Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2021

Geldend van 17-06-2021 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2018;

Besluit:

vast te stellen de “Subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2021”:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Montferland 2018.

 • b.

  Vaste grondslagsubsidies: subsidies die worden berekend op basis vaste normen.

 • c.

  Budgetsubsidies: subsidies die worden bepaald aan de hand van de begroting van de aanvragende instelling voor activiteiten die op grond van deze regeling subsidiabel zijn.

 • d.

  Algemene reserve: Gereserveerde middelen zonder specifiek doel.

 • e.

  Doelreserve: gereserveerde middelen voor een specifiek doel.

 • f.

  Deelnemer: inwoners van de gemeente die op de peildatum actief deelneemt aan de subsidiabele activiteiten.

 • g.

  Peildatum: 1 januari van het kalenderjaar waarin de subsidieaanvraag is ontvangen;

 • h.

  Maatschappelijke ondersteuning: ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

 • i.

  Maatschappelijke Participatie: deelnemen aan de samenleving.

 • j.

  Mantelzorg: vrijwillige zorg verleend door familie of sociaal netwerk.

 • k.

  Seniorenvereniging: een vrijwilligersorganisatie die zich op basis van haar statutaire doelstelling richt op het versterken van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van ouderen.

 • l.

  Vrouwenvereniging: een vrijwilligersorganisatie die zich richt op ontmoeting en ontplooiing van vrouwen.

 • m.

  Vrijwilligerswerk: maatschappelijke activiteiten uitgevoerd door personen zonder daarvoor betaling te ontvangen.

 • n.

  Gespecialiseerd ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers van mensen met een psychische beperking: vraaggericht aanbod dat onder andere kan bestaan uit informatie en advies, educatie, emotionele ondersteuning, lotgenotencontact.

 • o.

  Algemeen ondersteuningsaanbod mantelzorgers: vraaggericht aanbod dat onder andere kan bestaan uit informatie en advies, educatie, emotionele ondersteuning, lotgenotencontact, praktische ondersteuning.

 • p.

  Een gevarieerd aanbod gericht op participatie en activering van kwetsbare doelgroepen: Het zowel op individuele basis als in groepsverband organiseren van ondersteuning gericht op deelname aan de samenleving alsmede het functioneren daarin.

 • q.

  Laag inkomen: inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum.

 • r.

  Sociaal minimum: het wettelijk bestaansminimum dat in de landelijke politieke besluitvorming is vastgesteld. Tot aan de pensioengerechtigde leeftijd is het sociaal minimum gelijk aan de hoogte van de bijstandsuitkering en vanaf de pensioengerechtigde leeftijd aan het AOW-pensioen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele Activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten op de volgende terreinen:

 • a.

  Maatschappelijke ondersteuning en participatie Hiertoe worden gerekend: diverse vormen van mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning, welzijnswerk, en individuele- en groepsgewijze participatie-ondersteuning;

 • b.

  Het bestrijden van armoede en het uitvoeren van activiteiten op het terrein van de schuldhulpverlening.

Artikel 4. Doelgroepen

 • 4.1. Subsidie wordt primair verstrekt aan in Montferland gevestigde rechtspersonen die zich op grond van hun statutaire doelstelling bezig houden met de activiteiten als bedoeld in artikel 3.

 • 4.2. Regionale of landelijke instellingen kunnen worden gesubsidieerd voor activiteiten in de gemeente Montferland of ten behoeve van inwoners met een beperking, afkomstig uit de gemeente Montferland. Alleen in het geval er geen lokaal aanbod is.

Artikel 5. Subsidiegrondslagen

 • 5.1. Voor de berekening van de hoogte van de jaarlijkse subsidies zal de onderstaande tabel worden gehanteerd:

  1. Maatschappelijke ondersteuning en participatie

  • Mantelzorg

  Voor het aanbieden van een gespecialiseerd ondersteuningsaanbod t.b.v. specifieke mantelzorgers rondom mensen met psychische en/of ernstige psychiatrische beperkingen:

  Voor het aanbieden van een lokaal gevarieerd algemeen ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers (onderdeel budgetsubsidie Welcom):

  • Vrijwilligersondersteuning

  Voor het aanbieden van een gevarieerd aanbod op het terrein van vrijwilligersondersteuning (onderdeel budgetsubsidie Welcom):

  • Voor het aanbieden van een gevarieerd welzijnsaanbod gericht op participatie en activering van kwetsbare doelgroepen.

  • Voor het verlenen van slachtofferhulp

  • Seniorenverenigingen

  Basisbedrag

  +

  Bedrag per deelnemer, woonachtig in Montferland en op de peildatum 65 jaar of ouder.

  Voorwaarden zijn dat er minimaal 10 deelnemers zijn en frequent (minimaal 15 momenten per jaar) activiteiten worden georganiseerd die passen bij de doelstellingen t.a.v. versterking eigen kracht en maatschappelijke participatie.

  +

  Bijdrage in de huisvestingskosten

  • Vrouwenverenigingen

  Bijdrage in de huisvestingskosten, alleen indien er minimaal 9 bijeenkomsten op jaarbasis worden georganiseerd en deze worden bijgewoond door minimaal 15 deelnemers per keer.

  • Inloop- en activeringsactiviteit ggz-doelgroep De Stadskamer

  • Maatjesproject ggz-doelgroep Stadsmaatje

  2. Het bestrijden van armoede en het uitvoeren van schuldhulpverlening

  • Persoonlijke en administratieve ondersteuning

  Het ondersteunen van de in de gemeente Montferland werkzame non-profit organisaties die met hulp van vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen met (dreigende) financiële problemen (bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje).

  • Ondersteuning in natura

  Organisaties die in principe steun in natura direct aan individuele inwoners leveren die in Montferland in armoede leven

  (bijvoorbeeld voedselbank, Solidariteitsfonds/SUN, kledingbank).

  Per kalenderjaar

  budgetsubsidie

  budgetsubsidie

  budgetsubsidie

  budgetsubsidie

  € 0,33 per inwoner op de peildatum

  € 500

  € 5,00

  € 550,00

  € 550,00

  budgetsubsidie

  budgetsubsidie

  budgetsubsidie

  budgetsubsidie

Artikel 6. Het aanvragen van subsidie

Subsidieaanvragen op basis van deze subsidieregeling worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van een door de gemeente vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 7. Beschikken op subsidieaanvragen

 • 7.1. Voor subsidieaanvragen voor activiteiten waarvoor een vaste subsidiegrondslag geldt, en die voor 1 mei voorafgaand aan het subsidiejaar zijn ingediend zal een besluit worden genomen tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering voor 1 augustus van het betreffende jaar onder voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende middelen hiervoor beschikbaar stelt in de gemeentebegroting;

 • 7.2. Op subsidieaanvragen voor activiteiten waarvoor een budgetsubsidie kan worden verleend wordt voor 1 januari van het betreffende subsidiejaar beschikt.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder g van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd indien:

 • a.

  aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor een incidentele subsidie wordt aangevraagd ook zonder subsidie kunnen worden uitgevoerd;

 • b.

  de algemene reserve van de aanvrager meer bedraagt dan 10% van de aangevraagde jaarlijkse subsidie;

 • c.

  met de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd is begonnen alvorens op de aanvraag is beschikt;

 • d.

  de activiteiten in belangrijke mate een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

 • e.

  de activiteiten al op grond van een andere subsidieregeling voor subsidieverlening in aanmerking zijn gebracht.

 • f.

  Het onvoldoende aannemelijk is dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd structureel en effectief bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 9.1. Voor de uitvoering van deze subsidieregeling stellen burgemeester en wethouders jaarlijks een subsidieplafond in na vaststelling van de gemeentebegroting.

 • 9.2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, geschiedt in volgorde van de door burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking. Bij de verdeling van het subsidieplafond voor periodieke subsidies zal prioriteit worden gegeven aan activiteiten die in het verleden hun waarde voor de lokale gemeenschap hebben bewezen.

 • 9.3. Bij de rangschikking van de aanvragen om budgetsubsidies beoordelen burgemeester en wethouders de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de gemeentelijke subsidiedoelstellingen.

Artikel 10. Aanvullende procesregels

 • 10.1. Het college dient onverwijld in kennis te worden gesteld als de activiteiten waarvoor subsidie is verleend geen doorgang kunnen vinden of anders plaatsvinden dan op de wijze zoals in de subsidieaanvraag is vermeld.

 • 10.2. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling vermelden instellingen alle beleidsinformatie die het college nodig oordeelt voor het meten van de maatschappelijke effecten van de toegekende subsidies.

 • 10.3. Aan instellingen die een budgetsubsidie ontvangen boven de € 50.000,00 wordt het verleende subsidiebedrag in vier gelijke delen als kwartaalvoorschot beschikbaar gesteld.

 • 10.4. Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de ASV die meer bedragen dan € 50.000,00 kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

Artikel 11. Besluit tot subsidievaststelling

 • 11.1. Subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt en maximaal € 5.000,-- bedragen worden direct vastgesteld.

 • 11.2. Bij subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt voor meer dan € 5.000,-- dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in naar analogie van art. 13 en 14 van de ASV.

Artikel 12. Overgangs- en Slotbepalingen

 • 12.1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2021”.

 • 12.2. De regeling treedt in werking op 1 januari 2021, en wordt voor het eerst toegepast op de jaarlijkse subsidieaanvragen voor 2022 en incidentele subsidieaanvragen voor 2021.

Ondertekening

Aldus besloten op: 18 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Montferland,

De secretaris,

drs. M. Wagener

De burgemeester,

mr. P. de Baat MPM

Toelichting bij subsidieregeling “Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie”

Algemeen

In het kader van ‘maatschappelijke ondersteuning en participatie’ streeft de gemeente naar een breed en vraaggericht aanbod van activiteiten dat bijdraagt aan de hieronder vermelde doelen van maatschappelijke ondersteuning en participatie.

 • Alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving op sociaal-maatschappelijk vlak;

 • De gemeente bevordert de (financiële) zelfredzaamheid van inwoners;

 • De gemeente verstrekt noodzakelijke voorzieningen (in principe) in natura waarvoor geen voorliggende voorziening vanuit het Rijk of gemeente beschikbaar is.

De subsidieregeling “Ondersteuning bij maatschappelijke participatie” is van toepassing op subsidieaanvragen voor activiteiten op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijke participatie, armoedebestrijding en schuldhulpverlening zoals nader omschreven in artikel 3 van de regeling. Op deze subsidies is tevens de Algemene Subsidieverordening Montferland 2018 van toepassing.

De begrippen die in deze regeling worden gebruikt zijn nader omschreven in artikel 1 van de subsidieregeling.

Subsidiabele activiteiten

 • a.

  Maatschappelijke ondersteuning en participatie:

  Hiertoe wordt gerekend:

  • ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers, zowel algemeen als specifiek ggz-gerelateerd;,

  • ondersteuningsaanbod aan vrijwilligers ,

  • Zowel individuele als groepsgerichte activiteiten gericht op het functioneren in, en het deelnemen van inwoners aan de samenleving.

  • activiteiten van (inwoners)verenigingen in wijken en kernen gericht op kwetsbare senioren en/of op vrouwen

  • Welzijnswerk

  • Sociaal raadsliedenwerk

  • Inloop- en activering ggz-doelgroep

  • Maatjesproject ggz-doelgroep

  • schuldhulpverlening

 • b.

  Armoedebestrijding en schuldhulpverlening

  Hiertoe wordt gerekend:

  • activiteiten gericht op de bestrijding en/of preventie van armoede;

  • activiteiten gericht op de bestrijding en/of preventie van schulden;

  • activiteiten gericht op de bevordering van de participatie aan de samenleving door inwoners met een laag inkomen en/of schulden;

  • activiteiten gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en de eigen kracht van inwoners met een laag inkomen en/of schulden;

  • Verstrekkingen in natura ter ondersteuning van gezinnen die in armoede leven.

Subsidiegrondslagen

De grondslagen die op basis van deze regeling kunnen worden verstrekt voor de periodieke subsidies bestaan uit budgetsubsidies en vaste normbedragen.

Voor activiteiten die door beroepskrachten worden uitgevoerd is als grondslag de budgetsubsidie gekozen. Hierdoor kan de hoogte van de subsidie worden afgestemd op de activiteiten van de gesubsidieerde instelling. Bij het besluit tot subsidieverlening wordt aangegeven welke resultaten met de inzet van de subsidie worden beoogd. Tevens wordt aangegeven welke beleidsinformatie de gesubsidieerde instelling moet leveren om te kunnen toetsen of de inzet van de subsidie daadwerkelijk leidt tot het realiseren van de beoogde resultaten . De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd zullen mede worden beoordeeld op basis van de bijdrage die deze –naar verwachting- zullen leveren aan de gewenste cultuuromslag in de samenleving waarbij activiteiten vooral zijn gericht op behoud en/of herstel van de zelfstandigheid van de inwoners. Van zorgen voor.....naar zorgen dat.....Het is denkbaar dat subsidiabele activiteiten zich over meerdere jaren uitstrekken.

Vaste normbedragen zijn in de regeling opgenomen voor activiteiten op het terrein van seniorenverenigingen.

Het aanvragen van subsidie

Op grond van de algemene subsidieverordening Montferland 2018 worden aanvragen om periodieke subsidie ingediend voor 1 mei van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. De gemeente Montferland werkt zo veel mogelijk digitaal. Aanvragen worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van een door de gemeente vastgesteld aanvraagformulier.

Subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen na vaststelling van de gemeentebegroting een subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze regeling. Dit subsidieplafond bestaat uit drie deelbudgetten op basis van de indeling van de activiteiten zoals beschreven in artikel 3.

Voor activiteiten waarvoor een budgetsubsidie kan worden verleend zal overleg plaatsvinden met de aanvrager alvorens een besluit tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering zal worden genomen. De aanvragen zullen worden getoetst aan de uitgangspunten en doelstellingen van deze subsidieregeling. Bij gelijke beoordeling geldt dat prioriteit zal worden gegeven aan bestaande activiteiten waarvan reeds is aangetoond dat deze bijdragen aan het doel van de subsidieregeling. Als laatste criterium geldt de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen.

Indexering van periodieke subsidies

Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de ASV, en dan met name de periodieke budgetsubsidies kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. De hoogte van het indexeringspercentage wordt bepaald aan de hand van het samengestelde gewogen gemiddelde van de volgende indexcijfers:

 • Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC), weging 1/3 deel;

 • Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers, weging 2/3 deel.

Algemene Reserve

Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de Algemene Subsidieverlening kunnen worden geweigerd als de algemene reserve van de aanvrager meer bedraagt dan 10% van de aangevraagde jaarlijkse subsidie. Achtergrond van deze bepaling is dat instellingen die reeds op ruime schaal door de gemeente worden gesubsidieerd (jaarlijks meer dan € 50.000,00) in staat worden geacht activiteiten zelf te kunnen bekostigen als de vrij besteedbare algemene reserve meer bedraagt dan 10% van de jaarlijkse subsidie.

Subsidieregister

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks na vaststelling van de gemeentebegroting een subsidieregister vast waarin de subsidies zijn opgenomen die op grond van deze regeling zijn verleend. Daarin wordt teven aangegeven voor welke activiteiten deze subsidies zijn verleend.

Overgangs- en slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2021. De regeling is van toepassing op de afhandeling van jaarlijkse subsidieaanvragen voor activiteiten vanaf 1 januari 2022. Aanvragen voor jaarlijkse subsidies t.b.v. activiteiten in 2022 moeten vóór 1 mei 2021 worden ingediend. Deze worden afgehandeld op basis van de nieuwe subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2021.

Alle subsidies voor activiteiten die plaatsvinden tot en met 31 december 2021 worden getoetst op basis van de subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2018.