SUBSIDIEREGELING SCOUTING ARNHEM

Geldend van 12-10-2021 t/m heden

Intitulé

SUBSIDIEREGELING SCOUTING ARNHEM

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

overwegende dat de gemeente Arnhem het belang van vitale scoutinggroepen onderschrijft,

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweed lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016;

BESLUIT:

vast te stellen

Subsidieregeling Scouting Arnhem

artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Scoutinggroep: een organisatie gevestigd in Arnhem die een plezierige vrijetijdsbesteding en veilige en leerzame speelomgeving biedt op basis van de ideeën van Lord Baden-Powell. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij de centrale thema's.

 • b. jeugdleden: leden van in de leeftijdscategorie 5 tot en met 23 jaar ingeschreven bij Scouting Nederland.

 • c. activiteit: een met gebruikmaking van de subsidie te leveren product, prestatie of dienst;

 • d. de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • e. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem.

artikel 2: Subsidiëring

 • 1. 1.Het college kan aan scoutinggroepen met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken.

 • 2. 2.Instellingen op het gebied van sport en cultuur kunnen geen aanspraak maken op subsidie ingevolge deze regeling.

 • 3. Instellingen kunnen geen aanspraak maken op subsidie voor activiteiten die reeds via andere gemeentelijke regelingen worden gesubsidieerd.

artikel 3: Aanvraag

 • 1. De aanvraag om subsidie dient vóór 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ingediend te worden.

 • 2. Voor de indiening van de aanvraag met de begroting en het activiteitenplan dient gebruik gemaakt te worden van het door de gemeente te verstrekken modelformulier.

 • 3. Bij de aanvraag dienen de scoutinggroepen, naast de gegevens die op grond van de Algemene subsidieverordening Arnhem moeten worden verstrekt, een ledenlijst te overgelegd. Dit betreft een ledenlijst die door het Landelijk Bureau Scouting wordt afgegeven en een kopie van de afdrachtnota van Scouting Nederland. Daarmee is de datum van de aanvraag (voorafgaand aan het jaar waarover de subsidie wordt aangevraagd) tevens de peildatum voor het ledenaantal.

 • 4. De beslissing op de subsidieaanvraag wordt uiterlijk binnen 3 maanden van (sluitingsdatum) 1 januari, genomen. Het college maakt deze beslissing schriftelijk bekend aan de aanvrager binnen drie weken nadat zij is genomen.

artikel 4: Criteria

Om voor subsidieverstrekking in aanmerking te komen moet een scoutinggroep voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. De scoutinggroep dient aangesloten te zijn bij de landelijke organisatie Scouting Nederland.

 • b. De scoutinggroep moet een programma aan de jeugdleden aanbieden dat een gevarieerd aanbod bevat aan activiteiten gericht op ontspanning, ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

 • c. De scoutinggroep moet merendeels met behulp van vrijwilligers werken.

 • d. Ieder jeugdlid of -deelnemer moet contributie/donatie aan de scoutinggroep verschuldigd zijn.

 • e. De scoutinggroep waarborgt dat de jeugdleden of -deelnemers voldoende worden ondersteund in hun activiteiten bij de instelling door een vakkundig kader van volwassenen.

 • f. De scoutinggroep investeert in scholing en deskundigheid van haar vrijwilligers.

Artikel 5: Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

artikel 6: Subsidiebedrag

 • 1. Alle scoutinggroepen ontvangen een basisbedrag van €300,00 per jaar. Het resterende budget tot het subsidieplafond uit artikel 5 van deze regeling wordt naar rato van het aantal jeugdleden verdeeld over de scoutinggroepen tot maximaal het tekort op de begroting.

 • 2. Het subsidie wordt verstrekt tot het maximum van het tekort in de ingediende begroting van de aanvrager met een maximum van € 5000 per scoutinggroep per jaar.

artikel 7: Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 10 ASV én artikel 4:25 en 4:35 van de wet genoemde gevallen in ieder geval geweigerd worden indien gegronde reden bestaat aan te nemen dat:

 • a. de activiteiten van de aanvrager niet in voldoende mate in het algemeen gemeentelijk belang zijn;

 • b. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • c. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • d. de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

 • e. de activiteiten niet tot de verantwoordelijkheid van de gemeente gerekend kunnen worden;

 • f. de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben.

artikel 8: Vaststelling subsidie

Overeenkomstig de ASV wordt de subsidie bij verlening ook direct vastgesteld. Daarom hoeft geen verzoek om vaststelling te worden ingediend.

artikel 9: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

artikel 10: Inwerkingtreding en intrekking

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2. De Subsidieregeling Vrijwillig Jeugdwerk wordt met datum van inwerkingtreding van deze regeling ingetrokken.

artikel 11: Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Scouting Arnhem

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,