Regeling vervallen per 01-03-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent het instellen van warenmarkten

Geldend van 23-07-2021 t/m 29-02-2024

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent het instellen van warenmarkten

Het college van burgemeester en wethouders van Westland;

gelezen het voorstel aan het college van burgemeester en wethouder van Westland van 13 juli 2021, nr. 21-0215591;

gelet op artikel 160, eerste lid, onder h van de Gemeentewet, juncto artikel 2, eerste lid, van de Verordening op de warenmarkten van de gemeente Westland 2005.

Overwegende:

 • -

  dat er na vaststelling van het Besluit tot het instellen van warenmarkten 2014 d.d. 15 april 2014, evenals het Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels voor de opstelling warenmarkt Naaldwijk zomer- en een wintervariant d.d. 11 april 2017 veranderingen zijn doorgevoerd ten aanzien van de warenmarkten in ’s-Gravenzande en Naaldwijk;

 • -

  dat het noodzakelijk is deze wijzigingen in een nieuw instellingsbesluit vast te leggen;

 • -

  dat voor de warenmarkten in Monster en Wateringen er geen veranderingen zijn doorgevoerd, echter voor de eenduidigheid wordt de instelling van deze warenmarkten gecontinueerd met dit besluit;

 • -

  dat deze bevoegdheid op basis van de bovenvermelde artikelen aan het college toekomt.

Besluit.

 • 1.

  De volgende warenmarkten in te stellen:

  • a.

   ’s-Gravenzande:

   De warenmarkt vindt plaats op vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur op het Marktplein te ’s-Gravenzande, één en ander overeenkomstig de plattegronden opstelling en indeling warenmarkt ’s-Gravenzande ex artikel 2, lid 1, onder c. van de Marktverordening Westland 2005, Corsanummer 21-0211893;

  • b.

   Monster:

   De warenmarkt vindt plaats op dinsdag van 11.00 uur 16.00 uur in de Molenstraat te Monster, één en ander overeenkomstig de plattegronden opstelling en indeling warenmarkt Monster ex artikel 2, lid 1, onder c. van de Marktverordening Westland 2005, Corsanummer 21-0211900;

  • c.

   Naaldwijk:

   De warenmarkt vindt plaats op woensdag van 10.00 uur tot 17.00 uur op het Wilhelminaplein te Naaldwijk, één en ander overeenkomstig de plattegronden opstellingen en indelingen warenmarkt Naaldwijk ex artikel 2, lid 1, onder c. van de Marktverordening Westland 2005, Corsanummers 21-0181455 (winteropstelling) en 21-0211883 (zomeropstelling). Zomeropstelling is geldend van 1 april tot 1 oktober en winteropstelling van 1 oktober tot 1 april;

  • d.

   Wateringen:

   De warenmarkt vindt plaats op woensdag van 9.30 uur tot 16.00 uur aan de Vliethof te Wateringen, één en ander overeenkomstig de plattegronden opstelling en indeling warenmarkt Wateringen ex artikel 2, lid 1, onder c. van de Marktverordening Westland 2005, Corsanummer 21-0211903.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Het Besluit tot het instellen van warenmarkten 2014 d.d. 15 april 2014, evenals Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels voor de opstelling warenmarkt Naaldwijk zomer- en een wintervariant d.d. 11 april 2017 in te trekken.

 • 4.

  Met inwerkingtreding van dit instellingsbesluit komen alle eerdere verleende vergunningen voor deze warenmarkten van rechtswege te vervallen. Als gevolg van deze formalisering van de feitelijke situatie op de warenmarkten wordt het vergunningenregime op die warenmarkten ambtshalve aan het nieuwe instellingsbesluit aangepast c.q. vernieuwd.

Ondertekening

Naaldwijk, 13 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,

A.C. Spindler

de burgemeester,

B.R. Arends

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar het college van burgemeester en wethouders van Westland. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • a.

  de naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d.

  de argumenten voor het bezwaar;

 • e.

  de handtekening van de indiener.

Om het bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen.

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage, telefoon (070) 381 1492/1317. In dat geval moet u griffierechten betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebbeningediend.

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder “bezwaar maken” downloaden. U kunt ook een bezoek brengen aan het gemeentehuis, daar kunt u de folder afhalen bij de receptie.

Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in de dienen via het Digitaal loket bestuursrecht (http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigD.

Bijlage 1: Opstelling en indeling weekmarkt Naaldwijk winteropstelling ex art. 2 lid 1 onder c Marktverordening

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2: Opstelling en indeling weekmarkt Naaldwijk zomeropstelling ex art. 2 lid 1 onder c Marktverordening

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3: Opstelling en indeling weekmarkt 's-Gravenzande ex art. 2 lid 1 onder c Marktverordening

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 4: Opstelling en indeling weekmarkt Monster ex art. 2 lid 1 onder c Marktverordening

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 5: Opstelling en indeling weekmarkt Wateringen ex art. 2 lid 1 onder c Marktverordening

afbeelding binnen de regeling