Aanwijzingsbesluit 2021 toezichthouder Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen

Geldend van 08-10-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 2021 toezichthouder Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen

De gemeentesecretaris van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

gelet op artikel 6.1 lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

gelet op artikel 17 lid 2 van de Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen 2021;

gelet op het Algemeen mandaatbesluit college en burgemeester Midden-Groningen 2019;

besluit namens het college van burgemeester en wethouders vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouder Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen

Aan te wijzen als toezichthouder Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen: de heer O. Kempinga.

Artikel 2 Inwerkingtredings- en citeerartikel

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. Dit besluit geldt voor de duur van het dienstverband van de betreffende medewerker bij de gemeente Midden-Groningen.

  • 2.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit 2021 toezichthouder Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 4 oktober 2021.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De gemeentesecretaris,

H.J.W. Mulder