Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent het agenderingsrecht (Verordening agenderingsrecht voor inwoners gemeente Cranendonck 2021)

Geldend van 09-07-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent het agenderingsrecht (Verordening agenderingsrecht voor inwoners gemeente Cranendonck 2021)

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het initiatiefvoorstel van de fractie Cranendonck Actief! (registratienummer 2021 – 022.2)

gelet op de artikelen 84, 149 en 154 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de adviescommissie van de gemeenteraad;

besluit vast te stellen:

De Verordening agenderingsrecht voor inwoners gemeente Cranendonck 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  inwonersvoorstel: verzoek van een agenderingsgerechtigde om een onderwerp of voorstel op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad te plaatsen;

 • b.

  agenderingsgerechtigde: persoon die gerechtigd is een inwonersvoorstel in te dienen.

Artikel 2 Agenderingsgerechtigde

Agenderingsgerechtigd zijn degenen die op het moment van indiening van het inwonersvoorstel ingezetene zijn van de gemeente Cranendonck en de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt.

Artikel 3 Weigeringsgronden voorstel

Een inwonersvoorstel wordt geweigerd indien het betreft:

 • a.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een gedraging van een bestuursorgaan van de gemeente;

 • b.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van een bestuursorgaan van de gemeente;

 • c.

  een onderwerp dat behoort tot de bevoegdheid van een ander bestuursorgaan.

Artikel 4 Vereisten inwonersvoorstel

 • 1. De gemeenteraad plaatst een inwonersvoorstel op de agenda van hun vergadering, indien:

  • a.

   het inwonersvoorstel is ingediend door een of meer agenderingsgerechtigden;

  • b.

   het inwonersvoorstel door tenminste 50 agenderingsgerechtigden wordt ondersteund;

  • c.

   het een onderwerp betreft dat nog niet, dan wel langer dan twee jaar voor het moment van indiening op de agenda van de gemeenteraad heeft gestaan.

 • 2. Voor de bepaling van het zijn van agenderingsgerechtigde als bedoeld in het eerste lid, onder a en b, is het moment van indiening, respectievelijk ondersteuning van het verzoek bepalend.

Artikel 5 Indieningsvereisten

 • 1. Het inwonersvoorstel wordt ingediend door middel van een daartoe door het college vastgesteld formulier.

 • 2. Het inwonersvoorstel bevat tenminste:

  • a.

   een omschrijving van het inwonersvoorstel;

  • b.

   de achternaam, de voornamen, het huisnummer, de postcode, de geboortedatum en de handtekening van de indiener van het inwonersvoorstel.

 • 3. Het inwonersvoorstel gaat vergezeld van:

  • a.

   een gemotiveerde toelichting op het inwonersvoorstel;

  • b.

   een lijst met de achternamen, de voornamen, de huisnummers, de postcodes, de geboortedata en de handtekeningen van de agenderingsgerechtigden die het inwonersvoorstel ondersteunen;

  • c.

   een eventuele schriftelijke machtiging indien de indiener van het inwonersvoorstel zich laat vertegenwoordigen.

 • 4. Onverminderd het derde lid, onder b, worden voor het voldoen aan het vereiste van 50 agenderingsgerechtigden als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, meegeteld de agenderingsgerechtigden die het verzoek hebben ondersteund door middel van het invullen van het door de gemeente daartoe beschikbaar gesteld digitaal formulier.

Artikel 6 Mandaat presidium

 • 1. Indien het inwonersvoorstel niet voldoet aan de vereisten, bedoeld in artikel 5, is het presidium bevoegd te besluiten het inwonersvoorstel buiten behandeling te laten, mits agenderingsgerechtigde in de gelegenheid is gesteld het verzoek aan te vullen.

 • 2. Het presidium is bevoegd te besluiten tot weigering van een inwonersvoorstel in de gevallen, bedoeld in artikel 3.

 • 3. De indiener wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over de beslissing van het presidium.

Artikel 7 Beoordeling en agendering

Voordat het inwonersvoorstel wordt geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad wordt het geagendeerd voor de vergadering van de adviescommissie.

Artikel 8 Bespreking in de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad

 • 1. De indiener wordt schriftelijk door de voorzitter van de gemeenteraad uitgenodigd voor de vergadering van de adviescommissie waarin het inwonersvoorstel behandeld gaat worden.

 • 2. Alvorens een advies uit te brengen aan de gemeenteraad te nemen stelt de adviescommissie de indiener van het inwonersvoorstel in de gelegenheid tijdens de vergadering het verzoek mondeling nader toe te lichten.

 • 3. Het presidium kan deskundigen of anderszins bij het inwonersvoorstel betrokken inwoners of vertegenwoordigers van instellingen of organisaties als gast uitnodigen om mondeling informatie of adviezen te verstrekken die kunnen bijdragen aan de beeldvorming over het inwonersvoorstel.

 • 4. Deskundigen of anderszins bij het inwonersvoorstel betrokken inwoners of vertegenwoordigers van instellingen of organisaties kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffier om als gast uitgenodigd te worden door het presidium om mondeling informatie of adviezen te verstrekken die kunnen bijdragen over het inwonersvoorstel.

 • 5. Het college wordt in de gelegenheid gesteld om een advies te geven over de inhoud en uitvoerbaarheid van het inwonersvoorstel.

 • 6. De adviescommissie adviseert de gemeenteraad over verdere behandeling van het raadsvoorstel.

Artikel 9 Bespreking in de vergadering van de gemeenteraad

 • 1. Bij het vaststellen van de agenda van de vergadering van de gemeenteraad neemt de raad een besluit over agendering van het inwonervoorstel met in achtneming van het advies van de adviescommissie.

 • 2. De indiener wordt schriftelijk door de voorzitter van de gemeenteraad uitgenodigd voor de vergadering waarin het inwonersvoorstel behandeld gaat worden.

 • 3. De indiener neemt niet deel aan de beraadslaging over het inwonersvoorstel.

Artikel 10 Bekendmaking

 • 1. Zo spoedig mogelijk nadat de gemeenteraad een besluit over het inwonervoorstel heeft genomen wordt het genomen besluit of de uitkomst van de bespreking indien het de behandeling van een onderwerp betreft bekendgemaakt aan indiener.

 • 2. Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt kennisgeving gedaan van het besluit of van de zakelijke inhoud van de bespreking van het onderwerp in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze mededeling gedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit tot vaststelling van deze verordening.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening agenderingsrecht voor inwoners gemeente Cranendonck 2021

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

in de openbare vergadering d.d. 1 juni 2021.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

F.A.P. van Kessel

Toelichting Agenderingsverordening

Algemeen

Een Agenderingsverordening waarbij de mogelijkheid wordt gegeven een inwonersvoorstel op de agenda van de gemeenteraad is bij uitstek een instrument van de raad. Voor inwoners is het een laagdrempelig instrument om bij de gemeenteraad een onderwerp of voorstel onder de aandacht te brengen.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Definities

inwonersvoorstel

Deze verordening gaat uit van agendering van een inwonersvoorstel om een onderwerp of een concreet voorstel te bespreken in de vergadering van de gemeenteraad.

agenderingsgerechtigde

Voor het begrip ‘agenderingsgerechtigde’ is geen aansluiting gezocht bij vereisten uit de Kieswet omdat dat zou betekenen dat een grote groep jongeren zouden worden uitgesloten van dit recht. Als enige vereiste geldt dat de agenderingsgerechtigde inwoner van de gemeente is en de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Artikel 3 Weigeringsgronden voorstel

Een inwonersvoorstel kan worden geweigerd indien er wettelijke procedures bestaan of indien een voorstel niet binnen de bevoegdheid van een gemeentelijk bestuursorgaan past.

Artikel 4 Vereisten inwonersvoorstel

Een vereiste om een inwonersvoorstel te agenderen is voldoende draagvlak bij een grotere groep van inwoners. Om het instrument laagdrempelig te houden is het aantal ondersteuningsverklaringen dat nodig is op een niet te hoog aantal vastgesteld.

Om te voorkomen dat een onderwerp dat door de raad is behandeld een steeds terugkerend onderwerp wordt kan een onderwerp niet eerder dan na twee jaar weer opnieuw worden ingebracht als inwonersvoorstel.

Artikel 5 Indieningsvereisten

Om na te kunnen gaan of een inwonersvoorstel wordt ingediend door agenderingsgerechtigden moet aan een aantal vereisten worden voldaan. Ook moet het inwonersvoorstel voldoende schriftelijk zijn toegelicht om te kunnen toetsen of er weigeringsgronden zijn voor agendering van het voorstel.

Artikel 6 Mandaat presidium

Het presidium stelt de concept agenda van de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad vast. In het verlengde daarvan past het om de toetsing of een inwonersvoorstel voldoet aan de vereisten die gesteld zijn aan inwonersvoorstel te mandateren aan het presidium.

Artikel 7 Beoordeling en agendering

Voor de behandeling van een inwonersvoorstel wordt dezelfde procedure gevolgd die ook voor andere voorstellen wordt gevolgd volgens het BOB-model (Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming).

Artikel 8 Bespreking in de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad

In artikel 8 wordt aansluiting gezocht bij de procedure zoals die is vastgelegd in de Verordening van de adviescommissie van de gemeenteraad.

Niet alleen de indieners van het inwonersvoorstel krijgen de gelegenheid om het voorstel toe te lichten. Ook andere betrokken inwoners of partijen worden in de gelegenheid gesteld om mee te praten over het onderwerp.

Daarnaast kan de commissie deskundigen of andere betrokkenen uit te nodigen om hun licht te laten schijnen over het voorstel.

Tenslotte wordt het college uitgenodigd om ook een oordeel te geven over de inhoud en de uitvoerbaarheid van een voorstel.

Na bespreking in de vergadering van de adviescommissie geeft de commissie een advies over verdere behandeling. Dit advies kan gaan over agendering van het inwonervoorstel, maar kan bijvoorbeeld ook het advies inhouden dat de indiener(s) van het voorstel eerst nog aanvullende informatie aanleveren voordat het voorstel wordt besproken in de vergadering van de gemeenteraad.

Artikel 9 Bespreking in de vergadering van de gemeenteraad

In de beeldvormende fase voor de raadsvergadering – onder andere door middel van de behandeling in de adviescommissie - heeft de gemeenteraad voldoende informatie opgehaald om te kunnen beraadslagen over het inwonersvoorstel. Om die reden wordt in artikel 9 uitdrukkelijk uitgesloten dat de indiener deelneemt aan de beraadslaging over het voorstel.

De wijze van besluitvorming door de gemeenteraad is mede afhankelijk van het inwonersvoorstel dat is ingediend. Als het gaat om een voorstel om een onderwerp te bespreken is daarmee uitwerking gegeven aan het inwonersvoorstel. Bespreking kan echter ook resulteren in een opdracht van de raad aan het college om een raadsvoorstel nader uit te werken en voor te leggen aan de raad indien het gaat om een bevoegdheid van de raad. Ook kan de raad het college verzoeken om met de indiener van het inwonersvoorstel in gesprek te gaan.

Als het gaat om een concreet voorstel dat is ingediend kan de raad een besluit nemen over dat voorstel maar kan de raad ook besluiten om het college op te dragen om een nader uitgewerkt voorstel voor te bereiden.