Subsidieregeling Inbraakpreventie 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Inbraakpreventie 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

Overwegende dat:

 • -

  Het college subsidie wil verlenen voor inbraakwerende maatregelen voor woningen, met als doel woninginbraken te voorkomen.

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Inbraakpreventie 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de subsidieaanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken;

 • b.

  aanvrager: inwoner van de gemeente Roosendaal die subsidie aanvraagt voor de inbraakwerende maatregelen van zijn/haar koopwoning. Er kan maximaal één aanvraag worden ingediend per aanvrager en/of woning;

 • c.

  gecertificeerd bedrijf: een bedrijf dat voldoet aan het keurmerk PKVW voor particulieren, zie www.preventiecertificaat.nl;

 • d.

  eigenaar: een natuurlijk persoon die eigenaar is van een woning en deze permanent bewoont;

 • e.

  bestaande woning: een woning of appartement bestemd voor permanente bewoning met inbegrip van de voor permanente bewoning bestemde bijgebouwen bij die woning of dat appartement;

 • f.

  gecertificeerde inbraakwerende materialen: de gecertificeerde inbraakwerende materialen zijn voorzien van een PVKW keurmerk of SKG sterren en zijn te vinden op de productenlijst PKVW. Deze lijst wordt geregeld geactualiseerd. De actuele versie vindt u terug op de website van www.politiekeurmerk.nl onder de groene knop ‘productenlijst PKVW’.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is woningbezitters in de gemeente Roosendaal te stimuleren om inbraakwerende maatregelen te treffen zodat het aantal woninginbraken wordt verminderd.

De doelstelling valt onder het beleidsterrein openbare orde en veiligheid, en valt onder de reikwijdte van de Algemene subsidieverordening Roosendaal, zoals in artikel 2, eerste lid, onder b, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal aangegeven.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door eigenaren van bestaande woningen in de gemeente Roosendaal.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De aanschaf van de volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen gecertificeerde inbraakwerende materialen.

 • 2. De montage van inbraakwerende materialen door een medewerker van een gecertificeerd (PKVW-)bedrijf.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie en subsidieplafond

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 250 per aanvraag. Per woning kan maximaal 1 aanvraag worden ingediend.

 • 2. Het subsidieplafond voor het jaar 2022 bedraagt € 30.000.

Artikel 6 subsidiabele kosten

 • 1. Kosten voor het aanschaffen en/of monteren van inbraakwerende materialen, zoals omschreven in artikel 4.

 • 2. Niet-subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   kosten die zijn gemaakt voor 1 januari 2022;

  • b.

   indirecte kosten van een gecertificeerd (PKVW-)bedrijf waaronder voorrijkosten, voorbereidingskosten, offertekosten en advieskosten;

  • c.

   kosten gericht op het verkrijgen van een PKVW-certificaat.

Artikel 7 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een ondertekend aanvraagformulier waarop in ieder geval het volgende is vermeld:

  • a.

   De contact- en IBAN-gegevens van de aanvrager;

  • b.

   Adres van bestaande woning waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • c.

   Een omschrijving van de aangeschafte inbraakwerende materialen en/of de uitgevoerde inbraakwerende werkzaamheden van een gecertificeerd bedrijf.

 • 2.

  In het geval van de aanschafkosten van inbraakwerende materialen:

  • a.

   een kopie van de kassabon waarop het product duidelijk leesbaar is;

 • 3.

  In het geval van de kosten van een gecertificeerd bedrijf:

  • a.

   een kopie van de offerte en/of factuur waarop de kosten zijn gespecificeerd;

  • b.

   een kopie betaalbewijs.

Artikel 8 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2022, of tot het beschikbare subsidieplafond van € 30.000 is bereikt.

Artikel 9 Wijze van verdeling (eerst komt, eerst maalt)

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige en complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond bereikt is.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 10 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van een andere subsidieregeling reeds subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens.

Artikel 12 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college kan een aanvraag weigeren indien aan de aanvrager op grond van deze subsidieregeling al subsidie is verleend voor een activiteit die vergelijkbaar is met de aangevraagde activiteit;

 • 2.

  Het college kan een aanvraag weigeren indien de aanvrager in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2021 reeds direct of indirect subsidie heeft ontvangen van de gemeente Roosendaal voor de subsidieregeling inbraakpreventie.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en daarmee komen voorgaande regelingen te vervallen.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 juni 2021,

de secretaris, de burgemeester,