Beleidsregels Social Return On Investment (SROI)

Geldend van 21-05-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2019

Intitulé

Beleidsregels Social Return On Investment (SROI)

Het college van de gemeente Bloemendaal;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Beleidsregels Social Return On Investment (SROI)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Social Return On Investment (SROI): het opnemen van sociale voorwaarden bij inkoop- of aanbestedingstrajecten.

Artikel 2 Doelstellingen

De doelstellingen van deze regeling zijn:

 • -

  Vergroten van (arbeids)participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bij voorkeur inwoners uit de regio;

 • -

  Voorkomen en terugdringen voortijdig schooluitval;

 • -

  Verbinden onderwijs en arbeidsmarkt.

Artikel 3 Doelgroepen

De doelgroepen van deze regeling zijn:

 • -

  Uitkeringsgerechtigden volgens de Participatiewet;

 • -

  Vroegtijdig schoolverlaters;

 • -

  Leerlingen Beroeps Opleidende leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL);

 • -

  Leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (Vso) en Praktijkonderwijs (Pro);

 • -

  Werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers);

 • -

  Uitkeringsgerechtigden volgens de WW, Wajong, WIA en WAO.

Artikel 4 Toepassing

 • 1. SROI is van toepassing op alle aanbestedingen vanaf € 200.000 (excl. BTW) voor werken en diensten en bedraagt 5% van de aanneemsom/opdrachtwaarde. Wanneer dit percentage disproportioneel is, kan een lager percentage worden gehanteerd.

 • 2. SROI is van toepassing op alle leveringen, mits de arbeidscomponent van de levering 30% of meer is, en bedraagt 5% van de aanneemsom/opdrachtwaarde. Wanneer dit percentage disproportioneel is, kan een lager percentage worden gehanteerd.

Artikel 5 Waardering SROI-invulling

De SROI-invulling wordt gewaardeerd op basis van de ‘bouwblokkenmethode’. Dit houdt in dat elke beschreven SROI-invulling een vaste waarde vertegenwoordigt, uitgedrukt in euro’s. Hierdoor kan de opdrachtnemer stapelen tot het benodigde bedrag. De waardes van de bouwblokken zijn gebaseerd op de afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat en de gemiddelde inzet bij de betreffende SROI-invulling. De waarde van de SROI-invulling en een voorbeeldberekening worden uitgelegd in de bijlage bij deze beleidsregels.

Artikel 6 Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. Een opdrachtnemer voldoet aan de SROI-eis als:

 • -

  hij is gecertificeerd volgens de PSO van TNO (of een gelijkwaardige certificering) op trede 2 (bovengemiddeld) of trede 3 (koploper) én

 • -

  aan opdrachtgever een certificaat hiervan overlegt met een geldigheidsduur gelijk aan of groter dan de looptijd van de opdracht.

Voor trede 1 ’basisnorm’ krijgt opdrachtnemer een korting van 50% op zijn SROI-eis.

Als de geldigheid van het certificaat verloopt tijdens de opdracht en het certificaat niet wordt verlengd, of de certificering na de startdatum van de opdracht wordt behaald, moet de SROI-eis alsnog, naar rato (tijdsduur zonder certificering tijdens de opdracht/tijdsduur opdracht), ingevuld worden.

Artikel 7 Code Sociale Ondernemingen (CSO)

Indien opdrachtnemer is opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen en daarmee dus voldoet aan de Code Sociale Ondernemingen, dan voldoet de opdrachtnemer volledig aan de SROI-eis.

Indien opdrachtnemer de invulling (deels) laat uitvoeren door een leverancier/onderaannemer die in het Register Sociale Ondernemingen is opgenomen, wordt 100% van dit bedrag in mindering gebracht op de Social Return verplichting.

Artikel 8 Geen verdringing

SROI mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek maakt de opdrachtnemer dit aannemelijk.

Artikel 9 Geen dubbelingen

Het is niet toegestaan om kandidaten die in andere gemeenten zijn meegerekend voor de invulling van een SROI-verplichting, opnieuw mee te rekenen.

Artikel 10 Coördinatie, monitoring en contact

De coördinatie en monitoring van SROI heeft de gemeente Bloemendaal uitbesteed aan de gemeente Haarlem. Voor meer informatie over en hulp bij SROI kan de opdrachtnemer contact opnemen met team Social Return van de gemeente Haarlem, telefoonnummer (023) 5113867 of mail naar socialreturn@haarlem.nl.

Artikel 11 Hulp bij invulling SROI

Voor de invulling van SROI wordt, in overleg met team Social Return van de gemeente Haarlem, in eerste instantie samengewerkt met de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede. Vervolgens kan worden samengewerkt met de partners in het Werkgeversservicepunt (WSP) en overige re-integratiepartners. Ook kan worden samengewerkt met het Leerplein Midden en Zuid-Kennemerland en indien van toepassing maatschappelijke partners.

Artikel 12 Proces

Het SROI proces werkt als volgt:

 • a.

  SROI wordt standaard opgenomen bij aanbestedingen als contracteis;

 • b.

  Na de gunning wordt de SROI-eis berekend in euro’s;

 • c.

  Binnen vier weken na definitieve gunning maakt de opdrachtnemer op hoofdlijnen afspraken met de opdrachtgever/SROI-coördinator over de uit te voeren SROI-activiteiten;

 • d.

  Opdrachtgever stelt het registratiesysteem WIZZR beschikbaar aan de opdrachtnemer (inlogcode en handleiding);

 • e.

  Opdrachtgever rapporteert de gemaakte afspraken in het registratiesysteem WIZZR;

 • f.

  Opdrachtnemer voert deze afspraken uit gedurende de looptijd van de opdracht;

 • g.

  Opdrachtnemer rapporteert halfjaarlijks in WIZZR over de voortgang van de uitvoering van de SROI-eis;

 • h.

  Indien opdrachtgever op basis van de rapportage en overleggen met opdrachtnemer van mening is dat opdrachtnemer niet aan de SROI-eis voldoet, mag hij opdrachtnemer acties laten ondernemen om toch aan de SROI-eis te voldoen. Opdrachtnemer verleent hiervoor kosteloos zijn medewerking;

 • i.

  Binnen een maand na het einde van de opdracht legt opdrachtnemer zijn SROI-verantwoording in WIZZR af. Bij meerjarige contracten dient opdrachtnemer jaarlijks vóór februari zijn SROI-verantwoording af te leggen. Bij subsidies geldt de vastgestelde verantwoordingstermijn van de subsidie.

Artikel 13 Controle en verificatie

Opdrachtgever mag ten behoeve van de controle en verificatie van de gegevens van de SROI-activiteiten van opdrachtnemer bewijsstukken opvragen bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer verleent hiervoor kosteloos zijn medewerking. Controle op de werkvloer vindt steekproefsgewijs plaats.

Artikel 14 Boeteregeling

Als de SROI-verplichting niet wordt ingevuld, wordt eerst samen met opdrachtnemer naar een oplossing gezocht. Budgethouders zijn gemandateerd om, in overleg met de SROI-coördinator en na akkoord van de betreffende inhoudelijke portefeuillehouder, boetes op te leggen ter hoogte van de niet gerealiseerde SROI-waarde.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 september 2019.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels Social Return On Investment (SROI) Bloemendaal.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 24 september 2019.

Bijlage beleidsregels Social Return On Investment (SROI)

Artikel 5 Waardering SROI-invulling

Categorie

Normbedrag bij fulltime (36 uur) dienstverband op jaarbasis

Kandidaat telt mee voor:

WW

€ 15.000

3 jaar

Werkzoekende NUGGERS

€ 15.000

1 jaar

WIA/WAO bij nieuwe werkgever

€ 30.000

5 jaar

Participatiewet (niet arbeidsbeperkten)

€ 35.000

5 jaar

WSW detachering

€ 35.000

altijd

WSW-er in dienst nemen

€ 40.000

altijd

Wajong (UWV)

€ 40.000

altijd

Arbeidsbeperkten Participatiewet (garantiebanen)

€ 45.000

altijd

Werkstage (Werkervaringsplaats) voor Participatiewet en arbeidsbeperkten

€ 2.500

3 maanden (maximale termijn)

BBL leerwerkplek

€ 20.000

duur van de opleiding/stage

BBL leerwerkplek voor 28+

€ 35.000

BOL en overige stages

€ 5.000

Stage voor leerlingen VSO en praktijkonderwijs

€ 10.000

Leges (vak)opleiding of cursus

De kosten x 2

N.v.t.

Diensten en producten afnemen bij SW-bedrijven, Sociale Firma’s of sociale ondernemingen

Betaalde rekening aan SW-bedrijf/Sociale Firma

N.v.t.

Maatschappelijk verantwoorde activiteiten

uurloon personeel x aantal uren

N.v.t.

 • -

  Voor kandidaten van 50 jaar en ouder komt een bedrag van € 10.000 per jaar bovenop bovenstaande bedragen.

 • -

  Kandidaten tellen alleen mee als zij werkzaamheden verrichten die een relatie hebben met de uitvoering van de opdracht.

 • -

  Onder WIA/WAO vallen geen kandidaten voor wie de werkgevers ingevolge de Wet Verbetering Poortwachter een verplichting tot re-integratie hebben.

 • -

  Bij BBL (4 dagen werken, 1 dag naar school) geldt 32 uur werken als fulltime.

 • -

  Het bedrag voor ‘BOL en overige stage’ en ‘Stage voor leerlingen VSO en praktijkonderwijs’ is per volbrachte stageperiode (ongeveer 300 uur).

 • -

  Bij Sociale Firma’s gaat het om sociale ondernemingen, conform definitie SER, die zich specifiek richten op werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • -

  Bij sociale ondernemingen gaat het om ondernemingen die geregistreerd staan in het Register Sociale Ondernemingen.

 • -

  Afwijkingen worden naar rato berekend. Hierbij wordt de gewerkte periode (einddatum min begindatum) gedeeld door 365 dagen en vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren per week gedeeld door 36 (32 bij BBL). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de bedragen uit de tabel en leidt tot de gewogen SROI waarde van de betreffende invulling.

Voorbeeldberekening

Kandidaat heeft een uitkering volgens de Participatiewet en krijgt een contract van 1 februari tot en met 31 juli (180 dagen) voor 24 uur per week. De berekening gaat dan als volgt: 180/365 dagen x 24/36 uur x € 35.000 = € 11.506,85.