Regeling vervallen per 01-03-2023

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 14 september 2021, PZH-2021-782433252 (DOS-2016-0005086), tot vaststelling van het Openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in Zuid-Holland 2021, tweede openstelling (Openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in Zuid-Holland 2021, tweede openstelling)

Geldend van 23-09-2021 t/m 28-02-2023

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 14 september 2021, PZH-2021-782433252 (DOS-2016-0005086), tot vaststelling van het Openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in Zuid-Holland 2021, tweede openstelling (Openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in Zuid-Holland 2021, tweede openstelling)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om maatregelen in bestaande groengebieden uit te voeren om de toename van recreanten beter op te vangen, waarmee dit bijdraagt aan een beweegvriendelijke leefomgeving;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie Opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden Zuid-Holland 2021, tweede openstelling

Artikel 1 Begripsbepaling:

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

 • c.

  Gebied: Recreatie- en/of natuurgebied liggend in de Provincie Zuid-Holland met een minimum omvang van 100 ha.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor

  • a.

   Maatregelen om een knelpunt door toename van recreanten weg te nemen in gebieden;

  • b.

   Maatregelen om spreiding van recreanten in een gebied te stimuleren;

  • c.

   Voorlichting en communicatie aan de (nieuwe) recreant.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 3 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden ingediend van 22 september 2021 tot en met 1 november 2021.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt niet behandeld indien deze na 1 november 2021 wordt ontvangen.

Artikel 4 Deelplafonds

Het deelplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 385.000,00 voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen, die eigenaar/pachter zijn van een openbaar toegankelijk natuur of recreatiegebied met een omvang van minimaal 100 ha.

Artikel 6 Aanvraag vereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, vergezeld van:

 • a.

  Een omschrijving van de verwachte bijdrage van de maatregel in het opvangen van de toename aan recreanten;

 • b.

  Een omschrijving van de verrichten werkzaamheden, inclusief een planning en waar van toepassing een kaartbeeld waar eventuele fysieke ingrepen worden gedaan;

 • c.

  Een kaartbeeld met begrenzing van het terrein(en) waar de aanvraag voor subsidie betrekking op heeft;

 • d.

  Een omschrijving van de wijze waarop het beheer en onderhoud geregeld is;

 • e.

  Een omschrijving van de wijze waarop gecommuniceerd wordt over de maatregel.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 2.11.5 van de Srg wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  De maatregel niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen;

 • b.

  De aanvrager niet de eigenaar/pachter van het terrein is of gemachtigd is door deze;

 • c.

  Voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling subsidie is gevraagd of verstrekt;

 • d.

  De activiteit op provinciale grond wordt uitgevoerd;

 • e.

  Per aanvrager wordt één aanvraag in behandeling genomen. Deze aanvraag mag meerdere gebieden bevatten. Meer aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 • f.

  Een aanvrager reeds subsidie heeft ontvangen op grond van het eerste openstellingsbesluit en het deelplafond wordt overschreden door ingediende volledige subsidieaanvragen van aanvragers die nog geen subsidie hebben ontvangen op grond van dit openstellingsbesluit.

Artikel 8 Subsidievereiste

Uit de planning blijkt dat binnen drie maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening met de uitvoering wordt begonnen en dat deze in 2022 moet zijn afgerond.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.11.7 van de Srg komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  De kosten van de fysieke investering;

 • b.

  De kosten van de voorlichting en/of communicatie tot maximaal 25% van de projectkosten;

 • c.

  Personeelskosten tot maximaal € 75,- per uur exclusief BTW.

Artikel 10 Niet-subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, in aanmerking:

 • a.

  Kosten voor achterstallig onderhoud;

 • b.

  Kosten voor beheer en onderhoud;

 • c.

  Kosten recreant-werende maatregelen;

 • d.

  Kosten voor marketing en promotie.

Artikel 11 Verdeling en subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,00.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid er toe leidt dat de subsidie minder dan € 10.000,00 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

 • 3. In afwijking van artikel 1.3, tweede en derde lid, van de Srg wordt, indien de binnen de aanvraagperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde deelplafond te boven gaan, de subsidie verdeeld naar evenredigheid onder de voornoemde subsidieaanvragen,

Artikel 12 Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op de vraag of ze een bijdrage leveren aan het opvangen van de extra drukte door corona. Indien dit in voldoende mate is aangetoond en ook wordt voldaan aan de andere subsidievereisten, dan komt de aanvraag in aanmerking voor subsidie.

Artikel 13 Verplichtingen

In afwijking van artikel 2.11.11, onder a, wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om binnen een drie maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te starten met de uitvoering van de maatregel.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 15 Werkingsduur

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 maart 2023 met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie Opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in Zuid-Holland 2022.

Ondertekening

Den Haag, 14 september 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

TOELICHTING

Door de lockdown zijn veel vrijetijdsbestedingen komen te vervallen. Daarnaast zijn mensen meer bezig met een gezonde levensstijl. Deze twee ontwikkelingen hebben geleid tot een toename van vooral wandel- en fietsrecreanten. De huidige voorzieningen in recreatie- en natuurgebieden zijn niet overal toereikend om deze stroom nieuwe recreanten op te vangen. Hierdoor ontstaan bijvoorbeeld gevaarlijke situaties door fout parkeren. Met deze regeling wil de Provincie Zuid-Holland bijdragen aan uitvoering van maatregelen in 2021 om de toename recreanten op te vangen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit eigenaren en/of pachters van een openbaar toegankelijk natuur of recreatiegebieden met een omvang van minimaal 100 ha. In de praktijk kunnen deze gebieden beheerd worden door een derde. Deze derde kan via een machtiging voor de eigenaar/pachter een subsidie aanvragen, waarbij deze derde voor eigen terreinen een aparte aanvraag kan doen. Bij artikel 7 e wordt naar de eigenaar/pachter gekeken.

Maatregelen

De maatregelen zijn gericht op opvangen van de toename van recreanten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld voorlichting over gedragsregels, aanvullende routes uitzetten, plaatsen van extra prullenbakken, maar ook kan gedacht worden aan maatregelen die gericht zijn op het prettiger maken van het verblijf van recreanten zoals het plaatsen van extra bankjes of plaatsen van natuur-kijkers. Tenslotte kunnen maatregelen ook gericht zijn op het opvangen van negatieve effecten van de toename van recreanten zoals voor intensivering van de schoonmaak en verbeteren wandelpaden/parkeerplaatsen. Maatregelen die recreanten weren door bijvoorbeeld gebieden af te sluiten, vallen nadrukkelijk niet onder deze regeling.

Gebieden

De gebieden, die in aanmerking komen hebben een minimale omvang van 100 ha, zijn openbaar toegankelijk en vervullen een rol voor recreatie. Hieronder vallen recreatiegebieden, natuurgebieden en grote stadsparken.

Artikel 11 Verdeling en subsidiehoogte

Artikel 11 moet als volgt gelezen worden:

Indien het totale aangevraagde bedrag (A) niet hoger of gelijk is dan het bedrag genoemd in artikel 4 worden de aangevraagde bedragen toegekend.

Indien het totale aangevraagde bedrag hoger is dan het bedrag genoemd in artikel 4 wordt de volgende formule gehanteerd. A x (700.000/A) = verdeelsleutel. Bijvoorbeeld A x (700.000/ 777.777) = 0,9 A.

Zuid-Holland wilt een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren.