Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen houdende regels omtrent het verstrekking van subsidie ten behoeve van vrijwilligersorganisaties die vastgoed in eigendom hebben en/of gebruiken ten behoeve van hun activiteiten (Subsidieregeling compensatie OZB maatschappelijk vastgoed gemeente Harlingen 2021)

Geldend van 25-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen houdende regels omtrent het verstrekking van subsidie ten behoeve van vrijwilligersorganisaties die vastgoed in eigendom hebben en/of gebruiken ten behoeve van hun activiteiten (Subsidieregeling compensatie OZB maatschappelijk vastgoed gemeente Harlingen 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Harlingen 2015;

b e s l u i t :vast te stellen de volgende:

"Subsidieregeling compensatie OZB maatschappelijk vastgoed gemeente Harlingen 2021"

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen;

 • maatschappelijk vastgoed: gebouw bestemd voor culturele, sportieve, welzijns- of vrijwilligersactiviteiten. Voorzieningen voor sport, bewegen en ontmoeting die belangrijk zijn voor de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van de inwoners van de gemeente Harlingen.

 • vrijwilligersorganisaties: organisaties die door middel van vrijwilligers activiteiten organiseren die een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de stad Harlingen en de beide dorpen Midlum en Wijnaldum.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college ten behoeve van vrijwilligersorganisaties die vastgoed in eigendom hebben en /of gebruiken ten behoeve van hun activiteiten. Het gaat hierbij om sportaccommodaties, dorpshuizen, wijk- en buurtcentra en ander maatschappelijk vastgoed.

Artikel 3 Voorwaarden voor subsidieverlening

 • 1. Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een vrijwilligersorganisatie die:

  • a.

   een aanslag heeft ontvangen van de gemeente Harlingen voor de betaling van onroerendezaakbelastingen (OZB) voor het betreffende kalenderjaar op naam van die vrijwilligersorganisatie;

  • b.

   als rechtspersoon een vereniging of stichting is;

  • c.

   geen winstoogmerk beoogt;

  • d.

   behoort tot een van de volgende categorieën:

   • sportaccommodaties (sportterrein, kantine/clubgebouw, kleedgebouw)

   • wijk/buurtcentrum/dorpshuis/clubhuis

   • muziek en cultuur

   • scouting

 • 2. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als de verschuldigde aanslag OZB belasting van de gemeente Harlingen volledig is voldaan.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De in een kalenderjaar opgelegde aanslag OZB-belastingen door de gemeente Harlingen.

Artikel 5 De aanvraag tot subsidieverlening

 • 1. Een aanvraag om compensatie kan alleen gedaan worden door een vrijwilligersorganisatie als genoemd in artikel 3 van deze regeling. De aanvraag moet uiterlijk op 1 oktober door het college zijn ontvangen en wordt ingediend middels het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde aanvraag bevat in ieder geval een kopie van de aanslag OZB belastingen die de in artikel 3 genoemde vrijwilligersorganisatie over het kalenderjaar heeft ontvangen.

 • 3. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als is voldaan aan de voorwaarden op het aanvraagformulier.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de compensatie voor de kosten als bedoeld in artikel 4, bedraagt maximaal 75 procent van het bedrag van de door de vrijwilligersorganisatie betaalde aanslag OZB belastingen over een kalenderjaar.

Artikel 7 De verstrekking en uitbetaling

 • 1. De subsidie wordt ineens vastgesteld, zonder voorafgaande subsidieverlening.

 • 2. De subsidie wordt uitbetaald op dezelfde bankrekening als waarvan de te compenseren OZB belastingen zijn voldaan.

Artikel 8 Verantwoording

Om reden dat de subsidiebedragen lager zullen zijn dan € 5.000,-- worden deze in één keer verleend en vastgesteld en daarmee verantwoord door de ingediende aanvraag.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan van een of meer artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor en subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn met het daarmee te dienen belang of doel.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling compensatie OZB maatschappelijk vastgoed gemeente Harlingen 2021.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Harlingen,

18 mei 2021.

De voorzitter,

W.R.Sluiter.

De secretaris,

S. van den Broek.