Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor adviezen en cliëntenparticipatie die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid, participatie en gezondheid van de inwoners, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare individuen en groepen (Subsidieregeling 13: Adviesraad sociaal domein 2022)

Geldend van 17-06-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent subsidie voor adviezen en cliëntenparticipatie die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid, participatie en gezondheid van de inwoners, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare individuen en groepen (Subsidieregeling 13: Adviesraad sociaal domein 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

  • 1. SMO-raad: de adviesraad Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning, zoals benoemd in de Verordening. De SMO-raad is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college.

  • 2. Verordening: Verordening Adviesraad sociaal maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum.

  • 3. Sociaal domein: het integrale beleidsterrein van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en aanverwante beleidsvelden.

  • 4. Cliëntenparticipatie: de integrale wijze waarop de gemeente cliënten betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid in het kader van het sociaal domein.

  • 5. Cliënt: een belanghebbende bij het gemeentelijke beleid in het kader van het sociaal domein.

Artikel 2. Doelstelling

Door middel van adviezen en cliëntenparticipatie een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid, participatie en gezondheid van de inwoners, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare individuen en groepen in de gemeente Brunssum.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de SMO-raad.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 3. Dit betreft onder meer de kosten voor deskundigheidsbevordering, organisatiekosten, vergaderingen en de in artikel 10 lid 5 van de Verordening genoemde onkostenvergoedingen, zover de kosten in de begroting van de SMO-raad zijn benoemd en door het college zijn goedgekeurd.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt € 17.500,- per jaar.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

  • 1. Subsidieverlening op basis van deze regeling betreft een structurele subsidieverlening.

  • 2. De subsidie wordt per kalenderjaar verleend.

  • 3. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 9 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 dient de aanvraag uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend.

Artikel 8. Verantwoording

In afwijking van hetgeen is bepaald in de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 dient de aanvrager de aanvraag tot vaststelling uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarover subsidie werd verleend in.

Artikel 9. Slotbepalingen

  • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met op de dag na bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op de jaren 2022 en verder.

  • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling 13: Adviesraad sociaal domein Brunssum 2022’.

Ondertekening