Regeling vervallen per 01-11-2021

Besluit van de burgemeester tot het plaatsen van camera's in de openbare ruimte op basis van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2021

Geldend van 29-06-2021 t/m 31-10-2021

Intitulé

Besluit van de burgemeester tot het plaatsen van camera's in de openbare ruimte op basis van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2021

Ondertekening

De burgemeester van Heemstede,

Overwegende,

 • -

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en op basis van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2021 kan besluiten tot de plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • -

  dat uit klachten en gespreken met omwonenden is gebleken dat op en nabij de speelplaats op de Schollevaarlaan de openbare en veiligheid wordt verstoord door jongeren;

 • -

  dat op voormelde locatie reeds initiatieven zijn ondernomen om te komen tot verbetering dan wel een oplossing hiervan, doch dat deze initiatieven niet toereikend zijn gebleken;

 • -

  dat er derhalve aanleiding is om - naast bestaande en nieuwe initiatieven - het instrument van cameratoezicht te gebruiken;

 • -

  dat de teamchef van Politie op 17 juni 2021 heeft ingestemd met het inzetten van voormeld instrument en de politie medewerking verleent aan het toepassen van cameratoezicht;

 • -

  dat de Officier van Justitie op 6 juni 2021 heeft ingestemd met het inzetten van voormeld instrument en dat het OM zijn medewerking verleent aan het toepassen van cameratoezicht.

Besluit,

tot het plaatsen van een camera nabij de speelplaats op de Schollevaarlaan voor de duur van maximaal 20 weken, te weten voor de periode van 29 juni tot uiterlijk 1 november 2021.

Heemstede, 22 juni 2021

mevrouw mr. A.C. Nienhuis

burgemeester van Heemstede

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaarschrift zet

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:

 • .

  uw naam en adres;

 • .

  de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;

 • .

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee van het besluit);

 • .

  de reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • .

  uw handtekening.

U stuurt uw bezwaarschrift op tijd op

U kunt schriftelijk of digitaal een bezwaarschrift sturen.

 • .

  Per post

Burgemeester van Heemstede

Postbus 352

2100 AJ Heemstede

 • .

  Digitaal via een webformulier op onze website

www.heemstede.nl/bezwaar

Dit besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben beslist.

In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

 • .

  Per post:

Rechtbank Noord-Holland

Sectie Bestuursrecht

Postbus 1621

2003 BR HAARLEM

U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

 • .

  uw naam en adres;

 • .

  de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;

 • .

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee van het besluit);

 • .

  de reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • .

  uw handtekening.

Bijlage

Bijlage: kaart met de locatie van de te plaatsen camera

afbeelding binnen de regeling