Regeling vervallen per 29-12-2023

Nadere Regels Subsidie Groene Daken Alkmaar

Geldend van 01-10-2021 t/m 28-12-2023

Intitulé

Nadere Regels Subsidie Groene Daken Alkmaar

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Overwegende dat:

 • -

  groene daken bijdragen aan een groene gemeente, biodiversiteit en klimaatadaptatie

 • -

  het beleid van de gemeente Alkmaar op gebied van vergroenen en biodiversiteit is vastgelegd in ‘Kansen voor Vergroening’ - besluit college d.d. 15-10-2019

 • -

  in verband hiermee het wenselijk is om de aanleg van groene daken te stimuleren, door middel van subsidie

 • -

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019,

Besluit:

Vast te stellen de Nadere regels Subsidie Groene Daken Alkmaar

Artikel 1. Definities

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   ASV: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

  • b.

   aanlegkosten: kosten die direct betrekking hebben op de aanleg van een groen dak, zoals de loonkosten van het bedrijf dat het groene dak aanbrengt en het materiaal dat nodig is voor de aanleg van het groene dak;

  • c.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

  • d.

   dakconstructie: samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording of betonnen plaat, die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-/ regen-/ en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie moet zodanig zijn dat deze beloopbaar is voor onderhoud en inspectie;

  • e.

   De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013, op grond waarvan decentrale overheden ondernemingen over een periode van het huidige belastingjaar en de twee voorafgaande belastingjaren tot € 200.000, - kunnen steunen zonder dat dit staatssteun oplevert. Deze steun is zo minimaal (de-minimissteun) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne markt;

  • f.

   eigenaar: iedere particulier of privaatrechtelijke rechtspersoon die in de gemeente Alkmaar een bestaand gebouw in eigendom heeft als bedoeld in artikel 5:1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;

  • g.

   gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

  • h.

   groen dak: een vegetatiepakket op het dakoppervlak van een bestaand gebouw of overkapping, dat tenminste bestaat uit een drainage-, een substraat- en een vegetatielaag (eventueel aangevuld met dakbeschermingsvlies en wortelwerend filtervlies);

  • i.

   overkapping: vaste dakconstructie op dragen palen (zoals bijvoorbeeld een carport).

 • 2. Voor zover in deze nadere regels begrippen worden gebruikt die niet nader worden omschreven, hebben deze dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de ASV.

Artikel 2. Doelstelling

Met deze regeling wordt beoogd om het aantal dan wel het oppervlak aan groene daken op gebouwen en overkappingen binnen de gemeente Alkmaar te vergroten ten behoeve van een groen en klimaatadaptief Alkmaar.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Het college kan een eenmalige subsidie verstrekken voor de aanschaf en aanleg van een groen dak, op een gebouw of overkapping in de gemeente Alkmaar;

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden de volgende algemene eisen:

 • a.

  het initiatief past binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling;

 • b.

  het gebouw of overkapping waarop de subsidie betrekking heeft, bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Alkmaar;

 • c.

  het groene dak heeft een minimale omvang van 4 m², en;

 • d.

  het waterbergend vermogen van het groene dak bedraagt minimaal 20 liter per vierkante meter.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten voor aanschaf van materiaal en eventuele aanlegkosten van het groene dak.

 • 2. De kosten voor het bouwen of veranderen van een dakconstructie om het groene dak te kunnen dragen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   € 25 per m2 groen dak, maar bedraagt maximaal 50% van de kosten;

  • b.

   € 35 per m2 groen dak indien het groene dak aantoonbaar voor minimaal 50% oppervlakte uit andere planten (grassen en kruiden) dan Sedum bestaat en daarmee een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit, maar bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten voor aanschaf van materiaal en eventuele aanlegkosten van het groene dak;

  • c.

   De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per aanvraag per kalenderjaar.

 • 2. Indien de aanvrager voor dezelfde activiteit ook andere subsidies ontvangt, wordt de hoogte van de subsidie zodanig berekend dat de totale subsidie niet meer bedraagt dan 100% van de werkelijke kosten.

Artikel 7. Verdeling Subsidieplafond

 • 1. Het college verdeelt het beschikbare bedrag voor de uitvoering van de activiteiten op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 2. De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

 • 4. Aanvragen tellen mee voor het kalenderjaar waarin deze zijn ingediend.

Artikel 8. De aanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door een eigenaar, huurder of anderszins zakelijk gerechtigde, van een gebouw of overkapping in de gemeente Alkmaar.

Artikel 9. Indieningstermijn

Aanvraag voor subsidie worden ingediend tussen de 13 en 6 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit.

Artikel 10. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie voor een groen dak wordt ingediend via het formulier dat door het college beschikbaar wordt gesteld.

 • 2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV dienen de volgende gegevens meegestuurd te worden:

  • a.

   Adres en aanduiding van de locatie van het dak.

  • b.

   Een offerte voor de aanschaf en eventuele aanlegkosten van het groene dak

  • c.

   Indien dit niet uit de offerte naar voren komt, ander schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden zoals benoemd in artikel 4.

  • d.

   Als 50% of meer van het oppervlak van een groen dak bestaat uit andere planten dan Sedum en het dak daarmee een extra meerwaarde heeft voor biodiversiteit, dan blijkt dat uit de offerte of andere meegezonden informatie en bevat deze ook een opgave van de plantensoorten die toegepast zijn.

 • 3. Indien de aanvrager een ondernemer is, een volledig ingevulde Verklaring De-minimissteun, waaruit volgt dat het drempelbedrag van € 200.000 zoals genoemd in de De-minimisverordening, niet wordt overschreden.

 • 4. Indien de aanvrager niet de eigenaar is van het gebouw, bevat het aanvraagformulier naast de genoemde eisen uit het eerste lid van dit artikel, een ondertekende toestemmingsverklaring van de eigenaar dat de bedoelde aanvrager de activiteit zoals genoemd in artikel 3 aan het betreffende gebouw of overkapping mag gaan uitvoeren.

 • 5. Per adres kan maximaal 1 maal per kalenderjaar een aanvraag ingediend worden.

Artikel 11. Aanvullende verplichtingen

Naast de verplichtingen op grond van artikel 11 van de ASV 2019, is aan de subsidie de verplichting verbonden dat het groene dak volledig is aangelegd binnen zes maanden na de dagtekening van de subsidiebeschikking.

Artikel 12. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV kan de subsidie geweigerd worden als:

 • a.

  de aanvraag of de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet voldoet aan het gestelde in deze nadere regels;

 • b.

  reeds begonnen is met de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd voordat een aanvraag tot subsidieverlening is ingediend;

 • c.

  het herstel of reparatie van een groen dak betreft;

 • d.

  er in hetzelfde kalenderjaar al een subsidie wordt of is verstrekt door het college ten behoeve van een groen dak op hetzelfde adres;

 • e.

  de ondernemer niet aan de vrijstellingsvoorwaarden van de de-minimisverordening voldoet.

Artikel 13. Beslistermijn

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 8, tweede lid, van de ASV 2019, beslist het college binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2. Het college kan de termijn als bedoeld in het vorige lid eenmaal met ten hoogste vier weken verlengen.

Artikel 14. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

Bij een subsidieverlening van meer dan € 5.000, - dient de subsidie ontvanger - in afwijking van artikel 14 van de ASV 2019 - uiterlijk 13 weken nadat het groene dak is aangelegd een verzoek om subsidievaststelling in te dienen met daarbij de volgende gegevens:

 • a.

  een factuur of facturen van de aanschaf en eventueel aanbrengen van het groene dak, waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;

 • b.

  een foto van het aangelegde groene dak.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan van deze nadere regels afwijken voor zover de toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 17. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Subsidie Groene Daken Alkmaar

Ondertekening

Alkmaar 21-09-2021,

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

mw. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

W. van Twuijver, secretaris.