HAVENREGLEMENT

Geldend van 13-07-2021 t/m heden

Intitulé

HAVENREGLEMENT

HAVEN VAN HEEMSTEDE

Artikel 1

1. Dit reglement geldt voor het gehele haventerrein zoals aangegeven op bijbehorende kaart.

2. Onder havenmeester wordt verstaan de toezichthouders van bureau Handhaving die belast zijn met het dagelijks toezicht op de haven.

Artikel 2

Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

Artikel 3 Haventerrein

1. Een ieder is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.

2. Op het haventerrein is het niet toegestaan:

a. op enigerlei wijze de rust te verstoren tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens;

b. met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie, vet, huishoudelijk afval, lenswater, bilgewater en dergelijke het water te verontreinigen;

c. (huis-)dieren los te laten lopen;

d. vaartuigen of auto’s te reinigen met niet-biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;

e. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;

f. een (fluister)aggregaat te gebruiken;

g. elders ligplaats in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;

h. met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen, de maximum snelheid is 5 km per uur;

i. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten, met verschil in waterstanden dient bij het vastleggen rekening te worden gehouden;

j. open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;

k. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten, steigers te blokkeren of als opslagplaats te gebruiken;

l. te zwemmen, duiken, surfen, flyboarden, suppen en dergelijke;

m. in het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen, uitgezonderd de ligplaatsen in de passantenhaven met een duur van maximaal 3 nachten;

n. dat zeilen, staand- en of lopend want gieren en/of klapperen;

o. fenders, tapijt e.d. aan de steigers en/of palen te bevestigen;

p. kabels of lijnen over de steiger te leggen. De steiger maakt deel uit van de openbare ruimte en dient vrij te blijven van objecten die de doorgang belemmeren of voor struikelgevaar kunnen zorgen;

q. reddingsmiddelen te gebruiken of te pakken voor redenen anders dan het redden van een drenkeling.

3. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot het haventerrein te ontzeggen.

Artikel 4 Afvalstoffen

1. Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten. Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal mogen niet in de haven worden achtergelaten.

2. Ingeval van verontreiniging als bedoeld in artikel 3, onder b, is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen.

Artikel 5 Schade

1. De havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem toerekenbare tekortkoming.

2. De eigenaar is aansprakelijk voor onkosten en schade veroorzaakt door zijn vaartuig en/of door toedoen van zijn personeel of gasten. Schade toegebracht aan andere schepen dient direct gemeld te worden bij de havenmeester.

Artikel 6 Verkoop vaartuig

Bij verkoop van het vaartuig mag de ligplaats nooit mee verkocht worden. De nieuwe eigenaar zal zich ter verkrijging van een ligplaats moeten inschrijven voor een ligplaats. Indien er geen ligplaats beschikbaar is, zal een inschrijving op de wachtlijst worden geplaatst.

Artikel 7 Winterperiode

Tijdens de winterperiode is het niet toegestaan:

a. licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en kerosine aan boord te hebben of te gebruiken;

b. de (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;

c. accu’s aangekoppeld te laten of op te laden zonder direct toezicht;

d. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;

e. vluchtwegen en uitgangen te blokkeren;

f. buitenboordmotoren aan c.q. op het schip achter te laten. Buitenboordmotoren dienen door eigenaren van het schip verwijderd te worden en elders te worden opgeslagen.

Artikel 8 Snelblusser

De eigenaar van een vaartuig met ingebouwde of aangehangen motor is verplicht zorg te dragen dat zich steeds een goed werkende snelblusser ter bestrijding van benzine- en oliebrand aan boord bevindt.

Artikel 9 Geen commerciële activiteiten

Het is, behoudens op de door de gemeente aangewezen en vergunde ligplaatsen voor sloepenverhuur, niet toegestaan het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het op het haventerrein en/of op het vaartuig aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen, etc.

Artikel 10

De havenmeester is gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken.

N.B. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de HISWA algemene voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen van toepassing.

Het niet nakomen van het reglement kan beëindiging van uw overeenkomst met de haven tot gevolg hebben. Alle schade die direct betrekking heeft op het overtreden van onze regelgeving zal op de veroorzaker worden verhaald.

Bij vragen:

14 023

Ondertekening

Heemstede, juni 2021

Vastgesteld bij besluit van het college van 29 juni 2021