Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent een subsidieregeling voor combinatiefuncties (Subsidieregeling combinatiefuncties gemeente IJsselstein 2021)

Geldend van 02-07-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent een subsidieregeling voor combinatiefuncties (Subsidieregeling combinatiefuncties gemeente IJsselstein 2021)

Het college van de gemeente IJsselstein;

 • -

  gelezen het voorstel van 22 juni 2021, met zaaknummer 995462

 • -

  gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015;

besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling combinatiefuncties gemeente IJsselstein 2021

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieplafond: het bedrag dat door de gemeenteraad gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is gesteld voor een bepaald programma.

 • b.

  Deelplafond combinatiefuncties: het bedrag dat bestemd is voor deze subsidieregeling. Het deelplafond combinatiefuncties maakt deel uit van het subsidieplafond voor programma 4 Onderwijs, cultuur en sport.

 • c.

  Combinatiefunctionaris: een professional die in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is binnen of voor de sector sport of kunst/cultuur;

Artikel 2 Doel van de subsidieregeling

De doelen van deze subsidieregeling zijn:

 • 1.

  Bevorderen van de sport- en cultuurparticipatie onder de inwoners van de gemeente;

 • 2.

  Uitbreiding van het aantal samenwerkingsverbanden tussen scholen en verenigingen om het sport- en cultuuraanbod op het primair en voortgezet onderwijs te bevorderen;

 • 3.

  Uitbreiding van het aantal samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen te bevorderen;

 • 4.

  Uitbreiding van het aantal sport- en beweegactiviteiten in de openbare ruimte welke toegankelijk zijn voor elke inwoner van de gemeente;

 • 5.

  Uitbreiding van het aantal sport- en beweegactiviteiten voor kwetsbare groepen voor wie sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend is;

 • 6.

  Het bevorderen van de bekendheid van sport- en cultuur bij inwoners van de gemeente;

 • 7.

  Het bevorderen van de bewustmaking van inwoners van de gemeente van het belang van een actieve leefstijl en gezonde voeding.

Artikel 3 Aanvragers

 • 1. De aanvrager van de subsidie is een rechtspersoon.

 • 2. De aanvrager is actief als sportaanbieder, onderwijsinstelling, cultuurinstelling, zorginstelling of een andere instelling die een relatie heeft met de doelen van artikel 2.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1. De subsidie moet besteed worden aan loonkosten voor nieuwe taken en aanbod of een uitbreiding van taken en aanbod.

 • 2. Het project / de aanvraag voldoet aan tenminste één van de doelen uit artikel 2. In de aanvraag moet naar voren komen op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven.

 • 3. Het project waarvoor subsidie gevraagd wordt, moet zonder winstoogmerk zijn.

 • 4. Het project is gericht op inwoners, instellingen en verenigingen van de gemeente.

 • 5. Het project beslaat de sector sport of kunst/cultuur.

 • 6. Alleen loonkosten van de combinatiefunctionaris die gerelateerd zijn aan het project en gemaakt zijn na de start van het project komen in aanmerking voor subsidie. Voor de overige (loon)kosten moet zelf via cofinanciering dekking worden gevonden.

Artikel 5 Niet subsidiabele kosten

Niet subsidiabel zijn:

 • 1.

  Kosten die tot bestaande of reguliere werkzaamheden van de aanvrager(s) behoren.

 • 2.

  Kosten die zijn verbonden aan de voorbereiding van de subsidieaanvraag.

 • 3.

  Kosten niet zijnde loonkosten.

Artikel 6 Hoogte subsidie

Tot de maximale hoogte van het subsidieplafond als genoemd in artikel 7 lid 2 kunnen aanvragen worden ingediend. De subsidie wordt niet geïndexeerd.

Artikel 7 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1. De aanvragen voor de 2e helft van 2021 voor deze regeling kunnen tot 15 juli 2021 worden ingediend bij het college. Aanvragen voor 2022, 2023 of 2024 moeten uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar door het college zijn ontvangen.

 • 2. Het subsidieplafond voor deze regeling is € 255.322,-- per jaar.

 • 3. De subsidie wordt geweigerd als de subsidieaanvrager in surséance van betaling verkeert of failliet is verklaard, het project conflicteert met bestaand gemeentelijk beleid of de subsidie aangevraagd is voor al bestaande taken van de aanvrager

 • 4. De subsidie wordt door de gemeente beoordeeld en toegekend tot het maximaal beschikbare budget op basis van de volgende criteria:

  • a.

   De mate waarin het project bijdraagt aan één of meer van de doelstellingen uit artikel 2;

  • b.

   De mate waarin het project vernieuwend is en nieuwe samenwerkingsverbanden oplevert;

  • c.

   De mate waarin het project bijdraagt aan duurzame resultaten en continuïteit na afloop van het project;

  • d.

   De mate waarin de subsidieaanvraag in verhouding staat tot de beoogde resultaten.

 • 5. Mochten de aanvragen het subsidieplafond overschrijden, dan wordt de subsidie eerst toegekend op volgorde van de score op bovenstaande beoordelingscriteria en bij gelijke score telt de volgorde van binnenkomst.

 • 6. De aanvrager krijgt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing op de aanvraag.

 • 7. De aanvrager en aanvraagpartners verplichten zich tot het delen van kennis en resultaten met de gemeente en andere partners.

 • 8. Binnen 13 weken na afloop van het kalenderjaar stuurt de aanvrager een financieel en inhoudelijk verslag aan de gemeente en verzoekt om subsidievaststelling.

Artikel 8 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt ingediend door middel van het indienen van het daartoe bestemde formulier inclusief projectplan bij het college.

 • 2. In het projectplan moet onder andere zijn opgenomen:

  • a.

   De wijze waarop het project bijdraagt aan de doelen zoals genoemd in artikel 2;

  • b.

   Het aantal/percentage fte combinatiefuncties dat wordt aangevraagd en de resultaten die worden beoogd door de inzet van deze functionaris;

  • c.

   De subsidie die wordt aangevraagd;

  • d.

   De wijze van cofinanciering;

  • e.

   De partners die bij het project betrokken zijn.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking daarvan en vervalt op 31 december 2024;

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling combinatiefuncties gemeente IJsselstein 2021.’

Ondertekening

Vastgesteld op 29 juni 2021.

Het college van de gemeente IJsselstein,

drs. P.C.M. van Elteren

secretaris

mr. P.J.M. van Domburg

burgemeester