Aanwijzingsbesluit DAEB EK Veldrijden 2021

Geldend van 08-10-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit DAEB EK Veldrijden 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op;

  • artikel 158, eerste lid, aanhef en onder a van de Provinciewet;

  • artikelen 14 en 106 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) en Protocol nummer 26 betreffende de diensten van algemeen economisch belang, Publicatieblad Nr. 115 van 9 mei 2008, bladzijden 0308 – 0308 (hierna: Procotol 26);

  • Verordening (EU) nr. 360/2012 van 25 april 2012 betreffende de toepassing van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen (hierna: de DAEB-de-minimis), waarvan de toepassingsperiode is verlengd bij Verordening (EU) nr. 2018/1923 van 7 december 2018 tot 31 december 2020 en tot 31 december 2023 bij Verordening (EU) nr. 2020/1474 van 13 oktober 2020, welke laatste verordening tevens een tijdsgebonden afwijking bevat voor ondernemingen in moeilijkheden om rekening te houden met de gevolgen van de COVID-19-pandemie.

overwegende dat;

  • Courage Events V.O.F., ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 68771770 (hierna: Courage Events) van de Union Européenne de Cyclisme (hierna: UEC) bij uitsluiting van anderen het recht is toegekend om het EK Veldrijden 2021 te organiseren;

  • het EK Veldrijden 2021 voor de Provincie Drenthe een belangrijke etalage is voor brede en unieke inzet van programma’s zoals ‘Op Fietse’ en ‘Drenthe Beweegt’. Topsport, zoals het EK Veldrijden 2021, straalt af op breedtesport waardoor dit doorwerkt in alle lagen van de bevolking en aanzet tot een betere toegankelijkheid van sport, bewegen en gezonde levensstijl. Het EK Veldrijden zal naar verwachting 8.000 toeschouwers aantrekken en wordt uitgezonden op televisie in 22 landen. Het podium dat het EK Veldrijden 2021 biedt, zal daarbij het imago en marketing van de vrijetijd en fietsprovincie Drenthe in het algemeen en de VAM-berg als bijzondere fietslocatie een unieke impuls geven;

  • de organisatie van het EK Veldrijden 2021 op 6 en 7 november 2021 te Wijster zonder overheidssteun onvoldoende of niet (onder dezelfde voorwaarden) door marktpartijen kan worden uitgevoerd, waardoor sprake is van marktfalen. De inkomsten wegen namelijk niet op tegen de bijzondere (hoge) kosten die verbonden zijn aan de organisatie van het EK Veldrijden. Hieronder onder andere begrepen de verplichte afdrachten aan de (inter)nationale federaties UEC (Union Européenne de Cyclisme) en Libéma Profcycling. Uit een haalbaarheidsstudie is gebleken dat bijvoorbeeld een verhoging van de entreeprijs tot minder toeschouwers zal leiden en het EK Veldrijden 2021 niet zal plaatsvinden;

  • in het geval sprake is van marktfalen, overheden onder strikte voorwaarden financiële vergoedingen mogen verstrekken (die niet verder gaan dan compensatie met inachtneming van een redelijke winst) in het geval de activiteit een dienst van algemeen economisch belang is;

  • Courage Events heeft verklaard geen staatssteun in de zin van artikel 107 VWEU te hebben ontvangen die het DAEB-de-minimis plafond van € 500.000,-- over drie belastingjaren overschrijdt;

  • om bovengenoemde redenen het noodzakelijk wordt geacht de organisatie van het EK Veldrijden 2021 aan te merken als een dienst van algemeen economisch belang op basis van de DAEB-de-minimisverordening, Courage Events met de uitvoering daarvan te belasten en de organisatie van het EK Veldrijden 2021 te steunen met een subsidie ter hoogte van € 350.000,--. De subsidiebeschikking bevat de waarborgen waarbij overcompensatie wordt voorkomen.

BESLUITEN:

de organisatie van het EK Veldrijden 2021 op 6 en 7 november te Wijster aan te wijzen als dienst van algemeen economische belang en Courage Events te belasten met de uitvoering van deze dienst.

DUUR EN GRONDGEBIED:

De duur van de DAEB bedraagt uitsluitend de periode die benodigd is om het EK Veldrijden 2021 te organiseren. Het EK Veldrijden 2021 zal plaatsvinden op 6 en 7 november 2021 te Wijster, gemeente Midden-Drenthe.

BEZWAAR:

Belanghebbenden kunnen, als zij het niet eens zijn met dit besluit, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad, zijn ingediend.

Een bezwaarschrift dient gericht te zijn aan Gedeputeerde Staten, team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC te Assen. Meer informatie vindt u op https://www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/bezwaar/ en bij het Provincieloket 0592 36 55 55.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval de naam en het adres van de belanghebbende, de datum waarop u het bezwaarschrift indient, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en de reden om in bezwaar te gaan te bevatten. Verder moet het bezwaar voorzien zijn van de handtekening van de belanghebbende en moet een kopie van het omstreden besluit worden bijgevoegd.

Als u het bezwaarschrift indient namens iemand anders of namens een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of een vereniging) dan moet u een machtiging en/of de statuten van de rechtspersoon bij uw bezwaarschrift voegen. Hieruit moet blijken dat u bevoegd bent om het bezwaarschrift namens de betreffende (rechts)persoon in te dienen.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 5 oktober 2021

Kenmerk 5.5/2021001766

Uitgegeven: 7 oktober 2021

Ondertekening