Bijdrageregeling De Run Noord-Brabant

Geldend van 19-05-2022 t/m heden

Intitulé

Bijdrageregeling De Run Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat het wenselijk is een bijdrageregeling vast te stellen teneinde bijdragen te kunnen verstrekken voor het bevorderen van de regionale bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run, zijnde een onderdeel van Brainport Eindhoven en die bereikbaarheid daarmee duurzaam af te stemmen op de activiteiten en de ambities voor dit gebied;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Abv: Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

bestuurlijke taskforce: taskforce als bedoeld in de Samenwerkingsovereenkomst, bestaande uit bestuurders van alle partijen bij die overeenkomst;

deelprojectfiche: door de bestuurlijke taskforce vastgesteld besluit tot uitvoering van een deelproject, inclusief de financiële raming;

Samenwerkingsovereenkomst: tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeente Veldhoven, de gemeente Eindhoven, ASML en het Rijk op 4 september 2020 vastgelegde afspraken met betrekking tot het project De Run.

Artikel 2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door de gemeente Veldhoven.

Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op de uitvoering van het project De Run.

Artikel 4 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteiten worden uitgevoerd in de gemeente Veldhoven en de gemeente Eindhoven;

 • b.

  de activiteiten zijn gericht op de uitvoering van het project De Run door middel van:

  • 1°.

   deelprojecten, overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst en opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling; of

  • 2°.

   deelprojecten, overeengekomen in de bestuurlijke taskforce, blijkend uit een afschrift van het ondertekend besluit van de taskforce;

 • c.

  de activiteiten zijn gericht op de regionale bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run;

 • d.

  de activiteiten worden uitgevoerd door de gemeente Veldhoven en de gemeente Eindhoven;

 • e.

  de activiteiten kunnen uiterlijk 31 december 2025 worden afgerond;

Artikel 5 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Voorzover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de bijdrage, komen voor een bijdrage in aanmerking de kosten conform het desbetreffende deelprojectfiche.

Artikel 6 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • a.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;

 • b.

  wordt ingediend van 7 juni 2021 tot en met 31 juli 2021;

 • c.

  het aanvraagformulier, bedoeld onder a, bevat:

  • 1°.

   een overzicht van de te verrichten activiteiten;

  • 2°.

   een financiële onderbouwing conform het desbetreffende deelprojectfiche;

  • 3°.

   een afschrift van het ondertekend besluit van de bestuurlijke taskforce, indien het een deelproject betreft dat in de bestuurlijke taskforce is overeengekomen.

Artikel 7 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 6, onder b, vast op € 22.000.000.

Artikel 8 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage bedraagt het aangevraagde en met bewijsstukken onderbouwde bedrag, genoemd in het aanvraagformulier, tot een maximum van € 22.000.000.

Artikel 9 Verdelingswijze

De bijdrage wordt verdeeld conform de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 10 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

 • 1. De bijdrageontvanger:

  • a.

   rondt het project uiterlijk 31 december 2025 af;

  • b.

   houdt de activiteiten die tot stand zijn gekomen met een provinciale bijdrage tenminste 5 jaar na vaststelling van de bijdrage in stand;

  • c.

   zorgt ervoor dat de zaak die tot stand is gekomen met een provinciale bijdrage niet binnen een periode van 5 jaar na realisering daarvan vervreemd, verhuurd of met hypotheek of andere zakelijke rechten wordt bezwaard, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de in de aanvraag omschreven bestemming onttrokken wordt, tenzij Gedeputeerde Staten hiervoor ontheffing verlenen;

  • d.

   zorgt ervoor dat in de publicaties wordt vermeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd, indien door of namens de bijdrageontvanger een of meer publicaties worden gedaan met betrekking tot de te financieren activiteit;

  • e.

   overlegt jaarlijks voor 1 juli via de bestuurlijke taskforce een voortgangsverslag inclusief meerjarige financiële raming;

  • f.

   draagt er zorg voor dat aan de regels voor staatssteun en aanbestedingen wordt voldaan, indien de bijdrageaanvrager niet de eindbegunstigde is van de bijdrage;

  • g.

   legt voor het Rijksdeel van de bijdrage verantwoording af conform de vereisten van de Regeling informatieverstrekking sisa.

 • 2. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder a, en de bijdrageontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal een jaar.

Artikel 11 Verantwoording

De bijdrageontvanger toont bij de aanvraag tot vaststelling aan dat de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht en dat de aan de bijdrage verbonden verplichtingen is voldaan door middel van:

 • a.

  een afschrift van de goedkeuring door de bestuurlijke taskforce van de kosten, voor wat betreft het provinciale deel van de bijdrage;

 • b.

  een afschrift van de verantwoordingsinformatie als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder g, voor wat betreft het Rijksdeel van de bijdrage.

Artikel 12 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag.

 • 2. Het voorschot wordt in een keer betaald.

Artikel 13 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Abv.

Artikel 14 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2026 aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en de doeltreffendheid van deze regeling in de praktijk.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling De Run Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 25 mei 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

mr. I.R. Adema

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij artikel 4, onderdeel b, onder 1˚, van de Bijdrageregeling De Run Noord-Brabant

afbeelding binnen de regeling