Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme & Economie gemeente Hulst 2021

Geldend van 02-08-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme & Economie gemeente Hulst 2021

Het college van de gemeente Hulst;

BESLUIT:

Overwegende dat het gewenst is overeenkomstig artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2020 (hierna: ASV Hulst 2020) nadere regels te stellen, waarin wordt vastgelegd welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en, voor zover van toepassing, welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen, hoe de subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald,

vast te stellen:

Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme & Economie gemeente Hulst 2021

1. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Deze regeling heeft betrekking op aanvragen tot subsidies voor activiteiten die worden uitgevoerd c.q. plaatsvinden vanaf 1 januari 2022.

2. Nadere regels aanvraag en verlening subsidie

2.1 Subsidieaanvrager

De subsidieaanvrager is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

2.2 Activiteit en doelgroep

Maatschappelijk actieve partners kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het betreffend beleid van de gemeente Hulst. Aanvragen dienen betrekking te hebben op activiteiten in het kader van:

 • -

  Toerisme;

 • -

  Recreatieve voorzieningen.

De subsidieaanvraag dient te voldoen aan (een deel van) de beleidsuitgangspunten die zijn vastgelegd in:

 • -

  Economisch beleidsplan Hulst 2019 - 2022;

 • -

  Toeristisch ontwikkelingsplan Hulst 2016 - 2020;

 • -

  Visie Vestingstad Hulst;

 • -

  Structuurvisie 2012 – 2025;

 • -

  Kadernota samenleving ‘Eigen Kracht’ 2013 – 2016 (vastgesteld op 27 juni 2013).

2.3 Beoordeling en prioritering

2.3.1 Vastgesteld wordt of bij de subsidieaanvraag aan alle indieningsvereisten is voldaan. De aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de weigeringsgronden van artikel 9 van de ASV Hulst 2020.

2.3.2 De beoordeling van de vraag of de activiteit of activiteiten, in verband waarmee de subsidieaanvraag is gedaan, naar verwachting voldoende bijdraagt c.q. bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid, vindt plaats door toekenning van punten voor de door de aanvrager gegeven antwoorden op de volgende vragen en verzoeken:

 • -

  Wat beoogt u, tegen de achtergrond van welke doelstellingen van het betreffend beleid van de gemeente Hulst, met uw voorgenomen activiteit(en) te bereiken? Op welke doelgroep(en) zijn uw voorgenomen activiteit(en) in het bijzonder gericht?

  Maximaal 40 punten

 • -

  Leg uit in hoeverre de inhoud van uw aanvraag vernieuwend of innovatief is.

  Maximaal 20 punten

 • -

  Gelieve uit te leggen hoe u zorgdraagt voor inclusiviteit. Inclusie kunt u uitleggen als: een visie op participatie die uitgaat van gelijke mogelijkheden en kansen voor elk individu, ongeacht beperkingen, leeftijd, gender, sociaal-culturele achtergrond en etniciteit, met volledige acceptatie en waardering van de samenleving. Met andere woorden, hoe draagt u met uw voorgenomen activiteit(en) concreet bij aan het uitgangspunt ‘In Hulst doet iedereen mee’?

  Maximaal 20 punten

 • -

  In hoeverre is sprake van aantoonbare samenwerking met andere organisaties?

  Maximaal 20 punten

2.3.3 De toekenning van punten vindt plaats door twee ter zake deskundige medewerkers van de gemeente. Voor het bepalen van het behaalde aantal punten worden de beoordelingsresultaten van de bij de beoordeling betrokken medewerkers opgeteld en vervolgens door het aantal betrokken medewerkers gedeeld.

2.3.4 Een aanvraag komt niet in aanmerking voor subsidie als er minder dan 70 van de 100 punten zijn toegekend.

Vergelijkbare aanvragen worden op basis van de toegekende punten gerangschikt.

2.3.5 De bepalingen in de punten 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 hierboven zijn niet van toepassing bij een subsidieaanvraag van maximaal € 1.500,--. Bij een dergelijke aanvraag wordt ambtelijk beoordeeld (en gedocumenteerd) of c.q. in hoeverre de met de aangevraagde subsidie te realiseren activiteit(en) bijdraagt of bijdragen aan het gemeentelijke beleid.

2.3.6 Indien conform artikel 5.1 van de ASV Hulst 2020 subsidieplafonds zijn vastgesteld, zal verdeling van subsidies plaatsvinden volgens het tender-systeem. Alle tijdig ingediende aanvragen worden gerangschikt op kwalitatieve criteria. Wanneer een lagere rangschikking leidt tot weigering wegens overschrijding van het plafond, zal de gemeente Hulst motiveren waarom.

2.3.7 Een aanvraag komt niet in aanmerking voor subsidie als de aanvraag betrekking heeft op een commerciële basisactiviteit van de aanvrager.

2.4 Berekening

 • Bij het besluiten over de mogelijke verlening van een subsidie houdt het college rekening met het eigen vermogen van de aanvrager. Hieronder wordt verstaan het feitelijk aanwezige, in beginsel vrij aanwendbare vermogen.

 • Een eigen vermogen van 10% van de feitelijke of geschatte totale jaarlijkse exploitatieomvang van de aanvrager wordt als weerstandsvermogen aangemerkt en bij het besluiten over de mogelijke verlening van een subsidie buiten beschouwing gelaten.

 • De door de aanvrager aan deelnemers of gebruikers te vragen bijdragen dienen op een naar het oordeel van het college aanvaardbaar peil te liggen.

2.5 Subsidieverlening

 • Ter uitvoering van een beschikking tot subsidieverlening voor een bedrag hoger dan €10.000,-- wordt een overeenkomst gesloten.

 • Subsidieverlening aan aanvragers die actief zijn in c.q. voor meerdere gemeenten, en die subsidie aanvragen bij meerdere gemeenten, vindt plaats na overleg met alle betrokken gemeenten. Als dat overleg, dat in voorkomende gevallen door de aanvrager moet worden georganiseerd, leidt tot (nadere) afspraken, dan worden (ook) die opgenomen in een overeenkomst.

 • Voor zover een meerjarige subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet door de raad is vastgesteld of goedgekeurd, wordt zij verleend onder de voorwaarde dat de gemeenteraad een begroting vaststelt waarin in dat verband voldoende ruimte kan worden gevonden.

2.6 Uitbetaling

De wijze van uitbetaling wordt in de verleningsbeschikking geregeld.

2.7 Accommodatie

 • Als de subsidieaanvrager in de aanvraag aangeeft bij de voorgenomen activiteit(en) gebruik te willen of moeten maken van een pand, terrein of andere accommodatie, waarbij de kosten van dat gebruik deel uitmaken van de aangevraagde subsidie, dan kan aan in of bij de beschikking tot subsidieverlening de verplichting worden opgenomen om bij de voorgenomen activiteit(en) gebruik te maken van een (specifieke) accommodatie van de gemeente Hulst.

 • Als activiteit(en), in verband waarmee subsidie is verleend, plaatsvinden in of op een gemeentelijke accommodatie, dan kunnen de door de gemeente Hulst in rekening te brengen huur- of andere kosten worden verrekend met (een voorschot) op het te betalen bedragen aan subsidie.

3. Nadere regels aantonen activiteiten en prestaties

3.1 Verantwoordingseisen

 • Op subsidies tot maximaal €10.000,-- is artikel 13 van de ASV Hulst 2020 van toepassing, met dien verstande dat de ontvangers binnen 13 weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht schriftelijk bij de gemeente melden of en hoe de activiteiten hebben plaatsgevonden. In het daartoe op de stellen verantwoordingsdocument wordt tenminste informatie opgenomen over:

  • i.

   het bereik en succes van de activiteiten;

  • ii.

   de effecten van de activiteiten, tegen de achtergrond van de ambities en overwegingen die zijn verwoord in de subsidieaanvraag;

  • iii.

   eventuele leerervaringen voor enerzijds de aanvrager, anderzijds de gemeente Hulst.

 • De gemeente Hulst kan en mag altijd, dus ook bij subsidies tot maximaal € 10.000,--, nadere informatie c.q. documentatie van de aanvrager opvragen, waaruit kan worden opgemaakt hoe de financiële positie van de aanvrager is c.q. hoe die financiële positie zich naar verwachting op korte tot middellange termijn ontwikkeld.

 • Subsidieontvangers van bedragen van meer dan €10.000,-- dienen een verzoek tot vaststelling en een eindverantwoording in volgens de bepalingen in artikel 14 en 15 van de ASV Hulst 2020.

4. Overige bepalingen

4.1 Hardheidsclausule

 • Burgemeester en wethouders kunnen deze nadere regels in specifieke gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken als de toepassing van de bepalingen naar het oordeel van burgemeester en wethouders voor de subsidieaanvrager of ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

 • Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

4.2

Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme & Economie Gemeente Hulst 2021”

4.3. Overgangs- en slotbepalingen

 • -

  Deze subsidieregeling is gebaseerd op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2020 en geldt voor aanvragen voor activiteiten die worden uitgevoerd vanaf 1 januari 2022 en treedt in werking op 2 augustus 2021;

 • -

  Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend in relatie tot het uitvoeren van activiteiten c.q. het realiseren van voorzieningen tot en met 31 december 2021 blijven de subsidieregelingen gemeente Hulst 2020 van toepassing.

 • -

  De gemeenteraad zal worden gevraagd de subsidieregelingen gemeente Hulst 2020, die zijn vastgesteld bij raadsbesluit 9 juli 2020, met ingang van 31 december 2021 in te trekken.

Ondertekening

Dit besluit werd in de B&W vergadering van 6 juli 2021 genomen.

Het college van de gemeente Hulst,

De Burgemeester

De Secretaris