Regeling vervallen per 08-10-2022

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel West 2022

Geldend van 30-09-2021 t/m 07-10-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel West 2022

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel West,

gelet op onderdeel W.4 van het Bevoegdhedenregister behorende bij de verordening op het lokaal bestuur en artikel 5 van de Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021-2024,

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel West 2022

Artikel I

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2021-2024, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

I

Kunst- en cultuurprofiel

Stadsdeel West ambieert een plek te zijn waar een prettige balans is te vinden tussen wonen, werken en recreëren. Er is aandacht om West levendig maar ook leefbaar te houden. Het stadsdeel richt zich op een cultureel aanbod dat de leefomgeving verrijkt en waar zoveel mogelijk bewoners zich in herkennen. Amsterdam West wil een stadsdeel zijn waar culturele organisaties, kunstenaars en creatieve ondernemers zich graag vestigen en waar ruimte is voor experiment en innovatie.

We richten ons primair op instellingen en initiatieven die een verbinding aangaan met de wijken en de bewoners van Amsterdam West en stimuleren zodoende dat meer bewoners deelnemen aan kunst en cultuur; het aanbod is toegankelijk voor een breed en divers publiek. We geven een impuls aan creatieve energie uit de buurt en bieden een uiteenlopend cultureel aanbod van artistiek hoogwaardige kwaliteit. Extra aandacht gaat uit naar projecten die inwoners van West betrekken voor wie deelname niet vanzelfsprekend is.

Er wordt aansluiting gezocht bij de specifieke thema’s die spelen in de verschillende gebieden van West. Wij zien kansen om kunst en culturele activiteiten gericht op inclusiviteit, diversiteit en emancipatie meer zichtbaar te maken en te ondersteunen. Kunstvormen die het dialoog tussen (groepen) mensen stimuleren en het debat aanjagen krijgen meer aandacht. Zo wordt de kracht van kunst, om een verhaal vanuit een nieuwe perspectief te vertellen en daarmee een bijdrage te leveren aan wederzijds begrip, ingezet om de sociale samenhang in de wijk te versterken.

We geven een extra stimulans aan lokale kunst en culturele initiatieven die de samenwerking opzoeken met stedelijke kunst en culturele instellingen. Ook zal er extra aandacht uitgaan naar activiteiten in de openbare ruimte die goed kunnen plaatsvinden met in achtneming van de corona maatregelen.

II

Subsidieplafond (totaal)

€750.000

III

Subsidiabele activiteiten

Gebiedsgebonden kunst en cultuur in West

Kunst- en cultuurinitiatieven die ontstaan in de buurt zijn van grote waarde voor het lokale culturele klimaat en willen we ondersteunen. De activiteiten vinden plaats in het stadsdeel en zijn openbaar toegankelijk of hebben een openbaar toegankelijk karakter. Het gaat hierbij om programmering in parken en op pleinen, activiteiten kunst in, met, voor en door de buurt (KIMVDB) en West Literair:

A. Programmeren in parken en op pleinen

Evenementen of manifestaties op locaties waar we de aantrekkingskracht van het gebied een boost willen geven of (blijvend) willen versterken. Er wordt gewerkt aan een sterkere culturele identiteit in de programmering in parken en op pleinen: focus op Erasmuspark (gezinnen en families uit de buurt), Mercatorplein (huiskamer van de buurt met nadruk op beeldcultuur), en het Stenen Hoofd (rafelrand en tegencultuur). Voor de programmering op de Westergasfabriek wordt gewerkt aan een nieuwe visie. Bij de samenstelling van de programmering wordt nauw samengewerkt met de buurtbewoners, lokale kunstenaars en culturele instellingen. Evenementen vinden overwegend plaats in de buitenruimte en moeten bovendien aansluiten bij de profielen van deze locaties.

B. Kunst in, met, voor en door de buurt

Het gaat hierbij om gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waarbij de combinatie van artistieke kwaliteit en sociale aspecten kenmerkend is. De bijdrage die kunst in de publieke ruimte levert aan de leefbaarheid van een buurt komt meer centraal te staan. Er is verbinding met de specifieke context van stadsdeel West en de thema’s die hier spelen; aanvragen sluiten goed aan bij de vraag, wens en behoefte uit de gebieden. Er is aantoonbaar draagvlak in de buurt en activiteiten worden ontwikkeld in samenwerking met bewoners, professionals en/ of andere partners in de wijk. Het betreft projecten op het gebied van kunst in de publieke ruimte, community art en cultuurparticipatie.

C. West Literair

Nog te veel verhalen die in de stad leven zijn onzichtbaar en lang niet alle Amsterdammers herkennen zich in het aanbod. Daarom zal Amsterdam West zich het komende jaar blijvend inzetten om een platform te bieden voor deze onvertelde verhalen, om verhalen die inclusief en herkenbaar zijn zichtbaarder te maken. We zoeken samenwerking op met bestaande literaire initiatieven en ondersteunen verhalenvertellers - van schrijvers tot spoken word tot theatermakers - het ‘podium’ te nemen.

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • a)

  de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden in het stadsdeel;

 • b)

  de mate waarin de activiteit gericht is op het in stand houden, verbreden en vernieuwen van aanbod van gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan door bewoners actief en/of passief kan worden deelgenomen;

 • c)

  de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit;

 • d)

  de mate waarin de activiteit past binnen het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur van het stadsdeel;

 • e)

  de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan het kunstklimaat in een of meer gebieden.

 • f)

  de zakelijke kwaliteit van de aanvrager.

D. Lokale podia en culturele organisaties

Aanvullend op het stedelijke aanbod, dat in aanmerking komt voor financiële ondersteuning op grond van het Kunstenplan 2021-2024, kent stadsdeel West een levendige lokale culturele infrastructuur met programmering overwegend gericht op de bewoners van West. Om artistieke kwaliteit en professionaliteit te stimuleren bouwen we aan een structurele (subsidie) relatie met diverse lokale podia en we verlenen subsidie voor buurtgerichte programmering op de buurt.

IV

ACTIVITEIT

A. Programmeren in parken en op pleinen

doelgroep (publiek)

Bewoners en/of bezoekers van Stadsdeel West

soort subsidie

Eenmalige subsidie

maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 50.000 maximale subsidie per aanvraag

deelplafond(s)

€ 245.000

samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met buurtbewoners, lokale instellingen en kunstenaars gewenst, niet vereist.

eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

De aanvrager heeft eigen inkomsten en/ of inkomsten van derden en deze staan in verhouding tot de aanvraag.

behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Behandeling op volgorde van binnenkomst

instelling adviescommissie

Niet van toepassing

beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Niet van toepassing

indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Indiening doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt.

natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja

ACTIVITEIT

B. Kunst in, met, voor en door de buurt

doelgroep (publiek)

Bewoners en/of bezoekers van Stadsdeel West

soort subsidie

Eenmalige subsidie

maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 50.000 maximale subsidie per aanvraag

deelplafond(s)

€ 280.000

samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met bewoners, lokale (kunst) instellingen, kunstenaars of andere creatieve makers is vereist. Aanvragen van organisaties die daarnaast ook een samenwerking aangaan met een stedelijke kunstinstelling is wenselijk.

eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

De aanvrager heeft eigen inkomsten en/ of inkomsten van derden en deze staan in verhouding tot de aanvraag.

behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Behandeling op volgorde van binnenkomst

instelling adviescommissie

Niet van toepassing

beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Niet van toepassing

indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Indiening doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt.

natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja

ACTIVITEIT

C. West Literair

doelgroep (publiek)

Bewoners en/of bezoekers van Stadsdeel West

soort subsidie

Eenmalige subsidie

maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 25.000 maximale subsidie per aanvraag

deelplafond(s)

€ 100.000

samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met bewoners, lokale (kunst) instellingen, kunstenaars of andere creatieve makers is vereist. Aanvragen van organisaties die daarnaast ook een samenwerking aangaan met een stedelijke kunstinstelling is wenselijk.

eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

De aanvrager heeft eigen inkomsten en/ of inkomsten van derden en deze staan in verhouding tot de aanvraag.

behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Behandeling op volgorde van binnenkomst

instelling adviescommissie

Niet van toepassing

beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Niet van toepassing

indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Indiening doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt.

natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja

ACTIVITEIT

D. Lokale podia en culturele organisaties

doelgroep (publiek)

Bewoners of bezoekers van Stadsdeel West

soort subsidie

Periodieke subsidie

maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 35.000 maximaal per aanvraag

deelplafond(s)

€ 125.000

samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met buurtbewoners, lokale instellingen en kunstenaars gewenst, niet vereist.

eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

De aanvrager heeft eigen inkomsten en/ of inkomsten van derden en deze staan in verhouding tot de aanvraag.

behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

instelling adviescommissie

Niet van toepassing

beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

 • (a)

  de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in de buurt en gebieden in het stadsdeel;

 • (c)

  de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit;

 • (f)

  de zakelijke kwaliteit van de aanvraag.

indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijn conform Artikel 6: Aanvraagtermijn periodieke subsidie van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013.

natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee

Artikel II

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 juli 2021.

Artikel III

Alle voorgaande Uitwerkingsbesluiten Kunst en Cultuur West worden ingetrokken.

Artikel IIII

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel West 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 september 2021,

De voorzitter

Fenna Ulichki

De secretaris

Ilse Overzier

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur maakt integraal onderdeel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024.

In onderdeel II neemt het dagelijks bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds. Hiermee krijgt het dagelijks bestuur instrumenten om per activiteit, soort subsidie of gebied een subsidie te weigeren, waardoor het beschikbare budget beter verdeeld kan worden over de gebieden en de activiteiten in het stadsdeel.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld (kleinschalige) festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijk kunstproject, etc.). Een accurate omschrijving van de soort activiteiten geeft het stadsdeel handvatten om aanvragen die buiten de omschrijving vallen te weigeren op grond van de ASA 2013.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt, bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het dagelijks bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling. In het uitwerkingsbesluit is ruimte voor een uitgebreide toelichting.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies worden afgegeven voor activiteiten die van bepaalde duur zijn en niet per se in één kalenderjaar gerealiseerd hoeven te worden. Periodieke subsidies worden afgegeven voor activiteiten van in beginsel onbepaalde duur, die per boekjaar of voor een aantal boekjaren aan een aanvrager worden verstrekt met een maximum van vier jaar.