Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent kunst en cultuur (Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur 2022)

Geldend van 16-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent kunst en cultuur (Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur 2022)

Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Periode 2022

Datum vaststelling 6 juli 2021

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in het Gemeenteblad.

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘Gebiedsgebonden Kunst en Cultuur Activiteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Binnen dit Uitwerkingsbesluit wordt ook rekening gehouden met evenementen, omdat zij onderdeel uitmaken van de culturele programmering en daarmee in relatie staan tot zowel de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024 als het Stedelijk Evenementenbeleid.

Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort culturele activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

Met het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Zuidoost 2022 zet Zuidoost in op het stimuleren van initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en evenementen, die het meest uitdrukking geven aan het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel zoals hieronder beschreven.

I

Kunst en Cultuur profiel Zuidoost

Amsterdam Zuidoost is een dynamisch stadsdeel dat sterk in ontwikkeling is en bij uitstek de plek waar bestaand en aanstormend talent in de podiumkunsten, beeldende kunst en het creatieve veld samenkomt. Hiermee is het dé ideale broedplaats voor artistiek talent. In Zuidoost wonen en/of werken onder andere kunstenaars, theatermakers, dansers, ontwerpers, muzikanten, architecten, fotografen en schrijvers. Deze subsidie is erop gericht om lokale kunst- en cultuurpartijen en hun programmering te versterken en te bestendigen. Er wordt ingezet op talentontwikkeling, zodat professionele kunstenaars en creatieve ondernemers zich beter leren profileren en zowel lokaal als stedelijk verbindingen kunnen aangaan.

Zuidoost kiest er in beginsel voor om de focus te leggen op partijen/instellingen die actief zijn in Zuidoost. Dit vanuit de veel gehoorde wens om bestaande partijen in het gebied en zij die wortels en binding hebben met het gebied en haar bewoners te versterken. Tegelijkertijd zijn dit de partijen die het beste de inwoners kennen en representeren.

Om dit te bewerkstelligen stelt Stadsdeel Zuidoost budget beschikbaar voor eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven waarbij professionaliteit en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit centraal staan. Stadsdeel Zuidoost streeft ernaar het lokaal artistieke klimaat te stimuleren en te behouden door in te zetten op lokale kunst- en cultuurinitiatieven. Binnen deze regeling is kunst het doel, er wordt gerekend op andere domeinen op het moment dat kunst als een middel wordt ingezet. Activiteiten zijn in grote mate gericht op het bereiken van de bewoners en bezoekers van Zuidoost, waarbij het publiek de kans krijgt om in aanraking te komen met nieuwe vormen van kunst en cultuur. Aanvragers zetten zich in om het rijke kunst- en culturele aanbod van Zuidoost voldoende kenbaar en zichtbaar te maken voor haar bewoners en bezoekers van het stadsdeel.

Er wordt gewerkt aan versterking van de stedelijke positie van broedplaatsen in Zuidoost en aan hun programmering. Zij dragen bij en werken mee aan placemaking om kunst en cultuur te verankeren in de nieuwe wijken van de veranderende stad. Zo wordt Zuidoost zowel stedelijk als landelijk op de kaart gezet. Dit is in lijn met de verkenning van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst 2019 dat, naar aanleiding van de oogst van de viering van 50 jaar Bijlmer, aangeeft dat de potentie van Zuidoost nog meer moet worden benut. Ook stimuleert het stadsdeel passende lokale initiatieven die bijdragen aan het verbreden van het aanbod buitenkunst in Zuidoost.

Daarnaast kent Amsterdam steeds meer kwalitatief goede en populaire evenementen. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod in de hele stad. Uitgangspunt is dat evenementen een duurzame balans hebben tussen leefbaarheid en plezier. Het aanbod van evenementen moet passen bij de identiteit van Zuidoost en moet een meerwaarde hebben voor de stad, haar bewoners en bezoekers.

Zuidoost zet zich in op drie pijlers: profilering, economische spin-off en sociale cohesie.

Zowel de kunst en cultuur – als de evenementenactiviteiten moeten voldoende allure hebben om de aantrekkelijkheid van Zuidoost te versterken. De gebiedsoverstijgende evenementen sluiten aan bij relevante kernwaarden (gastvrij, creatief en levendig) en dimensies (Festivalstad, Extraverte stad, Cultuurstad, Vernieuwende stad, Gastvrije stad, Ondernemende stad). De evenementen stimuleren lokale (creatieve) economie en sluiten aantoonbaar aan op de hoofdlijnen van relevant beleid: Kunst & Cultuurbeleid.

Evenementen dienen in te spelen op de voor Zuidoost kansrijke thema’s.

Herstel na coronamaatregelen

De coronamaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus die al sinds het voorjaar van 2020 gelden, raken met name de cultuursector hard, naast ook sectoren als de horeca en de toeristenbranche. Deze maatregelen betekenen namelijk in de meest strenge vorm – een lockdown waarbij de culturele instellingen hun deuren moeten sluiten en een verbod op evenementen zowel binnen als in de buitenlucht. Alhoewel de instellingen zich inventief hebben bewezen door te investeren in online programmering en de versoepeling van de maatregelen meer lucht geven, duurt de weg naar herstel voor deze sector lang. De focus op het behouden en versterken van de bestaande instellingen/infrastructuur is gezien de crisis meer dan actueel.

Om de cultuursector uit de crisis de helpen heeft de gemeente Amsterdam in 2021 een steunplan ingevoerd voor de Amsterdamse cultuursector. Onderdeel van dit steunplan zijn onder andere het verstrekken van noodsteunpakket aan de kunst- en cultuurinstellingen en broedplaatsen, de invoering van een stimuleringsregeling voor de nachtcultuur en het opstarten van een Banendesk Cultuur.

Hoe de kunst- en culturele initiatieven en evenementen corona-proof kunnen worden vormgegeven in de anderhalve-meter-maatschappij zullen we – indien gewenst – bespreken met de aanvragers.

Amsterdam Zuidoost ondersteunt organisaties en initiatieven die geworteld zijn in het kunstzinnige en culturele veld van het stadsdeel. Als stadsdeel streven we naar een divers en hoogstaand aanbod van kunst- en cultuur en evenementen activiteiten met een buurtgebonden meerwaarde waarbij samenwerking tussen lokale initiatiefnemers en professionalisering hoog in het vaandel staan. Hiermee willen wij alle bewoners van Zuidoost en daarbuiten de kans geven om nog meer van de culturele rijkdom te genieten.

Het stadsdeel heeft zichzelf ten doel gesteld om zich te profileren als kunst- en cultuurwijk van Amsterdam. Om dit te bewerkstelligen zet Zuidoost in op een verscheidenheid aan kunstdisciplines, waarbinnen waarde gehecht wordt aan activiteiten met groeipotentie die tevens invulling geven aan de volgende 10 speerpunten:

 • 1.

  Talentontwikkeling: Amsterdam Zuidoost is een bron van professionele kunstenaars en creatieve ondernemers. In 2022 richt stadsdeel Zuidoost zich op het verder professionaliseren van dit talent zodat zij zich beter leren profileren en – zowel lokaal als ook stedelijk - sterke verbindingen kunnen aangaan;

 • 2.

  Cultuureducatie: Amsterdam Zuidoost investeert in een innovatief en gedegen aanbod op het gebied van cultuureducatie bestemd voor alle kinderen en jongeren;

 • 3.

  Het verhaal van Amsterdam Zuidoost: De culturele verscheidenheid van Zuidoost leidt tot creatieve uniciteit. Deze unieke identiteit kan gebruikt worden als branding van het stadsdeel;

 • 4.

  Platformen voor hedendaagse kunst- en cultuur en evenementen: Landingsplekken met grootstedelijk allure waar de voor Zuidoost zo kenmerkende Urban Lifestyle en een platform krijgt;

 • 5.

  Sterke profilering van het kunst- en cultuuraanbod in Amsterdam Zuidoost: Een grootstedelijk en hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers van Zuidoost;

 • 6.

  Kunst in de openbare ruimte: kunst in de openbare ruimte draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Stadsdeel Zuidoost stimuleert daarom graag lokale initiatieven met betrekking tot buitenkunst. Het is mogelijk een bescheiden stimuleringsbudget aan te vragen, waarmee een steun in de rug kan worden geboden voor het realiseren van buitenkunst in Zuidoost. Nieuwe kunstwerken worden de komende jaren toegevoegd aan de rode loper van cultuurroutes door het stadsdeel. Hiermee voorziet Zuidoost niet alleen in een behoefte die leeft bij de inwoners, maar worden ook bezoekers van buiten het stadsdeel aangetrokken;

 • 7.

  Voorbeeldrollen: Zuidoost heeft een eigen geschiedenis die niet altijd bekend is bij bewoners en anderen. Het is belangrijk dat jonge bewoners hun geschiedenis kennen, door de verhalen van rolmodellen uit het verleden en heden beter voor het voetlicht te brengen;

 • 8.

  Versterken en faciliteren lokale (culturele) evenementen;

 • 9.

  Versterken placemaking door middel van evenementen met grootstedelijke allure;

 • 10.

  Versterken van de stedelijke positie, programmering en professionalisering van lokale broedplaatsen uit Zuidoost: er wordt ingezet op het professionaliseren en versterken van broedplaatsen uit Zuidoost.

II

Subsidieplafond (totaal)

1.020.000

III

Subsidiabele activiteiten (eventueel met korte toelichting)

Deelplafond A. Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven€ 770.000

Het bestedingsplan van deze middelen staat vermeld onder onderdeel IV van het Uitwerkingsbesluit. Bij deelplafond A is er een onderverdeling gemaakt met focus op de meest voorkomende kunst- en cultuurinitiatieven in stadsdeel Zuidoost. In Zuidoost vinden wij het belangrijk om geoormerkte initiatieven dan wel instellingen te stimuleren omdat deze aansluiten bij de stedelijke afspraken en de prioriteiten in de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen.

Deelplafond B. Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven€ 135.000

Het bestedingsplan van deze middelen staat vermeld onder onderdeel IV van het Uitwerkingsbesluit. Het stadsdeel stelt subsidiebudget beschikbaar om creatieve talenten te stimuleren hun artistieke kwaliteiten verder te professionaliseren.

Deelplafond C. Eenmalige evenementeninitatieven€ 115.000

Het bestedingsplan van deze middelen staat vermeld onder onderdeel IV van het Uitwerkingsbesluit. Bij deelplafond C is er een onderverdeling gemaakt met focus op gebiedsoverstijgende evenementen en multidisciplinaire culturele activiteiten die het meest uitdrukking geven aan de identiteit en positionering van stadsdeel Zuidoost. In Zuidoost vinden wij het belangrijk om geoormerkte initiatieven dan wel organisatoren te stimuleren omdat deze aansluiten bij de stedelijke afspraken en de prioriteiten in de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen.

Totaal:…………………………………………………………................………………….€ 1.020.000

N.B. Het verschil tussen deelplafond A, B en C komt ook tot uiting in de verschillende subsidieactiviteiten/-voorwaarden. Zie onderdeel IV.

IV

ACTIVITEIT

 • A. Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven

 • 1.

  Doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van Amsterdam Zuidoost.

 • 2.

  Soort subsidie

Eenmalige subsidie.

 • 3.

  Maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

n.v.t.

 • 4.

  Deelplafond(s)

Muziekeducatie Zuidoost

Platformen voor hedendaagse kunst- en cultuur

Broedplaatsen

Cultuureducatie

Dansgezelschappen met (grootstedelijke) groeipotentie

Kunst- en themamarkten met artistieke programmering

Kunst- en cultuurinitiatieven vanuit BPT exclusief huurpenningen

Totaal

€ 455.000

€ 160.000

€ 60.000

€ 30.000

€ 45.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 770.000

 • 5.

  Samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Ja, één of meerdere artistiek inhoudelijke samenwerkingspartners zijn vereist.

 • 6.

  Eigen inkomsten en/ of bijdragen van derden vereist

Ja. De aanvrager onderbouwt in een volledige en gespecificeerde projectbegroting de samenstelling van de inkomstenbronnen binnen het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De aanvrager maakt duidelijk voor welke activiteiten binnen het project geld wordt aangevraagd, gekoppeld aan de bijbehorende posten.

Hiernaast onderbouwt de aanvrager de samenstelling van de inkomstenbronnen van de organisatie in 2022. Hier is geen streefpercentage aan gekoppeld.

 • 7.

  Behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7).

 • 8.

  Instelling adviescommissie

Ja.

 • 9.

  Beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

A t/m F.

 • 10.

  Indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021 – 2024.

 • 11.

  Natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee.

ACTIVITEIT

 • B. Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven

 • 1.

  Doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van Amsterdam Zuidoost.

 • 2.

  Soort subsidie

Eenmalige subsidie.

 • 3.

  Maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

Natuurlijke personen kunnen eenmalig per kalenderjaar maximaal € 3.000 aanvragen per jaar. Rechtspersonen kunnen eenmalig per kalenderjaar maximaal € 15.000 aanvragen per jaar.

 • 4.

  Deelplafond(s)

Eenmalige activiteiten

Sterke profilering van het kunst- en cultuuraanbod in Amsterdam Zuidoost

Totaal

€ 80.000

€ 55.000

€ 135.000

 • 5.

  Samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Ja, één of meerdere artistiek inhoudelijke samenwerkingspartners zijn vereist.

 • 6.

  Eigen inkomsten en/ of bijdragen van derden vereist

Ja. De aanvrager onderbouwt in een gespecificeerde begroting de samenstelling van de inkomstenbronnen binnen de projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De aanvrager maakt duidelijk voor welke activiteiten binnen het project geld wordt aangevraagd, gekoppeld aan de bijbehorende posten. Er is geen streefpercentage aan gekoppeld.

 • 7.

  Behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Volgorde van binnenkomst.

 • 8.

  Instelling adviescommissie

Ja.

 • 9.

  Beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

A t/m F.

 • 10.

  Indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Indiening doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 11.

  Natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja.

ACTIVITEIT

 • C. Eenmalige evenementeninitiatieven

 • 1.

  Doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van Amsterdam Zuidoost. Stedelijke en regionale bezoekers.

 • 2.

  Soort subsidie

Eenmalige subsidie.

 • 3.

  Maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

Rechtspersonen kunnen eenmalig per kalenderjaar maximaal

€ 50.000 aanvragen per jaar.

 • 4.

  Deelplafond(s)

Gebied overstijgend multidisciplinair meerdaagse evenement.

Muziekfestival met internationale allure.

Multidisciplinair cultureel evenement

Totaal

€ 50.000

€ 40.000

€ 25.000

€ 115.000

 • 5.

  Samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Ja. De organisator heeft een sponsor aan zich kunnen binden die een substantiële bijdrage aan het evenement biedt.

 • 6.

  Eigen inkomsten en/ of bijdragen van derden vereist

Ja. De aanvrager onderbouwt de samenstelling van de inkomstenbronnen van de organisatie in 2022. Hier is geen streefpercentage aan gekoppeld.

 • 7.

  Behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7).

 • 8.

  Instelling adviescommissie

Ja.

 • 9.

  Beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Voor de beoordelingscriteria A, B en D uit artikel 7 lid 3 moet de aanvrager minimaal 3 punten scoren. Criteria C en E zijn niet van toepassing bij het beoordelen van aanvragen voor plafond C en aanvragen zullen niet aan deze 2 criteria worden getoetst.

Naast de beoordelingscriteria A, B en D voldoet de aanvrager aan de volgende 2 criteria en scoort hier ten minste 3 punten op:

 • 1.

  Het aanbod van evenementen moet passen bij de identiteit van Zuidoost en moet een meerwaarde hebben voor de stad, haar bewoners en bezoekers;

 • 2.

  Het evenement biedt aantoonbaar voldoende mogelijkheden voor profilering, sociale cohesie en economische spin-off.

  Hiernaast:

  • Is er een duurzame balans tussen leefbaarheid en plezier;

  • Heeft het evenement voldoende allure om de aantrekkelijkheid van Zuidoost te versterken;

  • Sluit het evenement aan bij relevante kernwaarden (gastvrij, creatief en levendig) en dimensies (Festivalstad, Extraverte stad, Cultuur stad, Vernieuwende stad, Gastvrije stad, Ondernemende stad)

  • stimuleert of levert het evenement een bijdrage aan de (creatieve) lokale economie

 • 10.

  Indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling Gebiedsgebonden kunst- en cultuurinitiatieven 2021-2024.

 • 11.

  Natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee.

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur vastgesteld door het college van B en W, maakt deel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst en Cultuur Activiteiten en wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst en Cultuur Activiteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024.

In onderdeel II neemt het dagelijks bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds. Voor plafond A en C gelden er jaarlijks 2 tranches. Bedragen die eventueel overblijven vanuit de 1e tranche binnen deze 2 plafonds worden in geval val overblijven meegenomen naar de 2e tranche.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld (kleinschalige) festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijk kunstprojecten evenementen met stedelijke allure). Een accurate omschrijving van de soort activiteiten geeft het stadsdeel handvatten om aanvragen die buiten de omschrijving vallen te weigeren op grond van de ASA 2013.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het algemeen bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies worden afgegeven voor een bepaalde activiteit die in tijd begrensd is, ook al hoeft die activiteit niet per se in één kalenderjaar gerealiseerd te zijn. Periodieke subsidies worden afgegeven voor doorlopende activiteiten. Dan kan gaan om een subsidie voor een boekjaar of om een meerjarige subsidie.