Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2021 en volgende

Geldend van 01-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2021 en volgende

Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2021 en volgende

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben

dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: IOAZ).

2 a. Laag inkomen: maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum.

b. Tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van de premie voor een aanvullende zorgverzekering.

Artikel 2 Doelgroep

De regeling is toegankelijk voor:

1. a. inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul van 18 jaar en ouder die geregistreerd staan in de basisregistratie personen en;

b. een inkomen hebben tot en met 120% van het wettelijk sociaal minimum en;

c. een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten.

2. Studenten komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Artikel 3 Tegemoetkoming

Er wordt een tegemoetkoming verstrekt van maximaal € 100,- per persoon van 18 jaar of ouder, per

verzekerd kalenderjaar

1. De tegemoetkoming wordt verstrekt als de kosten van de aanvullende zorgverzekering aantoonbaar zijn voldaan.

2. Bedraagt de premie van de aanvullende zorgverzekering minder dan € 100,- per verzekerd kalenderjaar, dan worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed.

Artikel 4 Aanvraag en toekenning

1.Het aanvragen van de tegemoetkoming geschiedt per verzekerd kalenderjaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

2.Aanvrager is verplicht om inlichtingen te verstrekken of inzage te verlenen in alle zaken die van belang zijn om het recht op de tegemoetkoming te kunnen vaststellen

Artikel 5 Situaties waarin deze regeling niet voorziet

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze regeling als deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

1.Deze regels treden met terugwerkende kracht, ingaande 1 januari 2021 in werking.

2.Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2021 en volgende’.

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening