Verordening van de raad van de gemeente Heemstede over startersleningen (Verordening Starterslening Heemstede 2021)

Geldend van 06-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Heemstede over startersleningen (Verordening Starterslening Heemstede 2021)

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021;

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Verordening Starterslening Heemstede 2021

Artikel 1 begrippen

In deze verordening wordt verstaat onder:

 • a.

  a anvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt in Heemstede en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen;

 • b.

  c ollege: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 • c.

  c ombinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze combinatielening wordt onlosmakelijk met de starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de starterslening.

 • d.

  e conomische binding: de aanvrager is economisch gebonden aan de gemeente Heemstede als de aanvrager zijn of haar inkomen hoofdzakelijk verdient met een baan of als zelfstandig ondernemer bij een instelling of onderneming in de gemeente Heemstede.

 • e.

  f inanciële toets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de starterslening wordt berekend;

 • f.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • g.

  Regio Zuid-Kennemerland/IJmond: de regio bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Velsen en Zandvoort.

 • h.

  s tarterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de starterslening gekoppelde combinatielening;

 • i.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • j.

  t oewijzing: het besluit van het college op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de starterslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

 • a.

  van in de Regio Zuid-Kennemerland/IJmond woonachtige en verblijfsgerechtigde personen die minimaal 1 jaar een huurwoning bewonen of niet-zelfstandig wonen;

 • b.

  van buiten de Regio Zuid-Kennemerland/IJmond woonachtige en verblijfsgerechtigde personen met een economische binding met de gemeente Heemstede;

 • c.

  van personen die voor de binnenkomst van de aanvraag in de gemeente Heemstede woonachtig en verblijfsgerechtigd waren. Deze personen moeten minimaal 1 jaar een huurwoning hebben bewoond of niet-zelfstandig hebben gewoond en dit kunnen aantonen;

 • d.

  voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Heemstede met een maximale koop(/-aanneem)som van de maximale NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

 • 2. De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1. De raad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van startersleningen.

 • 2. De raad geeft het college de bevoegdheid startersleningen toe te kennen. Het college wijst alleen startersleningen toe voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te besluiten of de aanvrager een starterslening mag aanvragen bij SVn.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een starterslening wordt bij het college schriftelijk ingediend.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het college behandelt alleen volledige aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de starterslening vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van 20% van de koop(/-aanneem)som met een maximum van € 30.000.

 • 9. De in het zesde lid bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag en Intrekking toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag voor een starterslening af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

 • b.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2. Het college trekt een toewijzing starterslening in, indien:

 • a.

  de starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

 • b.

  de starterslening niet tot stand komt.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor een starterslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. Met de toewijzing kan door de aanvrager een aanvraag voor de starterslening worden ingediend bij SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde starterslening.

 • 5. Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 6. SVn wijst een aanvraag starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 7. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties starterslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Heemstede en SVn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2, eerste lid, buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De Verordening Starterslening gemeente Heemstede 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking met ingang van 1 juli 2021.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Starterslening Heemstede 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2021.