Verordening Verzilverlening Wijdemeren 2021

Geldend van 06-10-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening Verzilverlening Wijdemeren 2021

De raad van de gemeente Wijdemeren;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 augustus 2021

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Verzilverlening Wijdemeren 2021

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Verzilverlening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Verzilverlening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren;

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening.

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • g.

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Verzilverlening bij SVn

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • a.

   Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente vastgestelde maatregelen.

  • b.

   De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beide.

 • 2. De aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt zelf bewonen en minimaal een jaar woonachtig zijn in Wijdemeren, gebaseerd op de inschrijving bij de gemeente Wijdemeren.

 • 3. Het bruto inkomen van aanvrager(s), over een jaar berekend, mag niet meer bedragen dan het modale jaarinkomen in het jaar van aanvraag (bron: CPB)en wordt berekend vanaf de maand van aanvraag van de Verzilverlening bij de gemeente.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   aanpassing/vernieuwing badkamer, toilet, keuken, aanbrengen verwarming

  • b.

   verwijderen drempels in de woning/egaliseren vloeren/veiligheidsmaatregelen ivm valpreventie

  • c.

   aanbrengen aanpassingen aan de trap/installeren traplift

  • d.

   aanpassing in relatie tot de werkzaamheden onder a, b en c die noodzakelijk zijn of comfort verhogend zijn (elektrische installatie aapassen/vloerverwarming douche e.a.)

  • e.

   eventuele kosten van financieel advies.

 • 2. In combinatie met minimaal 2 maatregelen uit lid 1 is het mogelijk ook verduurzaming- en/of energie bespaarmaatregelen -zoals benoemd in de maatregelen van voor de energie bespaarlening van het nationaal warmtefonds*- toe te passen.

 • 3. De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Verzilverlening bedraagt minimaal €2.500,- en maximaal € 40.000,-.

 • 4. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan het onderstaande beleidsdoel, kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Verzilverlening:

 • 1.

  Inwoners in staat stellen lang(er) met passende voorzieningen in de eigen woning te blijven wonen.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Wijdemeren heeft eenmalig een budget van € 300.000,- vastgesteld voor het verlenen van Blijversleningen én Verzilverleningen.

 • 2. Verzilverleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Verzilverlening.

Artikel 7 Uitbetaling lening

De netto lening wordt via een bouwdepot verstrekt. Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier in. De SVn zorgt voor de betaling van de facturen.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Verzilverlening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier , en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Verzilverlening bij SVn in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Verzilverlening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Verzilverlening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Verzilverlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Verzilverlening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Wijdemeren en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Verzilverlening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Verzilverlening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking.

 • 2. De verordening Verzilverlening Wijdemeren 2019 wordt per dezelfde datum ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Verzilverlening 2021 Wijdemeren”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Loosdrecht op 16 september 2021

Bijlage 1 Maatregelen Warmtefonds

Hierna zijn de energiebesparende maatregelen opgenomen die in aanmerking komen voor een Energiebespaarlening.

 • 1.

  Gevelisolatie/Spouwmuurisolatie

 • 2.

  Dakisolatie/dakisolatie inclusief asbestsanering

 • 3.

  Vloerisolatie

 • 4.

  Bodemisolatie/bodemisolatie inclusief vloerisolatie

 • 5.

  Hoogrendementsbeglazing (eventueel inclusief kozijnen)

 • 6.

  Isolerende deuren

 • 7.

  Isolerende geve l panelen

 • 8.

  Warmtepomp

 • 9.

  Zonneboiler

 • 10.

  Installaties voor warmteterugwinning

 • 11.

  Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator

 • 12.

  CO2-gestuurde ventilatie

 • 13.

  HRe-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling

 • 14.

  Hoogrendementsketel (alleen ter vervanging van een Vr-ketel)

 • 15.

  Zonnepanelen incl. thuisbatterij (max 75% van de hoogte van de hoofdsom van de Energiebespaarlening)

 • 16.

  Energiemonitor gekoppeld aan slimme meter

 • 17.

  Maatwerkadvies

 • 18.

  Ontheffing bij onhaalbare isolatiewaarden

 • 19.

  Waterzijdig inregelen

 • 20.

  Zeer Energiezuinig Pakket

 • 21.

  Nul op de Meter/ Zeer Energiezuinig Pakket +

 • 22.

  Zolder- of vlieringvloerisolatie

 • 23.

  Aanbrengen van lagetemperatuurafgiftesystemen

 • 24.

  Aansluiting op warmtenetten van derden