Besluit van de burgemeester van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders in de regio Kennemerland

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders in de regio Kennemerland

De burgemeester van Zandvoort,

Overwegende:

dat hij op grond van artikel 174 van de Gemeentewet belast is met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven;

dat hij gelet op afdeling 5.2 van de Algemene wet Bestuursrecht bevoegd is toezichthouders aan te wijzen als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht die belast zijn met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven;

dat op 1 december 2020 de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 inwerking is getreden;

dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 11 december 2020 gemeente-ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van in de gemeente van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften heeft aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid, met uitzondering van de artikelen 58q en 58r.

dat het wenselijk is voor een effectieve handhaving van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in de regio Kennemerland dat toezichthouders in de hele regio bevoegd zijn om op te treden als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid, met uitzondering van de artikelen 58q en 58r.

b e s l u i t :

toezichthouders die zijn aangewezen op de naleving van algemeen verbindende voorschriften in de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest en Velsen aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van algemeen verbindende voorschriften in de gemeente Zandvoort.

Dit besluit treedt inwerking na bekendmaking.

Ondertekening

Zandvoort, 9 juni 2021

De burgemeester van Zandvoort

D. Moolenburgh