Beleidsregel evenementen in de open lucht 2021

Geldend van 04-06-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel evenementen in de open lucht 2021

Gemeente Zwolle, bekendmaking beleidsregel evenementen in de open lucht 2021

Burgemeester en wethouders en Burgemeester van de gemeente Zwolle,

Besluiten d.d. 25 mei 2021

De beleidsregel evenementen in de openlucht 2021 vast te stellen.

Deze beleidsregel treedt 4 juni 2021 in werking

Algemene toelichting

In artikel 3:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat een bestuursorgaan bevordert dat een aanvrager van een vergunning in kennis wordt gesteld van andere op de aanvraag te nemen besluiten, waarvan het bestuursorgaan redelijkerwijs kan aannemen dat deze nodig zijn voor de door de aanvrager te verrichten activiteit. Dit is een inspanningsverplichting. Dit artikel geldt natuurlijk ook voor evenementen waarvoor soms naast de evenementenvergunning ook andere vergunningen of toestemmingen nodig zijn. Van bijzonder belang is de Wet natuurbescherming die voor evenementen van toepassing kan zijn. Artikel 1.11 van deze wet ziet op de zogenaamde zorgplicht.

De gemeente zal aanvragers kort na indiening van de vergunningaanvraag dan ook wijzen op andere relevante wetgeving, vergunningen of andere vereiste toestemmingen en zal hierbij speciale aandacht geven aan de wet Natuurbescherming.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder

 • a.

  Evenement in de open lucht: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak in de open lucht, dan wel in een tijdelijke tent.

 • b.

  Muziek als achtergrondgeluid: achtergrondgeluid dat middels geluidsversterkende apparatuur ten gehore wordt gebracht. Het geluidsniveau is lager of gelijk aan het omgevingslawaai van de stad.

 • c.

  Muziek als inhoud: geluid dat middels geluidsversterkende apparatuur ten gehore wordt gebracht, niet zijnde muziek als achtergrondgeluid. Het geluidsniveau is boven het omgevingslawaai van de stad.

 • d.

  Geluidsgevoelige objecten: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidsgebouwen.

 • e.

  LAeq = equivalent geluidsniveau in dB(A), het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een bepaalde beoordelingstijd, uitgedrukt in dB(A).

 • f.

  Fysieke maatregelen: alle maatregelen die te maken hebben met zaken als afzettingen, bebording, verwijzingen en de benodigde maatregelen in het kader van de openbare veiligheid.

 • g.

  Schenkpunt: afgeschermde locatie met één of meerdere tapkranen.

 • h.

  Vergunning: een vergunning voor het houden van een evenement.

 • i.

  dB(A): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (A)filter dat corrigeert voor het menselijk gehoor.

 • j.

  dB(C): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (C)filter dat speciaal geschikt is voor hoge geluidsniveaus in lage frequenties (bastonen).

 • k.

  Referentiepunt: meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit voor extrapolatie het geluidniveau op een beoordelingslocatie te bepalen.

 • l.

  Cultureel evenement: een evenement dat op enigerlei wijze uitdrukking geeft aan een bepaald cultureel thema, zoals muziek, film, toneel, dans, literatuur, erfgoed, culinaire activiteiten, beeldende kunst of de diverse mengvormen daarvan.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel geeft een nadere invulling aan artikel 1:2 tot en met 1:8, artikel 2.24 en 2:25 en artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle.

Toelichting

De beleidsregel evenementen 2021 heeft tot doel het creëren van kaders waarbinnen vergunningverlening mogelijk is. Dat geeft duidelijkheid aan organisatoren en aan de inwoners van Zwolle.

Deze beleidsregel is van toepassing op evenementen die in de open lucht plaatsvinden, ook als deze evenementen in een tijdelijke tent plaatsvinden. Evenementen die in een gebouw plaatsvinden worden in deze regel niet meegenomen. Deze activiteiten worden gereguleerd door de Wet Milieubeheer, Bouwregelgeving en de APV wanneer sprake is van openbare orde.

Artikel 3 Evenementenkalender

 • 1.

  (Terugkerende) evenementen dienen jaarlijks uiterlijk 1 september bij de gemeente aangemeld te worden. In de melding moeten in ieder geval opgenomen zijn de locatie(s), de datum/data en tijden waarop het evenement zal plaatsvinden inclusief op- en afbouw, een korte omschrijving van het evenement en het verwacht aantal bezoekers op het drukste moment.

 • 2.

  Evenementen kunnen uitsluitend voor het komende kalenderjaar aangemeld worden.

 • 3.

  Uiterlijk 1 november stelt het college van Burgemeester en wethouders de evenementenkalender voor het komende jaar vast. Daarmee wordt de datum voor de aangemelde en vastgestelde evenementen gereserveerd. Het evenement kan echter pas plaatsvinden na verlening van de benodigde vergunningen.

 • 4.

  Artikel 9, lid 2 van deze beleidsregel is hier onverminderd van toepassing. Indien niet tijdig een ontvankelijke vergunningaanvraag is ingediend, kan de burgemeester besluiten dat de reservering zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt ingetrokken.

 • 5.

  Voor niet (tijdig) aangemelde evenementen geldt dat vergunningverlening, onder andere voor wat betreft datum en locatie, afhankelijk is van de mogelijkheden die deze beleidsregel en de evenementenkalender bieden op het moment van ontvangst van een ontvankelijke vergunningaanvraag.

Toelichting

Jaarlijks moeten de organisatoren van terugkerende en nieuwe evenementen een opgave doen, waarin zij de datum van het evenement voor het jaar daarop aangeven. Om voor de evenementenkalender een goede beoordeling te kunnen doen is nodig dat de organisator informatie over het evenement verstrekt. Daarom moeten in ieder geval in de melding zijn opgenomen de locatie(s), datum/data en tijden waarop het evenement plaatsvindt en de data van op- en afbouw, een korte omschrijving en typering van het evenement en het verwacht aantal bezoekers op het drukste moment.

Doel is om in een vroegtijdig stadium te kunnen sturen op de evenementenplanning voor het komende kalenderjaar en vervolgens een overzicht daarvan te kunnen publiceren.

De evenementenkalender wordt uiterlijk 1 november vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders.

Na vaststelling van de evenementenkalender is de datum voor het betreffende evenement in principe gereserveerd. Wel moeten de aanvragen voor de vergunningen door de aanvragers tijdig gedaan worden (zie artikel 9) en deze aanvragen moeten natuurlijk ook ontvankelijk zijn en nog getoetst worden.

Met andere woorden: de plaatsing van een evenement op de evenementenkalender betreft alleen de reservering van dat evenement voor die specifieke datum.

Indien niet tijdig een ontvankelijke vergunningaanvraag is ingediend, kan de burgemeester besluiten dat de reservering zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt ingetrokken.

Een aanvraag om vergunning die is ontvangen ná vaststelling van de evenementenkalender kan, na toetsing daarvan, overigens wel gehonoreerd worden als deze nieuwe aanvraag voldoet aan de bepalingen van deze beleidsregel en het gemeentelijk evenementenbeleid en de evaluatie daarvan in 2015.

Artikel 4 Categorie-indeling

Evenementen worden verdeeld in de volgende categorieën:

 • a.

  grootschalige evenementen:

 • evenementen voor 5.000 bezoekers of meer per dag, die pas gehouden kunnen worden na het treffen van fysieke maatregelen en waarbij doorgaans het risico met betrekking tot de openbare orde en veiligheid groot is, en/of:

 • evenementen waarbij op basis van het bepaalde in en met inachtneming van artikel 8 van deze beleidsregel een maximale equivalente geluidsbelasting vanaf 71 dB(A)/85 dB(C) tot en met maximaal 85 dB(A)/95 dB(C) is toegestaan.

 • b.

  overige evenementen:

 • evenementen met minder dan 5.000 bezoekers per dag, waarbij op basis van het bepaalde en met inachtneming van artikel 8 van deze beleidsregel een maximale equivalente geluidsbelasting van 70 dB(A)/84 dB(C) is toegestaan, of

 • culturele evenementen in de zin van artikel 1, sub l en artikel 8, lid 3 van deze beleidsregel, waarbij een maximale equivalente geluidsbelasting van 75 dB(A)/89 dB(C) is toegestaan.

Toelichting

De beleidsregel spreekt over twee categorieën evenementen:

 • Grootschalig

 • Overige

Grootschalige evenementen zijn evenementen voor 5.000 bezoekers of meer per dag, die pas gehouden kunnen worden na het treffen van fysieke maatregelen en waarbij doorgaans het risico van met betrekking tot de openbare orde en veiligheid groot is. Dit staat los van de geluidsbelasting van het evenement. In deze beleidsregel worden als grootschalige evenementen ook aangeduid die evenementen waarbij op basis van het bepaalde in artikel 8 van deze beleidsregel een maximale equivalente geluidsbelasting tussen 71 dB(A)/85 dB(C) en 85 dB(A)/95 dB(C) is toegestaan. Dit staat dus los van het bezoekersaantal dan wel de te treffen fysieke maatregelen.

Overige evenementen zijn evenementen met minder dan 5.000 bezoekers per dag, waarbij een maximale equivalente geluidsbelasting van 70 dB(A)/84 dB(C) is toegestaan, of culturele evenementen in de zin van artikel 1, sub l en artikel 8, lid 3 van deze beleidsregel, waarbij een maximale equivalente geluidsbelasting van 75 dB(A)/89 dB(C) is toegestaan;

Zie ook artikel 8 van deze beleidsregel.

Artikel 5 Locaties

 • 1.

  A. Voor het houden van grootschalige evenementen zijn de volgende locaties aangewezen: Grote Markt, Grote Kerkplein, Melkmarkt, Rodetorenplein, manifestatieterrein Park de Wezenlanden, het gebied begrensd door de Grote Voort en de A28 (voormalig ROVA terrein), het terrein begrensd door de Berkummerbroekweg en de spoorlijn Zwolle-Meppel (locatie Hessenpoort) en de locatie op of nabij de Wijthmenerplas.

  B. Voor het houden van loopevenementen, wielerwedstrijden of andere sportwedstrijden en/of optochten zijn, naast de locaties als bedoeld in het eerste lid sub A en B, tevens alle straten, pleinen, parken en singels buiten de binnenstad aangewezen.

  C. Sportpark de Marslanden is aangewezen als evenementenlocatie in het kader van de Bruisweken.

 • 2.

  Ter ondersteuning of als onderdeel van grootschalige evenementen kunnen de locaties zoals genoemd in het derde lid eveneens worden gebruikt. Deze locaties dienen dan een ondergeschikte rol te vervullen binnen het evenement.

 • 3.

  Voor het houden van overige evenementen zijn, naast de locaties als bedoeld in het eerste lid, alle pleinen, straten, parken en singels binnen de buitenste stadsgrachten van de binnenstad, en de stadsgrachten aangewezen. Buiten de binnenstad zijn voor overige evenementen aangewezen alle straten, pleinen, parken en singels en de omgeving van winkelcentra in de wijken.

 • 4.

  Het Ter Pelkwijkpark is aangewezen als locatie voor culturele evenementen.

 • 5.

  Voor de locatie park de Wezenlanden geldt dat hier geen evenementen zijn toegestaan die specifiek en qua programmering in hoofdzaak gericht zijn op het ten gehore brengen van Electronic Dance Music.

 • 6.

  Voor de locatie park de Wezenlanden geldt voor het houden van grootschalige evenementen een minimale tussenperiode van twee weken. De handleiding Gebruik Manifestatieveld park de Wezenlanden is hier van toepassing.

 • 7.

  Naast de in dit artikel genoemde locaties voor het houden van evenementen zijn tevens aangewezen de locaties op en nabij de Agnietenplas en de Milligerplas. Op deze locaties zijn slechts overige evenementen toegestaan indien deze niet strijdig zijn met de in het gebied voorkomende natuurwaarden.

Toelichting

Deze beleidsregel is van toepassing op alle buitenlocaties in de gemeente Zwolle. In dit artikel worden de locaties benoemd waar evenementen mogen plaatsvinden.

Locaties waar grootschalige evenementen kunnen worden gehouden zijn de Grote Markt, het Grote Kerkplein, de Melkmarkt en het Rodetorenplein in de binnenstad, park de Wezenlanden , in het buitengebied de locatie op en nabij de Wijthmenerplas , de locatie op Hessenpoort en het terrein in Voorsterpoort (voormalig ROVA terrein)

Loopevenementen, wielerwedstrijden of andere sportwedstrijden en/of optochten hebben een groot en lang parcours. Dit soort evenementen kan daarom niet verbonden worden aan één specifieke locatie. Reden om te bepalen dat deze evenementen op alle straten, pleinen, parken en singels buiten de binnenstad mogen plaatsvinden. Dit geldt ook voor de overige evenementen buiten de binnenstad.

De introductieweek van de nieuwe studenten, de Bruisweken, maakt voor het overnachten van de studenten en het houden van activiteiten in die week gebruik van sportpark de Marslanden. Daarom is deze locatie opgenomen als evenementenlocatie voor de Bruisweken.

De ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan, leert dat een binnenstedelijke locatie als park de Wezenlanden niet geschikt is voor grootschalige dance en/of house evenementen (Electronic Dance Music). Daarom zijn dergelijke evenementen hier niet toegestaan.

Op de locaties Agnietenplas en Milligerplas zijn slechts overige evenementen toegestaan. Deze mogen niet strijdig zijn met de in het gebied voorkomende natuurwaarden. Dit zal per vergunningaanvraag getoetst worden.

Artikel 6 Maximum aantal evenementen

 • 1.

  Voor de locaties als bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub A (behalve de locaties op of nabij de Wijthmenerplas en het voormalige ROVA terrein), geldt dat per locatie maximaal acht grootschalige evenementen per jaar zijn toegestaan. Hierbij geldt bij meerdaagse evenementen dat elke evenementendag telt als één evenement.

 • 2.

  Voor de locatie op of nabij de Wijthmenerplas geldt het volgende:

  • Per jaar zijn maximaal drie grootschalige evenementen toegestaan, waarbij voor meerdaagse evenementen geldt dat elke evenementendag telt als één evenement;

  • Per jaar maximaal zijn maximaal vijf overige evenementen toegestaan, waarbij voor meerdaagse evenementen geldt dat elke evenementendag telt als één evenement;

  • Voor grootschalige en overige evenementen op of nabij de Wijthmenerplas geldt dat deze niet mogen plaatsvinden gedurende de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs in de regio Noord.

 • 3.

  Voor locatie voormalig ROVA terrein geldt dat jaarlijks maximaal drie grootschalige evenementen worden toegestaan, rekening houdend met de bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven.

 • 4.

  Voor de locatie Ter Pelkwijkpark geldt dat hier maximaal vier culturele evenementen per jaar zijn toegestaan.

 • 5.

  Voor de locaties op of nabij de Agnietenplas en Milligerplas geldt dat per locatie maximaal acht overige evenementen per jaar zijn toegestaan.

 • 6.

  De zomerkermis, de Blauwvingerdagen, Winters Zwolle en de intocht van Sinterklaas in de binnenstad worden beschouwd als afzonderlijke evenementen die niet meetellen in het maximum aantal evenementen zoals bedoeld in het eerste lid, zolang deze evenementen worden gehouden zonder muziek als inhoud. Op deze evenementen zijn de bepalingen, zoals genoemd in artikel 7 en artikel 8, eerste lid van deze beleidsregel van toepassing. De zomerkermis duurt maximaal tien dagen (exclusief op- en afbouw), de Blauwvingerdagen duren maximaal vier dagen.

Toelichting

Deze bepaling geeft aan dat een locatie in de binnenstad maximaal 8 keer per jaar gebruikt mag worden ten behoeve van een grootschalig evenement.

Op de locatie op of nabij de Wijthmenerplas zijn per jaar per locatie acht evenementen toegestaan, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen. Evenementen zijn niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Inmiddels is traditie geworden in Zwolle dat in de periode vanaf Koningsdag tot en met Bevrijdingsdag dance evenementen worden georganiseerd. Daarvoor is het voormalige ROVA terrein aangewezen. Op dit terrein mogen jaarlijks maximaal drie grootschalige evenementen worden gehouden. Het terrein is een bedrijventerrein zodat door het college bij de behandeling van de aanvragen rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering van de bedrijven.

Voor de locatie op en nabij de Agnietenplas en Milligerplas geldt dat per jaar maximaal acht overige evenementen zijn toegestaan per locatie.

Lid 6 van dit artikel bepaalt dat voor de zomerkermis, de Blauwvingerdagen, Winters Zwolle en de intocht van Sinterklaas in de binnenstad het maximumstelsel niet van toepassing is. Deze bepaling is gericht op de locaties in de binnenstad. De zomerkermis vond in 2020 vanwege de coronacrisis plaats in park de Wezenlanden in plaats van de binnenstad en wellicht is dat in 2021 ook het geval. Ook dan geldt dat de zomerkermis op basis van deze bepaling niet meetelt in het aantal toegestane grootschalige evenementen in het park.

Artikel 7 Eindtijden

 • 1.

  Van zondag tot en met donderdag dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 23.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 23.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 2.

  Op vrijdag en zaterdag dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 00.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 00.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 3.

  Voor dorpsfeesten waarbij vrijwel de gehele buurt participeert, zoals het Spoolderfeest en de Grassparty in Wijthmen, geldt dat het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 1.00 uur beëindigd dient te zijn. Uiterlijk 1.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 4.

  Tijdens het Stratenfestival en Koningsnacht in de binnenstad dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 01.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 01.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 5.

  Tijdens Carnaval, Koningsdag en Bevrijdingsdag in de binnenstad dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 00.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 00.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 6.

  Voor de zomerkermis gelden de eindtijden zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 7.

  Voor de carnavalstent op het Grote Kerkplein geldt het volgende:

 • a.

  op zondagnacht en maandagnacht 01.00 uur einde muziek en 01.30 uur tent leeg;

 • b.

  voor de vrijdagnacht geldt einde muziek en tent leeg 01.30 uur;

 • c.

  voor de zaterdagnacht geldt einde muziek en tent leeg 03.00 uur.

Toelichting

Het benoemen van eindtijden geeft duidelijkheid voor bewoners en organisatoren.

Voor zondag tot en met donderdag geldt als eindtijd van het evenement 23:30 uur. De geluidsinstallatie moet dan om 23.00 uur uitgeschakeld zijn, de schenkpunten moeten om 23:30 uur gesloten zijn.

Op vrijdag en zaterdag geldt als eindtijd van het evenement 00:30 uur. De geluidsinstallatie moet om 00:00 uur uitgeschakeld zijn, de schenkpunten moeten om 00:30 uur gesloten zijn

Voor het carnaval, Koningsdag en Bevrijdingsdag in de binnenstad is de eindtijd 00.00 uur (einde schenken en evenement 00.30 uur). Voor twee volksfeesten gelden uitzonderingen: het Straatfestival en Koningsnacht in de binnenstad (einde gebruik geluidsversterkende apparatuur 01.00 uur en einde schenken en evenement 01.30 uur). Voor de carnavalstent is een maatwerkregeling opgenomen.

Voor de Zwolse zomerkermis geldt een regime dat grotendeels maar niet geheel aansluit op de generieke eindtijden. Voor dorpsfeesten met een zeer grote lokale betrokkenheid en participatie gelden ruimere eindtijden.

Artikel 8 Geluid

 • 1.

  A. Voor de grootschalige evenementen ligt de maximale equivalente geluidsbelasting tussen 71 dB(A)/85 dB(C) en 85 dB(A)/95 dB(C). De exacte norm wordt bepaald overeenkomstig de door het college van Burgemeester en wethouders op 5 juli 2016 vastgestelde “Notitie Geluid bij evenementen” (bijlage 2).

  B. Voor de grootschalige evenementen die worden gehouden op of nabij de Wijthmenerplas bedraagt de maximale equivalente geluidsbelasting 75 dB(A)/90 dB(C).

  C. Voor het Bruisconcert ligt de maximale equivalente geluidsbelasting tussen 71 dB(A)/85 dB(C) en 90 dB(A)/104 dB(C).

 • 2.

  A. Voor overige evenementen bedraagt de maximale equivalente geluidsbelasting 70 dB(A)/84 dB(C).

  B. Voor overige evenementen die worden gehouden op of nabij de Wijthmenerplas bedraagt de maximale equivalente geluidsbelasting 70 dB(A)/80 dB(C).

 • 3.

  Voor de locatie Ter Pelkwijkpark geldt dat de maximale equivalente geluidsbelasting van de toegestane culturele evenementen 75 dB(A)/89 dB(C) bedraagt.

 • 4.

  Voor de carnavalstent op het Grote Kerkplein geldt het volgende:

  A. op de vrijdagnacht tot 01.00 uur geluid maximaal 85 dB(A)/95 dB(C), van 01.00 uur tot 01.30 uur geluid maximaal 75 dB(A)/89 dB(C);

  B. voor de zaterdagnacht geldt tot 1.00 uur geluid maximaal 85 dB(A)/95 dB(C), van 01.00 uur tot 02.00 uur maximaal 75 dB(A)/89 dB(C) en van 02.00 uur tot 03.00 uur maximaal 65 dB(A)/79 dB(C);

  C. voor de zondag- en maandagnacht geldt geluid maximaal 85 dB(A)/95 dB(C).

 • 5.

  Voor de zomerkermis geldt dat de equivalente geluidsbelasting maximaal 75 dB(A)/85 dB(C) mag bedragen.

 • 6.

  De geluidsbelasting wordt gemeten op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten of op de in de vergunning vastgestelde referentiepunten, overeenkomstig het vastgestelde Meetprotocol.

 • 7.

  Een geluidsontwerp kan worden gevraagd als onderbouwing van de gevraagde geluidsruimte en maakt daarmee onderdeel uit van de ontheffing geluid.

 • 8.

  Een vergunning voor een grootschalig evenement wordt alleen verstrekt als de aanvrager het convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector als uitgangspunt hanteert.

Toelichting

Bij de evenementen in Zwolle wordt een onderscheid gemaakt tussen grootschalige evenementen en overige evenementen. Voor de grootschalige evenementen bij de Wijthmenerplas is 75 dB(A)/90 dB(C) de maximale geluidsnorm. Voor de overige locaties voor grootschalige evenementen ligt de geluidsbelasting tussen 71 dB(A)/85 dB(C) en 85 dB(A)/95 dB(C).

Voor het Bruisconcert geldt een hogere maximale normering. De geluidsnormen die nodig zijn voor de gewenste beleving bij het Bruisconcert overschrijden de maximale bandbreedte van het geluidsbeleid. Voor het Grote Kerkplein is deze maximale norm niet haalbaar. Het Bruisconcert is een evenement dat onlosmakelijk aan de binnenstad verbonden is, het evenement heeft een groot draagvlak in Zwolle en is kortdurend.

Voor overige evenementen geldt dat de maximale equivalente geluidsbelasting 70 dB(A)/84 dB(C) is. Bij de Wijthmenerplas is dat 70 dB(A)/80 dB(C). Voor de culturele evenementen in het Ter Pelkwijkpark geldt een maximale geluidsbelasting van 75 dB(A)/89 dB(C), omdat bij dergelijke evenementen de nadruk niet op muziek ligt

De geluidsbelasting wordt gemeten op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten (veelal woningen) of op de in de vergunning vastgestelde referentiepunten. Zo kan per evenement worden bepaald wat de beste oplossing is voor de toegestane geluidsbelasting om op die manier een zo goed mogelijke balans tussen rust en reuring te bereiken. Voor de wijze van meten wordt het Meet- en rekenprotocol gehanteerd.

Op 5 juli 2016 heeft het college de “Notitie Geluid bij evenementen” vastgesteld (bijlage 2). Op grond van deze notitie wordt voor alle evenementen een equivalente geluidsnorm gehanteerd met een bandbreedte tussen 70 en 85 dB(A) aan de gevel. De ondergrens is 70 dB(A) omdat – uitgaande van een gevelisolatie van 20 dB - bij een dergelijke gevelwaarde de binnenwaarde 50 dB(A) bedraagt en er geen verstoring van de spraakverstaanbaarheid in de woning is. De bovengrens is 85 dB(A) op de gevel, omdat er dan door het achtergrondniveau van het publiek, een goede beleving van de muziek is en omdat deze norm maatschappelijk gezien wordt geaccepteerd. Voor de bastonen, uitgedrukt in dB(C), hanteren wij een maximum verschil van 14 tussen dB(A) en dB(C), waarbij de maximaal te vergunnen dB(C) waarde 95 bedraagt. Dit verschil geeft een goed evenwicht tussen de hoge en lage tonen.

Bij het bepalen van de daadwerkelijk te vergunnen geluidsnorm binnen de bandbreedte worden de volgende criteria toegepast:

 • de kenmerken van het evenement;

 • bijdrage aan het beleid van Zwolle;

 • de kenmerken van de locatie.

Voor de evenementen op of nabij de Wijthmenerplas is de maximale norm 75 dB(A)/90 dB(C).

Al een ruim een aantal jaren wordt vóór aanvang van het evenement door de geluidsmedewerkers van de gemeente Zwolle voor aanvang van het evenement het geluid “ingeregeld”, dat wil zeggen dat in samenwerking tussen de organisator en de gemeente het niveau van het geluid wordt ingesteld, zodanig dat de gestelde geluidsnormen niet worden overschreden.

Op het gebied van geluid bij openluchtevenementen vinden landelijk en Europees ontwikkelingen plaats. De gemeente Zwolle volgt deze ontwikkelingen nauwlettend. Bijvoorbeeld het convenant Preventie Gehoorschade. Dit convenant is een afspraak tussen onder andere de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vereniging van evenementenmakers (VVEM), de vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF), VeiligheidNL en de GGD GHOR Nederland. Doel is het voorkomen van het ontstaan van gehoorschade bij bezoekers van evenementen en festivals door versterkt geluid. Het convenant richt zich dus op de bezoekers van evenementen en niet op de omwonenden. In december 2018 is het derde convenant gesloten. Hoewel de gemeente geen partij is bij het convenant, vindt de gemeente het vanuit het oogpunt van gehoorbescherming voor de bezoekers van grootschalige muziekevenementen wel belangrijk dat wordt voldaan aan het doel van het convenant. In de Nota Evaluatie evenementenbeleid van maart 2015 staat daarom dat organisatoren van grootschalige evenementen zich moeten aansluiten bij het convenant willen zij in aanmerking komen voor een vergunning. Dit is in deze beleidsregel geconcretiseerd door op te nemen dat vergunningen voor grootschalige evenementen slechts worden verstrekt aan organisatoren die het convenant als uitgangspunt hanteren. Op die manier kunnen de doelstellingen van het convenant worden bereikt zonder dat evenementenorganisatoren verplicht worden lid te worden van de VVEM of de VNPF.

Mede met het oog hierop is in dit artikel opgenomen dat een geluidsontwerp kan worden gevraagd als onderbouwing van de door aanvrager aangevraagde geluidsruimte en dat we het geluidsontwerp betrekken bij onze afweging welk geluidsniveau wordt vergund. Van deze bevoegdheid wordt in ieder geval gebruik gemaakt bij grootschalige evenementen en als het bestemmingsplan een geluidsplan voorschrijft. Uit het geluidsplan moet blijken hoe de organisator er voor zorgt dat aan de geluidsnorm kan worden voldaan.

In de vergunning voor evenementen wordt verder opgenomen dat bezoekers tijdens het evenement in staat moeten worden gesteld om adequate gehoorbescherming - met een demping van minimaal 15 dB(A) - aan te schaffen. Bezoekers moeten daarover actief worden geïnformeerd, zowel vóór als tijdens het evenement. In de voorbereiding voor de vergunning voor evenementen wijzen wij de organisatoren van grootschalige muziekevenementen actief op het convenant en de I love my ears campagne. Daarnaast wijzen wij de organisatoren op het convenant als wij met hen communiceren over (de melding voor) de opname in de evenementenkalender. We geven daarbij aan dat, naast het Zwolse geluidsbeleid, moet worden voldaan aan het convenant Preventie Gehoorschade.

Artikel 9 Vergunningaanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een vergunning moet worden gedaan aan de hand van het door de burgemeester vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij het indienen van een aanvraag om evenementenvergunning moet een duurzaamheidsplan worden overgelegd, waarin wordt aangegeven hoe en op welke wijze de aanvrager maatregelen treft om schade aan het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. In ieder geval is het verboden om tijdens evenementen gebruik te maken van wegwerpplastic.

 • 3.

  Onverminderd de toepasselijkheid van artikel 3, moet een aanvraag voor een vergunning voor een grootschalig evenement ten minste twaalf weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend. Een aanvraag voor een vergunning voor een overig evenement moet ten minste acht weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend.

Toelichting

De behandeling van aanvragen om een evenementenvergunning dient zorgvuldig te gebeuren. Daarvoor is tijd nodig. Tijd voor de gemeente om de aanvraag adequaat af te af te handelen, maar ook om aanvragen én verleende vergunningen tijdig te publiceren. Tijdige publicatie is belangrijk om derde-belanghebbenden op een juiste manier te kunnen betrekken in het vergunningverleningsproces. Om deze reden moeten aanvragen om grootschalige evenementen ten minste twaalf weken voorafgaand aan het evenement worden gedaan en aanvragen voor overige vergunningen ten minste acht weken voorafgaand aan het evenement.

Deze bepaling regelt hoe een aanvraag voor een vergunning moet worden ingediend (middels een aanvraagformulier) en binnen welke termijn de aanvraag moet worden ingediend. Met deze bepaling wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ingevolge artikel 1.3, tweede lid, vergunningaanvragen aan te wijzen waarvoor de termijn voor de indiening van een aanvraag wordt verlengd. De reden hiervoor is dat de gebruikelijke voorgeschreven termijn uit de APV (artikel 1.3, eerste lid) van vier weken in sommige gevallen te kort is gebleken voor een juiste beoordeling van een aanvraag. Daarnaast speelt mee dat de termijn van vier weken ook te kort is gebleken om de belanghebbenden tijdig te kunnen informeren.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in alle geledingen van het maatschappelijk leven. Dat geldt ook voor evenementen. Daarom vraagt de gemeente als onderdeel van de vergunningaanvraag een duurzaamheidsplan waarin wordt aangegeven hoe en op welke wijze de aanvrager maatregelen treft om schade aan het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Vanwege de grote impact op het milieu is het verboden om tijdens evenementen gebruik te maken van wegwerpplastic. Het kan zijn dat een evenement op de korte termijn nog niet (geheel) kan voldoen aan de nieuwe regels. In een dergelijk geval verrichten we maatwerk en maken we in ieder geval concrete afspraken voor de komende jaren.

Jaarlijks moeten de organisatoren van terugkerende evenementen een opgave doen, waarin zij de datum van het evenement het jaar daarop reserveren. Zie de toelichting op artikel 3 van deze beleidsregel.

De definitieve aanvraag kan op een later tijdstip ingediend worden, te weten twaalf weken voorafgaand aan het evenement als het een grootschalig evenement betreft en acht weken indien het een overig evenement betreft.

Artikel 10 Voorschriften vergunning

 • 1.

  In de vergunning kunnen onder meer nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot:

 • a.

  Het inzetten van beveiliging

 • b.

  Het aantal toegestane schenkpunten

 • c.

  Het aanleveren van een afvalplan voor de locatie en directe omgeving

 • d.

  Het voorkomen van (verkeer-)overlast

 • e.

  Gezondheidsmaatregelen (toiletplan, watervoorzieningen, etc.)

 • f.

  De fysieke mogelijkheden van het terrein waarop het evenement wordt gehouden.

 • g.

  Het informeren van direct omwonenden van een evenementenlocatie.

 • h.

  De situering van podia, geluidsinstallaties en de inrichting van het evenemententerrein in het algemeen;

 • i.

  Het zero-tolerancebeleid.

 • j.

  Het opstellen van een veiligheidsplan

 • k.

  De te treffen maatregelen om schade aan het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

 • 2.

  Indien tijdens een evenement zwakalcoholhoudende dranken worden geschonken kunnen in de vergunning voorschriften worden gesteld over het gebruik tijdens het evenement van alternatieven voor het gebruik van glas.

Toelichting

Deze bepaling geeft aan welke voorschriften aan een vergunning kunnen worden verbonden.

Per evenement zal gekeken worden welke fysieke maatregelen op de locatie nodig zijn.

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze fysieke maatregelen ligt bij de organisator. De maatregelen zullen als voorschrift in de vergunning opgenomen worden.

Verder wordt in dit artikel de mogelijkheid geschapen om voor evenement specifieke inrichtingseisen te stellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situering van het podium of de podia, de situering van de geluidsinstallatie en de situering van de toiletunits. Met behulp van deze mogelijkheid kan per evenement de meeste optimale opstelling gekozen worden waarbij wordt aangesloten op de technische mogelijkheden.

De gemeente Zwolle legt een zero-tolerance beleid op bij de grote festivals. Organisatoren moeten aantoonbaar maatregelen nemen hoe zij drugs weren van hun evenement en zichtbaar op het festivalterrein aangeven dat er een zero-tolerance beleid geldt.

Zwolle wil dat duurzaamheid onderdeel wordt van de organisatie van evenementen. Daarom is aan dit artikel toegevoegd dat voorschriften kunnen worden gesteld voor te treffen maatregelen om schade aan het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

In het tweede lid zijn voorschriften opgenomen voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken.

Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid kunnen voorschriften worden gesteld over het gebruik van alternatieven voor glas tijdens het evenement. Hierbij moet men rekening houden met het feit dat voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken, naast de evenementenvergunning, tevens een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en horecawet is vereist.

Artikel 11 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan de burgemeester afwijken van de bepalingen van deze beleidsregel. De burgemeester houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de bepalingen van deze beleidsregel.

Toelichting

Deze bepaling is opgenomen om speciale gelegenheden met een zeer bijzonder karakter, die eenmalig zijn mogelijk te maken. Voor dergelijke evenementen moet ruimte (qua aantallen, bezoekers, geluidsbelasting en locatiekeuze) blijven in Zwolle. Het gaat hierbij om gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een huldigingfeest van een plaatselijke sportheld of sportclub of het houden van een evenement in Zwolle met grote landelijke bekendheid zoals bijvoorbeeld het optreden van een bekende popartiest in het kader van een inzamelingsactie voor een goed doel. Ook kan het gaan om onvoorziene evenementen die voor (de uitstraling van) Zwolle van groot belang zijn.

Tot slot is het ook mogelijk dat bijzondere omstandigheden een incidentele afwijking van de beleidsregel nodig maken. Een dergelijke afwijking moet goed gemotiveerd zijn.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt op 4 juni 2021 in werking.

 • 2.

  De beleidsregel van 10 februari 2017 wordt hierbij ingetrokken

T oelichting

Deze bepaling voorziet in de inwerkingtreding van de beleidsregel en de intrekking van de oude beleidsregel. Deze beleidsregel treedt in de plaats van de beleidsregel die op 10 februari 2017 is vastgesteld.

Ondertekening

Zwolle, 25 mei 2021

Burgemeester en wethouders en Burgemeester voornoemd,

P. Snijders, burgemeester

L. Borsboom, waarnemend secretaris