HUURVOORWAARDEN GEMEENTELIJKE BINNENSPORTACCOMMODATIES

Geldend van 04-08-2021 t/m heden

Intitulé

HUURVOORWAARDEN GEMEENTELIJKE BINNENSPORTACCOMMODATIES

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 20 juli 2021;

overwegende dat,

het gewenst is om een huurvoorwaarden vast te stellen omtrent het verhuren van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

de uitleg van de volgende wettelijke voorschriften:

artikel 91 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 76 b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs,

omdat de wettelijke plicht van het college is om de scholen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Moerdijk, te voorzien van voorzieningen in de huisvesting, waaronder ook huisvesting voor lichamelijke oefening;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende huurvoorwaarden:

Huurvoorwaarden gemeentelijke binnensportaccommodaties van de gemeente Moerdijk

Artikel 1 Algemeen

 • Volgens artikel 91 van de ‘Wet op het primair onderwijs’ en artikel 76 b van de ‘Wet op het Voortgezet Onderwijs’ hebben burgemeester en wethouders de wettelijke plicht de scholen gelegen op het grondgebied van de gemeente Moerdijk te voorzien van voorzieningen in de huisvesting, waaronder ook huisvesting voor lichamelijke oefening. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op elke gesloten huurovereenkomst voor het huren van een gemeentelijke binnensportaccommodaties. Iedereen die de gemeentelijke binnensportaccommodaties betreedt, neemt kennis van deze huurvoorwaarden.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

“Gemeentelijke binnensportaccommodatie”:

 • 1.

  een accommodatie waarin gelegenheid wordt gegeven tot het uitoefenen van zaalsporten, zowel voor particulieren, particuliere instellingen (sportverenigingen) als onderwijsinstellingen.

 • 2.

  “Verhuurster”: Burgemeester en wethouders van Moerdijk;

“Huurder”: de natuurlijke of rechtspersoon, die de gehele accommodatie of een gedeelte daarvan huurt.

Artikel 3 Openings- en sluitingstijden

 • 1.

  De gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn gedurende het gehele jaar geopend van maandag tot en met zondag vanaf 08.00 uur tot 23.00 uur, uitgezonderd:

 • a.

  Sporthal de Bloemendaal, gedurende de zomervakantie van het basisonderwijs;

Ten hoogste vijf willekeurige dagen per jaar ten behoeve van evenementen.

 • 2.

  Verhuurster is bevoegd de activiteiten in het gehuurde te onderbreken als dit naar haar oordeel voor de veiligheid van de gebruikers noodzakelijk is of wanneer een calamiteit de verhuurster noodzaakt om het gehuurde ter beschikking te stellen voor andere doeleinden (bv. slachtofferopvang in geval van inwerkingtreding rampenplan).

 • 3.

  Tijdens schoolvakanties en op feestdagen worden er geen schoonmaakwerkzaamheden in de accommodaties verricht.

Artikel 4 Huurovereenkomst

 • 1.

  Bij het aangaan van een huurovereenkomst hebben Moerdijkse scholen voorrang ten opzichte van Moerdijkse verenigingen.

 • 2.

  Bij het aangaan van een huurovereenkomst hebben Moerdijkse scholen en Moerdijkse verenigingen voorrang op scholen en verenigingen van buiten de gemeente Moerdijk.

 • 3.

  Bij het aangaan van een huurovereenkomst hebben vaste gebruikers voorrang op incidentele gebruikers.

 • 4.

  Nieuwe aanvragen voor incidentele huur worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 5.

  Een huurovereenkomst is slechts dan geldig als verhuurster deze rechtsgeldig heeft bevestigd aan de huurder.

 • 6.

  Een verzoek tot wijziging of opzegging dient door de huurder tot uiterlijk één uur vóór de gehuurde tijd schriftelijk ingediend te worden. Als dit niet tijdig gebeurt, is het volledige huurbedrag verschuldigd.

 • 7.

  Onderverhuur van de gemeentelijke sportaccommodaties is verboden.

Artikel 5 Huurperiode en tarieven

 • 1.

  De huurtarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de gemeentelijke begroting en zijn te vinden op de gemeentelijk website.

 • 2.

  Voor verenigingen bedraagt de minimale huurperiode één uur en kan daarna per half uur worden verlengd.

 • 3.

  Voor de Moerdijkse scholen bedraagt de minimale huurperiode drie kwartier en kan daarna per kwartier worden verlengd.

 • 4.

  Worden voor dezelfde dag door dezelfde huurder meerdere, niet aaneengesloten huurperioden aangevraagd dan dient er minimaal één vrij uur tussen de gehuurde perioden te zitten. Blijft de sportinventaris staan gedurende dit vrije uur dan wordt dit uur in rekening gebracht.

 • 5.

  Het plaatsen en opruimen van de benodigde materialen dient de door huurder in de gehuurde tijd te geschieden.

 • 6.

  Elke andere vorm van voorbereiding op een evenement/wedstrijd/toernooi dient eveneens te geschieden in de door de huurder gehuurde tijd.

 • 7.

  De beschikbaar gestelde kleed-en wasgelegenheden kunnen door de huurder worden gebruikt van 15 minuten vóór tot 15 minuten na de gecontracteerde gebruiksuren.

 • 8.

  De berekening van het verschuldigde huurtarief vindt plaats aan de hand van de opgegeven en overeengekomen gebruiksuren. Vaste huurders moeten hun gebruiksuren jaarlijks opnieuw aan de verhuurster opgeven.

 • 9.

  Wordt de huurperiode overschreden of illegaal gebruik geconstateerd, dan worden (meer)kosten in rekening gebracht bij de huurder, ter hoogte van twee keer het geldend huurtarief.

Artikel 6 Beëindiging huurovereenkomst

 • 1.

  De huurovereenkomst eindigt, na de in de huurovereenkomst overeengekomen huurdatum/periode, van rechtswege zonder dat nadere opzegging vereist is.

 • 2.

  Tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk na wederzijds goedvinden.

 • 1.

  De verhuurster kan voor onderhoudswerkzaamheden, die het gebruik door huurders van de accommodatie in de weg staan, via e-mail of telefonisch (met bevestiging per brief of e-mail) de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen of onderbreken. De verhuurster spant zich in om voor de huurder een alternatief te vinden binnen de beschikbare binnensportaccommodaties die de gemeente beheert.

Artikel 7 Betaling

 • 1.

  Alle huurvergoedingen moeten per maand worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingswijze.

 • 2.

  Als het huurtarief niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is de huurder vanaf de vervaldag van de huurtermijn de wettelijke rente verschuldigd. In het geval dat er geen gebruik is gemaakt van de overeengekomen gebruikstijden en wanneer de huurder niet tijdig annuleert, zal het huurtarief in rekening worden gebracht bij de huurder.

 • 3.

  Bij wanbetaling zijn de kosten van invordering van de huurtarieven, met bemiddeling van een deurwaarder en/of langs gerechtelijke weg, voor rekening van de huurder.

 • 4.

  Bij onvoorziene omstandigheden beslist de verhuurder of de huurtarieven al dan niet worden berekend.

Artikel 8 Toegang

 • 1.

  Alle huurders die een gemeentelijke binnensportaccommodatie huren krijgen, tegen betaling van een borgsom, de beschikking over één sleutel. Dupliceren van deze sleutel is uitdrukkelijk verboden. Als een extra sleutel gewenst is, kan de huurder deze aanvragen bij de verhuurster.

 • 2.

  De sleutel voor de gemeentelijke binnensportaccommodatie kan, tegen betaling van de borg, worden afgehaald bij de verhuurster in het gemeentehuis.

 • 3.

  Bij kortdurende of incidentele huur wordt de sleutel één werkdag voor de huurdatum uitgegeven. De sleutel dient binnen 1 werkdag na de huurdatum of -periode te worden ingeleverd bij de verhuurster in het gemeentehuis.

 • 4.

  Na opzegging of beëindiging van vast/langdurig gebruik dient de sleutel dient binnen een week na de laatste huurdag te worden ingeleverd bij de verhuurster in het gemeentehuis.

 • 5.

  Sleuteluitgifte geschiedt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs van de huurder. Zowel bij sleuteluitgifte als sleutelinname ondertekenen ontvanger (huurder) en verstrekker (verhuurster) het ‘sleuteluitgifte of -inname formulier’.

 • 6.

  Na betaling van de borg van € 25,00 (sleutel) of € 40,00 (tag) ontvangt de huurder de sleutel of tag. Nadat de huurder de sleutel of tag op vertoning van zijn/haar legitimatiebewijs retourneert, ontvangt de huurder de borg terug op het door hem/haar opgegeven rekeningnummer. De borg wordt binnen twee weken teruggestort op rekening van de huurder.

 • 7.

  De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik van de sleutel ligt bij de huurder. Dit geldt ook voor het afsluiten van de sportaccommodatie na gebruik.

Artikel 9 Sportinventaris

 • 1.

  Het is de huurder niet toegestaan de in de gemeentelijke binnensportaccommodatie aanwezige sport- en spelmaterialen en toestellen te gebruiken, voor zover deze niet ter beschikking zijn gesteld door de verhuurster.

 • 2.

  Alle toestellen en materialen mogen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze bestemd zijn.

 • 3.

  Van de beschikbaar gestelde toestellen mag alleen gebruik worden gemaakt onder leiding van een bevoegd en verantwoordelijk leider.

 • 4.

  Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurster materialen van of uit gemeentelijke binnensportaccommodaties te verwijderen en/of buiten de gemeentelijke binnensportaccommodatie te gebruiken.

 • 5.

  Huurder is verantwoordelijk voor de juiste omgang met de beschikbaar gestelde sportinventaris en draagt er zorg voor dat gebruikte materialen worden opgeborgen op de daartoe bestemde plaats.

 • 6.

  De door verhuurster beschikbaar gestelde sportinventaris wordt eenmaal per jaar gekeurd door een daartoe bevoegd bedrijf en aangevuld. Waar nodig vinden reparaties en/of vervangingen van de sportinventaris plaats.

 • 7.

  Voor opslag en gebruik van eigen materiaal moet vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de verhuurster. Het eigen materiaal dient tenminste eenmaal per jaar gekeurd te worden door een daartoe bevoegd bedrijf. Ook dienen eigen materialen gemarkeerd te zijn en afgebakend te zijn voor de overige gebruikers.

Artikel 10 Huisregels

De huurder is verplicht de volgende huisregels te kennen en na te leven:

 • 1.

  Roken en openbaar vuur maken in de binnensportaccommodatie is verboden.

 • 2.

  Glaswerk meenemen in de zaal of kleedkamers is verboden.

 • 3.

  Het meebrengen van dieren is niet toegestaan, uitgezonderd hulphonden.

 • 4.

  De sportvloeren mogen alleen betreden worden met schone sportschoenen, welke geen strepen of beschadigingen op de vloer achterlaten. Sportschoenen met zwarte zolen zijn eveneens verboden.

 • 5.

  De nooduitgangen, -verlichting en brandblusvoorzieningen moeten vrij blijven van obstakels en versperringen en de nooddeuren mogen niet geopend worden zonder noodzaak.

 • 6.

  De aanwijzingen van de brandweer worden altijd opgevolgd door de huurder.

 • 7.

  Na gebruik dient de huurder de binnensportaccommodatie in dezelfde staat achter te laten als waarin hij deze aantrof voor gebruik.

 • 8.

  De kleed- was- en EHBO-gelegenheden behorend tot de binnensportaccommodatie mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn bestemd. Bij het gebruik van kleed- en wasgelegenheden dient men zich te houden aan eventueel aangebrachte aanwijzingen.

 • 9.

  Na gebruik zorgt huurder voor het sluiten van de ramen en deuren en waar mogelijk het uitschakelen van de verlichting.

 • 10.

  Rijwielen en bromfietsen moeten in de daarvoor bestemde plaatsen wordengestald en mogen niet in het voorportaal of elders in het gebouw geplaatst worden.

 • 11.

  Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurster is het niet toegestaan:

 • a.

  Reclame te maken of te doen maken;

 • b.

  Collecten te houden of te doen houden;

 • c.

  Voedsel en/of dranken te nuttigen in de gymzaal;

 • d.

  Entreegelden te heffen;

 • e.

  De accommodatie voor andere doeleinden dan sport te gebruiken.

 • 1.

  Verhuurster kan aan deze schriftelijke toestemming nadere bepalingen en voorwaarden verbinden.

Artikel 11 Toezicht en leiding

 • 1.

  Tijdens het gebruik is namens de huurder tenminste één persoon van minimaal 18 jaar aanwezig voor het geven van bekwame leiding en het houden van toezicht.

 • 2.

  De leider/toezichthouder heeft kennis genomen van deze huurvoorwaarden.

 • 3.

  De leider/toezichthouder moet de aanwijzingen van de verhuurster opvolgen.

 • 4.

  De leider/toezichthouder kent de ontruimingsprocedure die in elke accommodatie aanwezig is. De leider/toezichthouder werkt mee aan de ontruimingsprocedure van de gemeente. Bij afwezigheid van een medewerker van de gemeente draagt de leider/toezichthouder zorg voor de ontruiming van accommodatie.

 • 5.

  De leider/toezichthouder neemt in het geval van calamiteiten contact op met de verhuurster.

 • 6.

  De aanwijzingen door leider/toezichthouder gegeven met betrekking tot het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 7.

  Als geen opvolging van een andere huurder plaatsvindt, controleert de leider/toezichthouder voor vertrek of alle bezoekers de ruimten in de binnensportaccommodatie hebben verlaten.

 • 8.

  De verhuurster heeft te allen tijde toegang tot alle ruimtes in het gebouw.

 • 9.

  De verhuurster heeft het recht om op onverwachte momenten het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties te controleren op naleving van de gemaakte afspraken.

 • 10.

  De verhuurster is bevoegd in het belang van de goede orde, veiligheid of zedelijkheid als ook in het belang van een goede bedrijfsvoering, een huurder, gebruiker of bezoeker zonder opgave van redenen uit de gemeentelijke binnensportaccommodatie te doen verwijderen.

 • 11.

  Personen die op grond van voorgaande bepaling uit de gemeentelijke binnensportaccommodatie worden verwijderd, hebben geen aanspraak op enigerlei vergoeding noch op restitutie van het door hen betaalde.

Artikel 12 Vergunningen en ontheffingen

 • De gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn bedoeld voor het uitoefenen van sport, tenzij door de verhuurster anders bepaald. Het is huurder niet toegestaan de bestemming van de accommodatie zonder schriftelijke toestemming van verhuurster te wijzigen.

Bij gebruik van de zaal voor het houden van een evenement, wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Huurder vraagt een evenementenvergunning aan bij de gemeente. De legeskosten voor het aanvragen van een evenementenvergunning komen voor rekening van de huurder.

 • 2.

  Als een evenementenvergunning wordt verleend, geeft de huurder het kenmerk van de vergunning door aan de verhuurster.

 • 3.

  De sportvloer dient in afstemming met de verhuurster te worden afgedekt.

 • 4.

  Als de verhuurster vloerafdekking beschikbaar stelt, dient deze schoon en in onbeschadigde staat te worden opgeleverd.

 • 5.

  De kosten voor het afdekken van de vloer komt voor rekening van de huurder.

 • 6.

  Nadat het evenement is afgelopen levert de huurder de binnensportaccommodatie schoon op. De (schoonmaak-) materialen, producten en kosten komen voor rekening van de huurder. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de al aanwezige schoonmaakmaterialen en -producten van het schoonmaakbedrijf.

 • 7.

  Afval wordt door de huurder afgevoerd. De aanwezige papier- en restafvalcontainers zijn niet bestemd voor afvoeren van afval tijdens en na evenementen.

 • 8.

  Voor de evenementuren wordt het reguliere uurtarief voor de zaal berekend, voor de overige

 • uren (zoals op- en afbouw en schoonmaak) wordt 50% van het reguliere uurtarief berekend.

 • 9.

  Als voor de organisatie van een evenement door verhuurster aanpassingen worden aangebracht aan de zaal, inrichting van de zaal of materialen, komen deze kosten voor rekening van de huurder.

Artikel 13 Veiligheid tijdens een evenement

Rekening houdend met de brandveiligheid van de binnensportaccommodatie c.q. veiligheid van de bezoekers moet de huurder zich aan de volgende voorwaarden houden:

 • 1.

  Er mogen geen versieringen, decoraties, podia etc. worden gebruikt zonder toestemming van de verhuurster. Bij controle moet de huurder een schriftelijke toestemming van de verhuurster overleggen;

 • 2.

  Alle uit- en toegangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen worden vrijgehouden. Het gebouw moet bereikbaar zijn voor hulpverlening bij calamiteiten, parkeren buiten de daarvoor bestemde vakken is dan ook verboden;

 • 3.

  Aanwezige nood- en transparantverlichting wordt altijd in zijn geheel vrijgelaten, zodat deze duidelijk zichtbaar is;

 • 4.

  Het is verboden snoeren en kabels los op de looppaden aan te brengen. Bij noodzakelijke oversteken worden deze met tape aan de aangebrachte vloerafdekking bevestigd. De gebruikte tape mag geen schade aan de sportvloer aanbrengen;

 • 5.

  Het is niet toegestaan gebruik te maken van “extra” stroom (bijvoorbeeld het gebruik van een muziekinstallatie) zonder toestemming van de verhuurster;

 • 6.

  Afhankelijk van de inrichting, het gebruik en/of aanwezigheid van bepaalde apparaten kan de commandant brandweer opdracht geven tot aanwezigheid van brandwachten en/of extra blustoestellen. Deze extra kosten komen voor rekening van de huurder;

 • 7.

  Het is niet toegestaan stickers en ander plakmateriaal aan te brengen op de inventaris en het gebouw. Het is eveneens niet toegestaan enig voorwerp (waaronder decorstukken) te bevestigen aan de inventaris en het gebouw door middel van spijkers, schroeven, etc.;

 • 8.

  Verkoop van (zwak) alcoholhoudende drank is slechts toegestaan als daartoe een door de burgemeester verleende ontheffing op basis van de Drank- en Horecawet is verleend. De ontheffing kan alleen worden verleend als:

 • De verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken minimaal 21 jaar is;

 • De verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken van goed gedrag is (ter beoordeling aan de politie);

 • Er sprake is van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid.

Het verstrekken van alcohol aan personen onder de 18 jaar is verboden. De legeskosten voor het aanvragen van een D&H-ontheffing komen voor rekening van de huurder.

Artikel 14 Aansprakelijkheid verhuurster

 • 1.

  De verhuurster is niet aansprakelijk voor (sport)ongevallen of gevolgen van (sport) ongevallen in de sportaccommodatie, al dan niet als gevolg van de niet-nakoming van de toezicht- en veiligheidsverplichtingen van de huurder.

 • 2.

  De verhuurster is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder, diens leden of personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder gebruik maken van de sportaccommodatie of van derden die huurder heeft toegelaten.

 • 3.

  Het is verboden gebruik te maken van afgekeurde toestellen die voorzien zijn van een sticker (met kenbaar ‘afgekeurd’ erop). De verhuurster is niet aansprakelijk voor het gebruik hiervan door de huurder. Pas na reparatie of vervanging zijn de toestellen weer te gebruiken.

Artikel 15 Aansprakelijkheid huurder

 • 1.

  De huurder is verplicht alle schade direct te melden bij de verhuurster.

 • 2.

  Als voor de aanvang van de huurperiode schade in of aan de accommodatie en/of inventaris wordt geconstateerd, meldt de huurder dit direct bij de verhuurster via info@moerdijk.nl. Voor schade waarvan geen kennis is gegeven aan de verhuurster, kan de laatste gebruiker c.q. huurder aansprakelijk worden gesteld.

 • 3.

  De kosten, ontstaan uit beschadiging of buitensporige verontreiniging van inventaris,

 • 4.

  accommodatie en terrein, ten gevolge van het betreden of het gebruik, komen voor rekening van de huurder; eveneens wordt hieronder begrepen de schade welke wordt veroorzaakt door de toeschouwers c.q. tegenstanders van de door de huurder georganiseerde c.q. gespeelde wedstrijden.

 • 5.

  Kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten of het niet schoon achterlaten van de accommodatie komen voor rekening van de huurder. Bij de toepassing van dit artikel zal rekening worden gehouden met de mate van beschadiging, afschrijvingstermijn van het beschadigde object en ook de toestand waarin het zich bevindt, een en ander naar het oordeel van verhuurster.

 • 6.

  Ter bestrijding van de in de voorgaande leden bedoelde kosten wordt door de huurder een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 • 7.

  Bij gebruik van door de huurder aangeschafte toestellen/materialen is de huurder zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn of haar toestellen/materialen.

 • 8.

  Verlies van sleutel of tag dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de verhuurster.

 • 9.

  In geval van verlies of diefstal van de sleutel of tag verliest de huurder de betaalde borg.

 • 10.

  Bij uitgifte van een nieuwe sleutel of tag brengt de verhuurster opnieuw borg in rekening bij de huurder.

 • 11.

  Kiest de verhuurster, bij verlies of in geval van diefstal van de sleutel(s) of tag(s), ervoor om de sloten en cilinders te vervangen, dan brengt zij 50% van de totale kosten hiervoor in rekening bij de huurder. Bij een volgend verlies of geval van diefstal brengt de verhuurster de volledige kosten in rekening bij de huurder.

Artikel 16

 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurster.

Artikel 17

 • Verhuurster is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen, als zulks in het belang van de goede gang van zaken in of bij de sportaccommodatie noodzakelijk is.

Artikel 18 Intrekking oude huurvoorwaarden

 • De ‘Verhuurvoorwaarden gemeentelijke binnensportaccommodaties, vastgesteld 29 januari 2015’ wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregel in werking treedt.

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze huurvoorwaarden treden in werking op na de dag van bekendmaking.

 • 2. Deze huurvoorwaarden worden aangehaald als: ‘Huurvoorwaarden gemeentelijke

 • binnensportaccommodaties’ van de gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk in de vergadering van 20 juli 2021.

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom,

De burgemeester,

A.J. Moerkerke