Regeling vervallen per 31-12-2023

Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen water 2021

Geldend van 01-10-2021 t/m 30-12-2023

Intitulé

Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen water 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 1.3 en paragraaf 6 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe), hierna te noemen de Verordening;

overwegende dat deze openstelling bijdraagt aan de provinciale doelstellingen met betrekking tot:

2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw;

2.4.03 De zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst duurzaam voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater;

2.4.04 Robuuste watersystemen die zodanig ingericht zijn dat de risico’s op wateroverlast en watertekort (droogte) tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperkt blijven;

2.4.05 Anticiperen op klimaatverandering door mitigatie en adaptatie;

2.4.07 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2027.

BESLUITEN:

het Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen water 2021 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 28 september 2021

Kenmerk 39/5.7/2021001681

Uitgegeven: 30 september 2021

Artikel 1 Openstelling en subsidieplafond

 • 1.

  De Maatregel Niet-productieve investeringen water 2021, zoals opgenomen in Hoofdstuk 2, paragraaf 6 van de Verordening onder de regels van dit openstellingsbesluit wordt opengesteld voor de periode van 01 oktober 2021 9:00 uur tot en met 30 november 2021 17:00 uur.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt in totaal € 1.876.800, en staat uit 100% financiering uit ELFPO middelen.

Artikel 2 Definities

Klimaatdoelen: de provinciale doelstellingen voor het klimaat zoals beschreven in paragraaf 8.1.1 van de Provinciale Omgevingsvisie Drenthe 2018 aangevuld met:

 • a.

  Programma Hoge Zandgronden regio Oost 2022-2027: Het werkprogramma dat ten behoeve van het Deltaprogramma Zoetwater in regio Oost (ZON) in een bestuursovereenkomst is vastgelegd. Het maatregelenprogramma voor Zuid-Drenthe is onderdeel hiervan;

 • b.

  Programma Hoge Zandgronden regio Noord-Nederland 2022-2027: Het werkprogramma dat ten behoeve van het Deltaprogramma Zoetwater in regio Noord-Nederland in een bestuursovereenkomst is vastgelegd. Het maatregelenprogramma voor Noord-Drenthe is onderdeel hiervan.

KRW-doelen: de provinciale doelstellingen voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater zoals beschreven in de bij het Besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe vastgestelde factsheets (OW 33, OW 34, OW 35, OW 44, NLGW0001, NLGW0002, NLGW0003, NLGW0010 alle voor zover betrekking hebbend op Drents grondgebied) die zijn opgenomen in het landelijke KRW portaal: https://waterkwaliteitsportaal.nl/;

Niet-productieve investering: investering die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouwbedrijf tot gevolg heeft en betrekking heeft op de bescherming van milieu en/of landschap.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

In aanvulling op artikel 2.6.1 van de Verordening kan subsidie alleen worden verstrekt voor niet-productieve investeringen die bijdragen aan het vasthouden of bergen van water, de (her)inrichting, transformatie of het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water-, KRW- en klimaatdoelen, inclusief de daarbij behorende werkzaamheden en kunstwerken in de volgende gebieden:

 • 1.

  in het Drentse deel van het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest: KRW en klimaat maatregelen, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 1;

 • 2.

  in het Drentse deel van het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta:Vledder Aa, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2;

 • 3.

  in het Drentse deel van het beheergebied van waterschap Vechtstromen: ten zuiden van het Bargerveen, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 3.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan waterschappen.

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de investering dient, tenminste hoofdzakelijk, plaats te vinden binnen één van de in de bijlage 1 tot en met 3 aangegeven gebieden, of heeft aantoonbaar een effect op één van deze gebieden;

  • b.

   het totaal aan proceskosten voor voorbereiding en uitvoering van de fysieke maatregelen bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten; dat betreft de kosten, inclusief eventuele bijbehorende niet-verrekenbare of niet-compensabele btw, die vallen onder artikel 2.6.3, lid 1, sub e en f, en artikel 2.6.3, lid 2, sub d van de Verordening.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid liggen aan het project ten grondslag:

  • a.

   een projectplan conform format Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

  • b.

   een begroting van de kosten van het project;

  • c.

   een toelichting op die begroting;

  • d.

   een sluitend financieringsplan voor de kosten van de activiteit, met inbegrip van een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • e.

   een verkenning naar de mogelijke negatieve omgevingseffecten van de investering, indien de aanvraag betrekking heeft op een investering en die investering leidt naar waarschijnlijkheid tot negatieve omgevingseffecten.

  • f.

   een kaart van één of meerdere van de gebieden uit bijlagen 1 tot en met 3 met daarop aangegeven waar maatregelen worden uitgevoerd.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland door middel van een daarvoor ontwikkeld webportal dat bereikbaar is via www.snn.nl/pop3.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  In aanvulling op artikel 2.6.3, lid 2, onder d, van de Verordening kan ook subsidie worden verstrekt voor voorbereidingskosten als bedoeld in artikel 1.12, leden 3 en 4, van de Verordening voor zover de kosten direct samenhangen met de investering.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.12 van de Verordening kunnen de subsidiabele kosten genoemd in lid 1 slechts bestaan uit de volgende kostentypen:

  • a.

   personeelskosten voor zover zij zijn berekend overeenkomstig artikel 1.9a van de Verordening;

  • b.

   personeelskosten kunnen niet worden gesubsidieerd wanneer een project onderdeel is van een groter geheel en de kosten voor werken hoger zijn dan € 5.186.000,00 (EU-drempel);

  • c.

   kosten derden: kosten waarvoor een factuur of document met gelijkwaardige bewijskracht kan worden overgelegd.

Artikel 7 Hoogte subsidies

 • 1.

  De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  Geen subsidie wordt verleend indien na beoordeling de berekende subsidie lager is dan € 250.000,--.

Artikel 8 Selectiecriterium

Voor de rangschikking als bedoeld in de artikelen 1.15 en 2.6.5 van de Verordening vindt de beoordeling van de aanvraag plaats op basis van het geografisch selectiecriterium. De activiteiten dienen plaats te vinden ten behoeve van de gebieden die zijn begrensd zoals is weergegeven op de kaarten zoals genoemd in artikel 3 van deze openstelling of hebben aantoonbaar een effect op één of meerdere van deze gebieden;.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikelen 1.8 en 2.6.5 van de Verordening wordt subsidie geweigerd indien niet wordt voldaan aan de subsidievereisten genoemd in artikel 5.

Artikel 10 Bevoorschotting

In aanvulling op artikel 1.23 van de Verordening kan maximaal één keer per kalenderjaar een aanvraag om een voorschot worden ingediend op basis van realisatie.

Artikel 11 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021.

 • 2.

  Dit besluit vervalt op 31 december 2023.

Toelichting bij het openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water 2021

Artikel 1 Openstelling en subsidieplafond

De maatregel niet-productieve investeringen water is gericht op niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Artikel 8 Selectiecriterium

De provincie hanteert in dit openstellingsbesluit het geografisch gebiedscriterium. Door gebruik te maken van dit geografisch gebiedscriterium streeft de provincie er naar de provinciale doelstellingen voor klimaat en KRW concreet te laten landen in de aangegeven gebieden.

Projecten dienen hoofdzakelijk te worden uitgevoerd in of ten behoeve van de in artikel 8 omschreven gebieden. Onderdelen van het project of maatregelen binnen het project hoeven niet noodzakelijkerwijs binnen de omschreven gebieden te worden uitgevoerd, maar dienen wel hoofdzakelijk ten goede te komen van het watersysteem in het omschreven gebied (zie de kaarten in bijlagen 1 tot en met 3).

Bijlagen

Bijlage 1 Kaart: Openstellingsgebied projecten Noorderzijlvest

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Kaart: Openstellingsgebied projecten Drents Overijsselse Delta

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3 Kaart Openstellingsgebied projecten Vechtstromen

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening