Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor instellingen en bedrijven (Subsidieregeling Start Dijk en Waard)

Geldend van 04-06-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor instellingen en bedrijven (Subsidieregeling Start Dijk en Waard)

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten ter bevordering van de sociale verbinding van de nieuwe gemeente Dijk en Waard welke plaatsvinden of gerealiseerd worden in 2021.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan inwoners van Heerhugowaard en Langedijk en instellingen en bedrijven die gevestigd zijn in Heerhugowaard en Langedijk.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden (o.a. financiële bijdrage deelnemers, sponsoring, fondsenwerving en andere subsidies) en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.

Artikel 5. Maximale hoogte van de subsidie per aanvraag

 • 1. Voor het bepalen van de maximale subsidie wordt een onderscheid gemaakt naar het aantal deelnemers:

  • a.

   Voor een activiteit met maximaal 20 deelnemers wordt een subsidie van maximaal € 1.000 verstrekt;

  • b.

   Voor een activiteit van minimaal 21 tot 50 deelnemers wordt een subsidie van maximaal € 2.500 verstrekt;

  • c.

   Voor een activiteit met minimaal 51 tot 100 deelnemers wordt een subsidie van maximaal € 5.000 verstrekt;

  • d.

   Voor een activiteit met 100 deelnemers of meer wordt een subsidie van maximaal € 10.000 verstrekt.

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

 • Indien het subsidiebedrag voor de in beginsel voor honorering in aanmerking komende aanvragen in het kader van artikel 2, het deelsubsidieplafond voor deze activiteiten overtreft, geldt de volgende verdeelregel. Indien het subsidiebedrag voor de in beginsel voor honorering in aanmerking komende aanvragen van groep het subsidieplafond overtreft, wordt het subsidiebudget naar rato van de in beginsel te verlenen subsidie verdeeld over de subsidieaanvragen

 • 2.

 • Wanneer de aanvrager krachtens art 4:5 van de Algemene Wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de onvolledige aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvulling is ontvangen.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie moet worden ingediend vanaf 15 mei 2021 tot 15 juni 2021.

 • 2. Aanvragen die worden ingediend voor aanvang van de indieningstermijn worden gedateerd op 15 mei 2021.

 • 3. Indien na honorering van de subsidieaanvragen in de periode van 15 mei 2021 tot 15 juni 2021, het subsidieplafond nog niet is bereikt, kunnen van 1 oktober 2021 tot 1 november 2021 ook aanvragen voor subsidie worden ingediend.

 • 4. Aanvragen die worden ingediend voor aanvang van de indieningstermijn, zoals vermeld in lid 3, worden gedateerd op 1 oktober 2021.

 • 5. Een volledig ingevulde aanvraag dient uiterlijk twee weken vóór aanvang van de activiteit door burgemeester en wethouders te zijn ontvangen.

 • 6. Artikel 6, tweede lid, onder d en artikel 6, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014, zijn niet van toepassing

Artikel 8. Verplichtingen

Burgemeester en wethouders kunnen verplichtingen opleggen overeenkomstig artikel 4:38 en 4:39 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9. Verantwoording van subsidie

 • 1. De subsidieontvanger dient uiterlijk binnen 4 weken nadat de gesubsidieerde activiteit is verricht een verantwoording in.

 • 2. De verantwoording bevat een visuele weergave (foto’s en/of video) van de activiteit.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of subsidieontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 15 mei 2021 en is van kracht tot 1 januari 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Start Dijk en Waard

Ondertekening