van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Geldend van 31-08-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels themamarkten en braderieën van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul tot wijziging van beleidsregel voor de uitvoering van de Nadere regels themamarkten en braderieën 2021 van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteValkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 2.15.3 tweede lid van de Omgevingsverordening gemeente Valkenburg aan de Geul en gelet op artikel 4:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

Nadere regels themamarkten en braderieën 2021 van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

a. Markt: Een activiteit in de openlucht waar door diverse standhouders koopwaar aangeboden wordt.

b. Themamarkt: Een activiteit in de openlucht waar door diverse standhouders koopwaar wordt aangeboden met een bepaald thema zoals streekproducten, antiek en curiosa, boeken of huis- en tuinproducten. Ten minste 80% van het aantal kramen biedt verkoopwaar aan dat in het gekozen thema past. Op een themamarkt is het niet toegestaan overwegend alledaagse koopwaar aan te bieden zoals op een gewone markt.

c. Braderie: Braderieën vallen onder het begrip “evenement” zoals bedoeld in artikel 2.15.1 lid 2 van de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2021. Onder een braderie wordt verstaan een activiteit in de open lucht waar vermaak centraal staat en waarbij het grootste deel van de activiteiten cultureel van aard is en een kleiner deel commercieel van aard.

d. Weekmarkt: Een markt die in de regel elke week op dezelfde locatie en op gezette tijden georganiseerd wordt.

Artikel 2. Jaarmarkt en Weekmarkt

Deze nadere regels zijn niet van toepassing op de reguliere weekmarkten en de jaarmarkt.

Artikel 3. Voorschriften en beperkingen

1. Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een markt, themamarkt of braderie te organiseren.

2. Aan de vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist.

3. Degene aan wie een vergunning is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen. De burgemeester houdt zich het recht voor om vergunninghouders die de regels en voorwaarden zoals opgenomen in de vergunning niet opvolgen, voor bepaalde tijd uit te sluiten van een vergunning voor het organiseren van een braderie of themamarkt.

Artikel 4. Vergunningaanvraag

1. In de vergunningaanvraag wordt het thema en doel van de markt duidelijk omschreven.

2. De organisator dient een aanvraag voor een vergunning in te dienen in het laatste kwartaal voorafgaand aan het jaar waarin de themamarkt of braderie wordt gehouden, doch in ieder geval ten minste acht weken vóór aanvang van de themamark of braderie. De eerste toekenning van vergunningen geschiedt uiterlijk in januari van het betreffende jaar, op basis van het totaal van de tot 31 december van het voorafgaande jaar ingediende aanvragen. Nadat de eerste toekenning heeft plaats gevonden, vindt alleen dan toekenning plaats wanneer er op basis van deze nadere regels nog plaats is voor themamarkten of braderieën.

3. De organisator dient in de vergunningaanvraag aan te geven:

a. Het aantal standplaatsen dat wordt ingenomen, het aantal standplaatsen voor eet-en drinkwaren alsmede het aantal attracties of speelvoorzieningen (inclusief de afmetingen van deze voorzieningen);

b. De opstelling van de standplaatsen, genummerd en de opstelling van de speelvoorzieningen, op een daartoe door de gemeente verstrekte plattegrond. De burgemeester houdt zich het recht voor om de opstelling van de standplaatsen en speelvoorzieningen te wijzigen;

c. De tijdens de braderie of themamarkt te verkopen en/of aangeboden koopwaar;

d. Welke maatregelen betreffende het toezicht, opbouw, afbouw en schoonmaak hij zal treffen.

e. Of deze stroom/water of gebruikt. Alle op de markt aanwezige voorwerpen ten behoeve van het bereiden en/of verwarmen van drank- en eetwaren dienen te voldoen aan de normaal daaraan te stellen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften.

f. Bij een aanvraag om een vergunning moet de aanvrager aangeven of hij omwonenden bij de aanvraag betrokken heeft én moet hij aangeven wat het resultaat van de participatie is. Hoe een aanvrager een belanghebbende betrekt, dat mag hij zelf bepalen.

Artikel 5. Verplichtingen

1. De vergunninghouder dient zorg te dragen voor voldoende toezicht, teneinde een ordelijk verloop van de themamarkt of braderie te kunnen garanderen. Ook zorgt de vergunninghouder zo nodig voor verkeersregelaars. De gemeente kan personen aanstellen die toezicht houden bij de opbouw, evenement zelf en afbouw. De aanwijzingen van deze personen zijn onverwijld op te volgen, dit op straffe van het niet doorgaan van het evenement.

2. De vergunninghouder dient zelf zorg te dragen voor water en energie.

3. De vergunninghouder of een daartoe in de vergunning gemachtigde dient de gehele duur van de themamarkt of braderie aanwezig te zijn op het terrein waar dit gehouden wordt. Ook dient hij als zodanig herkenbaar te zijn voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde toezichthouders. De vergunning is ter plekke aanwezig.

4. De gebruikte locatie dient na afloop van het evenement schoon te worden opgeleverd. Indien dit niet of onvoldoende gebeurt, dan wordt het terrein alsnog schoongemaakt op kosten van de vergunninghouder. Voor bepaalde locaties – zoals het Th. Dorrenplein – gelden aparte huisregels. Deze zijn onlosmakelijk met de vergunningsvoorwaarden verbonden. De vergunninghouder dient deze huisregels strikt na te leven, op te volgen en uit te voeren.

Artikel 6. Organisator

1. Themamarkten en braderieën kunnen worden georganiseerd door zowel commerciële als niet-commerciële instellingen.

2. Per aanvraag wordt door de burgemeester beoordeeld of er sprake is van een themamarkt, markt of braderie, dit conform het gestelde in deze nadere regels en het evenementenbeleid.

3. Themamarkten worden op verzoek van de gemeente zelf georganiseerd of door particuliere (commerciële) instellingen;

4. De streekproductenmarkt wordt op verzoek van de gemeente georganiseerd door een particuliere (commerciële) instellingen.

Artikel 7. Regulering aantal themamarkten en braderieën

1. Per locatie mag maximaal tien keer per jaar een markt of braderie gehouden worden. Bij dit maximum geldt tevens dat er een pauze van minimaal zes dagen tussen twee activiteiten moet plaats vinden;

2. Bij het tellen van het onder lid 1 genoemde aantal markten en braderieën wordt een markt of braderie die één of twee dagen aaneengesloten duurt als één beschouwd;

3. Voor themamarkten geldt een ander maximum. Rond elk thema mogen maximaal twee keer per maand markten op dezelfde locatie georganiseerd worden, zij het dat de gemeente wel een goede spreiding van de themamarkten bij de toekenning zal betrekken.

4. Braderieën en themamarkten mogen niet plaatsvinden op de dagen dat er een reguliere weekmarkt is of op de dag dat de jaarmarkt plaatsvindt.

Artikel 8. Slecht weer

1. De vergunningverlener houdt zich het recht voor om de braderie of themamarkt af te gelasten op het moment dat de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven. Hiervan is sprake bij een windkracht gelijk of groter dan windkracht vijf beaufort, dan wel windstoten met vergelijkbare kracht.

2. De al dan niet reeds ingerichte kramen, dienen dan terstond afgebroken en verwijderd te worden.

Artikel 9. Onderdeel grootschalig evenement

1. Wanneer een braderie of themamarkt onderdeel uitmaakt van een grootschalig evenement, zijn bovenstaande regels niet van toepassing, maar de regels zoals opgenomen in de vergunning die wordt afgegeven ten behoeve van de organisatie van dit grootschalige evenement.

Artikel 10. Weigeringsgronden

De vergunning kan door het daartoe bevoegde gezag worden geweigerd of ingetrokken. De gronden voor weigering of intrekking zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2021.

Artikel 11. Vergoeding voor het gebruik van de openbare ruimte

1. Voor het gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van de organisatie van een themamarkt of braderie wordt door de gemeente een vergoeding gevraagd. Deze moeten worden voldaan vóórdat de markt wordt opgebouwd.

2. Deze vergoeding is genoemd in de Tarieventabel behorende de verordening Precariobelasting van de gemeente Valkenburg aan de Geul voor het desbetreffende begrotingsjaar.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het staat de burgemeester vrij in bepaalde gevallen van deze nadere regels gemotiveerd af te wijken.

Artikel 13. Overgangsbepaling

1. Op aanvragen die ingediend zijn vóór de inwerkingtreding van deze nadere regels én waarop nog geen besluit genomen is, zijn deze nadere regels van toepassing.

2. De Beleidsregel themamarkten en braderieën 2017 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze nadere regels in werking treden.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze nadere regels treden in werking op 31 augustus 2021.

2. Deze nadere regels aangehaald als: Nadere regels themamarkten en braderieën 2021 van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Bijlage behorende bij de nadere regels Braderieën en themamarkten van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Weekmarkten

Voor de reguliere weekmarkten gelden de hiervoor opgenomen regels uit de Omgevingsverordening gemeente Valkenburg aan de Geul. Het gaat daarbij om markten die wekelijks en op gezette tijden worden gehouden. Deze weekmarkten vallen bijgevolg buiten deze nadere regels.

Kerstmarkt

Vanwege de grootschaligheid en de meerwaarde van de kerstmarkt voor de gemeente, wordt de kerstmarkt getoetst aan het Evenementenbeleid Valkenburg aan de Geul. De kerstmarkt valt bijgevolg buiten deze nadere regels.

Onder de kerstmarkt wordt een wintermarkt verstaan met kerst- en bijbehorende artikelen, zoals kerstcadeauartikelen, glühwein, reifkoeken en andere wintergerechten en winterdranken.

Wat zijn thema’s die binnen de themamarkten georganiseerd kunnen worden?

Themamarkten onderscheiden zich door een groot aanbod te bieden in een bepaald kwaliteitssegment, waardoor een gerichte groep belangstellenden wordt getrokken uit een relatief groot gebied.

Een belangrijke voorwaarde voor themamarkten is dat er wordt deelgenomen door professionele handelaren of particulieren die spullen verkopen die passen binnen het thema. Tevens wordt daarbij de mogelijkheid geboden de themamarkten aan te vullen met een aantal kramen (maximaal 20 % van het totaal aantal kramen) van professionele handelaren met andere artikelen die niet passen binnen het thema (themavrije kramen). Belangrijkste uitgangspunt bij themamarkten is dat men alleen de binnen een bepaald thema passende producten mag verkopen. Het verkopen van andere waren is naast deze themavrije kramen niet toegestaan.

Voorbeelden van thema’s zijn:

Bloemen- en tuinmarkt

Een markt voor bloemen, planten, tuinartikelen. Maar ook alles wat daarmee verband houdt, zoals potten, vazen, gereedschap, beelden enzovoorts.

Boeken- en platenmarkt

De boekenmarkt- en platenmarkt is een verzamelplaats voor de liefhebber van oude boeken en van de hoezen en singelcovers van weleer. Ook nieuwe boeken of cd’s en andere geluidsdragers, alsmede films en dvd's kunnen tijdens deze markten worden verkocht. Er kunnen ook producten worden geruild.

Antiek- en curiosamarkt

Op een antiekmarkt exposeren en verhandelen antiekhandelaren de meeste uiteenlopende zaken op het gebied van antiek, curiosa, oude boeken en prenten.

Antieke voorwerpen zijn voorwerpen die omwille van hun ouderdom en aard niet meer in de normale handel, behoudens in de antiekhandel, verkrijgbaar zijn.

Curiosa zijn voorwerpen die – gezien hun eigenaardig karakter – niet in de normale handel, verkrijgbaar zijn. Hieronder vallen onder andere instrumentenmakerartikelen (horlogemaker), (imitatie)merkjuwelen, edelgesteenten, echte en gekweekte parels.

Kunstmarkt

Kunstmarkten zijn speciale markten met oude en moderne kunst van een betaalbaar en goed niveau. Beroeps- en amateur-kunstenaars staan met eigen gemaakte kunst – aquarellen, beelden of tekeningen –op exposities en markten door het gehele land.

Onder kunstvoorwerpen worden onder andere verstaan: schilderijen, beeldhouwwerken, grafieken, kunstfoto's, kunstambachtelijke producten, edele metalen en voorwerpen met behulp daarvan vervaardigd.

Multiculturele markt

Een multiculturele markt kan zorgen voor een bijzondere wereldreis in één dag. Denk hierbij aan een bruisende exotische markt met bijzondere life-style producten uit verschillende landen. Met deze markt kan er uiting worden gegeven aan de verschillende wereldculturen die zich in Nederland bevinden.

Hobby-, crea- en cadeaumarkt

Hobby-, crea- en cadeaumarkten zijn in aantal de laatste jaren enorm toegenomen. Op deze markten zie je veel hobbyartikelen voor onder meer keramiek, wenskaarten, houtsnijwerk, patchwork, quilten, airbrushen, sieraden. Daarnaast presenteren ambachtelijke en creatieve hobbyisten tijdens deze markt een gevarieerd aanbod van hand vervaardigde (cadeau)artikelen.

Brocante markt

Brocante zijn spullen uit vroegere tijden die in trek zijn, maar niet vallen onder de noemer antiek. De brocante spullen hebben een doorleefd karakter (wat het voor de liefhebbers aantrekkelijk maakt), het heeft een geschiedenis. Brocante staat voor een warme landelijke stijl die charmant oud oogt, brocante accessoires zijn tegenwoordig makkelijk te vinden. Brocante spullen zijn afkomstig uit diverse Europese landen.

Streekproducten markt

Op deze markt worden eet- en drinkwaren en andere goederen verkocht die in de (eu)regio gemaakt worden c.q. producten van ambachtelijke bakkers, slagers, brouwers etc. Ook kunnen typische producten geproefd en ontdekt worden. Kunsthandwerkers kunnen ook een kraam hebben.

Noot

Hierboven is een aantal veelvoorkomende themamarkten nader beschreven.

Toch duiken er in de praktijk altijd weer nieuwe namen en nieuwe vormen van themamarkten op. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid daarvan zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de hierboven beschreven soorten themamarkten, en de daarbij behorende criteria. Mocht aansluiting

bij bovengenoemde thema’s niet mogelijk zijn, dan moet de organisator zijn themamarkt nader omschrijven bij de vergunningaanvraag.

De burgemeester beslist uiteindelijk of en zo ja onder welk thema een markt valt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul in de vergadering van 31 augustus 2021.

het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester