Aanwijzingsbesluit artikel 2:7 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, verbod aanbieden en verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en monsters

Geldend van 13-07-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2:7 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, verbod aanbieden en verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en monsters

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 2:7 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

Overwegende dat:

 • zij op grond van artikel 2:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening de bevoegdheid hebben openbare plaatsen aan te wijzen waar het verboden is reclame te maken door het onder publiek verspreiden of openlijk aanbieden van gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen, monsters of brochures;

 • zij constateren dat op sommige openbare plaatsen bewoners en passanten ergernis en overlast ervaren door een dergelijke verspreiding of aanbieding;.

 • zij constateren dat een dergelijke verspreiding of aanbieding kan leiden tot zwerfafval en onnodige verspilling van grondstoffen;

Besluiten vast te stellen het volgende Aanwijzingsbesluit artikel 2:7 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, verbod aanbieden en verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en monsters:

Artikel 1 Definities

Dit aanwijzingsbesluit verstaat onder:

 • APV: Algemene Plaatselijke Verordening

 • En omstreken: De grens van een ingetekend gebied zoals bedoeld in de bijlage en de directe omgeving daarvan met een maximum van 25 meter.

 • Sampling en flyeren: Een wijze van aanbieden/verspreiden van gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen, monsters of brochures onder het publiek

 • Informatie; elke communicatie met uitsluitend/primair doel het geven van feitelijke informatie over te brengen zonder aanprijzing.

 • openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats zoals bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010.

 • Reclame: elke naamsaanduiding, bewegwijzering of openbare aankondiging of aanprijzing, al dan niet (gedeeltelijk) bewegend, al dan niet verlicht, overgebracht door middel van een aanduiding, opschrift, mededeling, uitbeelding, afbeelding, monster of brochure, geluidsversterking of projectie.

 • Verspreiden van drukwerk: Iedere vorm van aanbieden (zowel bewegend als statisch) van flyers en samples.

Artikel 2 Aanwijzing

Aan te wijzen als openbare plaatsen in de zin van artikel 2:7 APV waar het niet is toegestaan reclame te maken door middel van gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen, monsters of brochures dan wel afbeeldingen onder het publiek te verspreiden:

 • West

 • a. Parken: Groen Cremerstraat en omgeving, Majellapark, Molenpark Park Oog in Al en omgeving

 • NoordWest

 • a.

  Demkapunt, Julianapark Klokkenveld, Niftarlakepark, Noordse Park, Springertuin, Van Heukelompark Vechtoevers en omstreken.

 • Overvecht

 • a.

  Klopvaart Park De Watertoren, Park De Gagel Sjanghaipark, Spoorzoompark, Vechtzoompark en omstreken.

 • NoordOost:

 • a.

  Griftpark, Maliebaan, Voorveldse Polder en omstreken.

 • Oost:

 • a.

  Kromme Rijnpark, Lunettenpark, Park Bloeyendael, Wilhelminapark en omstreken.

 • b. Utrecht Science Park en omstreken.

 • Binnenstad:

 • a.

  Hele gebied binnen de Singels.

 • b. Stationsplein.

 • c. Jaarbeursplein.

 • Zuid

 • a.

  Beatrixpark, Liesbosch Park, Tolsteegplantsoen, Park De Koppel en omstreken.

 • Zuidwest

 • a.

  Archeologie Park, Park De Hoge Weide, Park Grauwaert en groenzone Rijnkennemerlaan, Prinses Amaliapark, Waterwinpark, Willem-Alexanderpark en omstreken.

 • Leidsche Rijn

 • a.

  Archeologie Park, Park De Hoge Weide, Park Grauwaert en groenzone Rijnkennemerlaan, Prinses Amaliapark, Waterwinpark, Willem-Alexanderpark en omstreken.

 • Vleuten De Meern

 • a.

  Bosch en Duinpark, Heijcopper Zone, Kasteeltuin Nijevelt, Kloosterpark, Mauritspark, Máximapark, Meentpark Park De Balije, Walpark en omstreken.

Van deze aanwijzing zijn uitgezonderd.

 • .

  overdekte winkelcentra waar door de beheerder of eigenaar toestemming is gegeven tot het aldaar flyeren of samplen.

  • i.

   het voor publiek toegankelijke gedeelte van een winkel en op het voor voetgangers bestemde weggedeelte binnen 0,5 meter van de ingang van een winkel, mits:

  • ii.

   de doorgang minimaal 2 meter blijft en de loopstromen niet ernstig belemmerd worden;

 • b.

  Geen hinder, overlast of gevaar kan worden of wordt veroorzaakt.

 • c.

  Indien in het bezit van ontheffing met tijdelijke standplaats.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit artikel 2:7 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, verbod aanbieden en verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en monsters.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 29 juni 2021.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Bezwaarclausule

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester, respectievelijk het college van Utrecht.

Het adres is:

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

 

Zorg er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop na bekendmaking dit aanwijzingsbesluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

 • Uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

 • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;

 • De reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

 • De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek bent u griffierecht aan de rechtbank verschuldigd.

Toelichting bij aanwijzingsbesluit

Algemeen

De APV biedt mogelijkheid om openbare plaatsen aan te wijzen als locaties waar het verboden is om reclame te maken door middel van gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen, monsters of brochures dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden. In dit aanwijzingsbesluit wijzen we grotendeels de openbare ruimte aan als locatie waar dit verbod van kracht is. Stadsbedrijven heeft in voorbereiding van dit besluit aangegeven dat er in de stad veel flyers en samples door hen worden opgeruimd. In bepaalde gebieden in de stad waar er meer mensen samenkomen zorgt dit voor heel veel afval.

Informatie en uitingen die betrekking hebben op de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in artikel 7 van de Grondwet (zoals uitingen van politieke partijen) vallen niet onder dit verbod. In deze onderstaande tabel werken we enkele voorbeelden uit:

Informatie (toegestaan)

Vrije meningsuitingen Artikel 7 van de Grondwet (toegestaan)

Flyeren voor reclamedoeleinden (alleen toegestaan in overdekt winkelcentrum met toestemming, het publiek toegankelijke gedeelte van een winkel, op het voor voetgangers bestemde weggedeelte binnen 0.5 meter van de ingang van een winkel of elders met ontheffingen met tijdelijke standplaats.

Sampling (alleen toegestaan in overdekt winkelcentrum met toestemming of in of nabij de ingang van de winkel of elders met ontheffingen met tijdelijke standplaats)

Voorbeelden

Voorbeelden

Voorbeelden

Voorbeelden

Werkzaamheden aan een straat heeft gevolgen voor de beschikbare parkeerplaatsen

Tijdens de verkiezingen flyert een politieke partij lopend in de stad.

Bekende winkelketen deelt op straat kortingsbonnen uit.

Aanbieden van proefmonster van bijv. zeep, voorbeeldexemplaar van een tijdschrift.

Het vervoersbedrijf deelt flyers uit dat een perron of bushalte tijdelijk buiten bedrijf is.

Tijdens een demonstratie worden de standpunten van de deelnemers bekend gemaakt met flyers

Achterlaten van reclamefolders onder de ruitenwisser.

Eet- en drinkwaar om te proeven.

Een organisator van een evenement informeert de omgeving over een waar en wanneer een evenement plaatsvindt.

Kranten die worden uitgedeeld aan het winkelend publiek.

Een organisator flyert om aan te kondigen waar en wanneer het evenement begint met doel mensen te trekken (bijv. toegangsprijs wordt genoemd).

Aanbieden van een cadeautje bij een aankoop in de winkel.

Uitzonderingen

 • Voor publiek toegankelijke gedeelte van winkels (en binnen een halve meter van de ingang en op het voor voetgangers bestemde weggedeelte)

 • Overdekte winkelcentra

 • Met ontheffingen met tijdelijke standplaats.

Overdekte winkelcentra

Overdekte winkelcentra (zoals Hoog Catharijne of Shopping Centre Overvecht) hebben goed contact met hun eigen winkeliers en zijn in staat zelfstandig te bepalen wie flyers of samples mag aanbieden binnen de grenzen van het overdekte winkelcentrum (niet daarbuiten). Het winkelmanagement is ook zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak in een overdekt winkelcentrum.

Sampling in en voor eigen winkel

Winkels bieden wel eens een spaarkaarten, proefexemplaren of monsters aan. We willen voor het winkelend publiek de mogelijkheid behouden blijft om verrast en geprikkeld te worden door het assortiment van winkels in een winkel/wandelgebied. Belangrijk daarbij is dat de loopstromen niet worden belemmerd (dus bij drukte of te weinig ruimte is sampling niet buiten toegestaan) of als er overlast of gevaar kan ontstaan. Het is vooral bedoeld voor klanten die de winkel uitkomen en ingaan.

Bijlage 1 Kaarten met verbodsgebieden Stadsbreed en per wijk

Stedelijke aangewezen gebieden

afbeelding binnen de regeling

Wijk West

afbeelding binnen de regeling

Wijk NoordWest:

afbeelding binnen de regeling

Wijk Overvecht:

afbeelding binnen de regeling

Wijk NoordOost:

afbeelding binnen de regeling

Wijk Oost:

afbeelding binnen de regeling

Wijk Binnenstad:

afbeelding binnen de regeling

Wijk Zuid:

afbeelding binnen de regeling

Wijk Zuidwest

afbeelding binnen de regeling

Wijk Leidsche Rijn:

afbeelding binnen de regeling

Wijk Vleuten De Meern:

afbeelding binnen de regeling