Besluit van de burgemeester van gemeente Zundert tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Tilburg voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid

Geldend van 08-10-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van gemeente Zundert tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Tilburg voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid

De burgemeester van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in

- artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht,

- artikel 10:4 lid 1 Algemene wet bestuursrecht,

- artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid,

- artikel 58u lid 4 Wet publieke gezondheid,

- artikel 58v Wet publieke gezondheid,

- artikel 64a lid 1 Wet publieke gezondheid

- artikel 1 aanhef en onder a Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2020, kenmerk 1793063-215168-WJZ, houdende aanwijzing van ambtenaren voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19,

overwegende dat

- het gelet op de korte duur van de thuisquarantaine en het spoedeisende belang bij handhaving

wenselijk is dat de toezichthouders die zijn aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de

regels die gesteld zijn bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid ook bevoegd

zijn om direct handhavend op te kunnen treden bij overtreding van de quarantaineplicht,

- de bestuurlijke boete op grond van artikel 58v lid 2 €339 bedraagt en er dus geen mandaatverbod

geldt voor toezichthouders die ook toezicht houden op de naleving van de regels op grond van artikel

10:3 lid 4 Awb, omdat artikel 5:53 Awb niet van toepassing is,

- de burgemeester van de gemeente onder wiens verantwoordelijkheid de toezichthouders werken

instemming als bedoeld in artikel 10:4 lid 1 Algemene wet bestuursrecht heeft gegeven voor dit

mandaat en de gemandateerden instemmen met het mandaat,

besluit:

  • 1. de personen die als gemeentelijk ambtenaar zijn aangesteld en belast zijn met de toezicht op de naleving van in de gemeente Tilburg van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften het mandaat te verlenen om te besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 58v Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid in de gemeente Zundert, en

  • 2. de personen die als gemeentelijk ambtenaar zijn aangesteld en belast zijn met de toezicht op de naleving van in de gemeente Tilburg van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften het mandaat te verlenen om te besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 58u lid 4 Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid in de gemeente Zundert.

Dit besluit treedt een dag na de publicatie in werking.

Ondertekening

Aldus besloten op 7 juni 2021 .

de burgemeester van de gemeente Zundert,

J.G.P. Vermue