Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent jeugdorganisaties

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent jeugdorganisaties

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de "Deelverordening jeugdorganisaties" is het stimuleren van de maatschappelijke participatie van jeugd en jongeren.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Het bevorderen van maatschappelijke participatie, maatschappelijk perspectief, sociale binding en sociale integratie door middel van het vergroten van kansen en het stimuleren van de eigen kracht van jeugd en jongeren inclusief jeugd en jongeren met een beperking.

 • Het stimuleren van spelen en/of zwemmen in buitenspeeltuinen.

 • Het betrekken van “ongebonden” jeugd en jongeren die niet via regulier aanbod bereikt worden.

 • Signalering jeugd en jongeren die in de knel dreigen te komen vroegtijdig op te sporen en op een spoor te zetten richting regulier hulpaanbod.

 • Het versterken van het activiteitenaanbod (recreatief, informatief, educatief en/of algemeen vormend) voor jeugd- en jongeren in de kernen.

 • Het versterken van het aanbod voor jeugdigen in de zomervakantie.

 • Het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik.

 • Het bevorderen van de gezondheid en bewustwording gezonde leefstijl, verhogen van sport- en beweegparticipatie, terugdringen van overlast, bevorderen van sociale cohesie (participatie in projecten Buurt, Onderwijs, Sport).

 • Jongeren naar vermogen en aangepast aan hun specifieke situatie mee laten beslissen over hun leefsituatie.

 • Een appèl doen op zelfwerkzaamheid en creativiteit van jongeren.

 • Jeugd laten kennismaken met vrijwilligerswerk.

Subsidiecriteria

 • 1A.

  Ten behoeve van open jeugd- en jongerenwerk gericht op de doelgroep 4 t/m 12 jaar:

  • De subsidieaanvrager moet open activiteiten organiseren die gericht zijn op jeugdigen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

  • De open activiteiten moeten regelmatig (minimaal 10 maal per jaar) in de open jongerencentra of vergelijkbare accommodaties worden aangeboden.

  • Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

 • 1B.

  Ten behoeve van open jeugd- en jongerenwerk gericht op de doelgroep 13 tot 21 jaar:

  • De subsidieaanvrager moet open activiteiten organiseren die gericht zijn op jeugdigen in de leeftijd van 13 tot 21 jaar.

  • De open activiteiten moeten regelmatig (minimaal 10 maal per jaar) in de open jongerencentra of vergelijkbare accommodaties worden aangeboden.

  • Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

 • 2.

  Ten behoeve van kindervakantiewerkorganisaties:

  • Activiteiten moeten gericht zijn op jeugd van de basisschool en vinden plaats in de zomervakantie.

  • Het subsidie per deelnemer is gebaseerd op een activiteitenaanbod van minimaal 4 activiteiten. Een activiteit beslaat een dag

  • Peildatum bepaling aantal deelnemers: deelnemerslijst van het jaar voorafgaand aan de subsidieperiode.

 • 3.

  Ten behoeve van specifieke jeugdverenigingen (waterscouting):

  • De subsidieaanvrager biedt in verenigingsverband in de verenigingsaccommodatie wekelijks activiteiten aan jeugdigen.

  • De instelling heeft ten minste 15 actieve leden.

  • Peildatum bepaling aantal actieve leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

 • 4.

  Ten behoeve van het gespecialiseerd jeugd- en jongerenwerk:

  • De subsidieaanvrager moet regelmatig gespecialiseerde en laagdrempelige activiteiten aanbieden en/of een zomerkamp organiseren die gericht zijn op jeugdigen en jongeren met verschillende mogelijkheden en beperkingen.

  • Peildatum bepaling aantal kerninwoners c.q. deelnemers: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode dan wel de deelnemerslijst van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode. .

 • 5.

  Ten behoeve van speeltuinorganisatie en/of zwembadaccommodatie:

  • Klein onderhoud speeltoestellen

   Klein onderhoud van de speeltoestellen wordt uitgevoerd door de stichting. Daartoe behoren in elk geval de volgende activiteiten:

   • -

    schoonhouden van de speeltoestellen

   • -

    het verven van de speeltoestellen

   • -

    kleine reparaties aan de speeltoestellen

  • Onderhoud terrein en winkelgebouw/zwembad

   Onderhoud terrein en winkelgebouw/zwembad wordt uitgevoerd door de stichting. Daartoe behoren in elk geval de volgende activiteiten:

   • -

    het verwijderen van zwerfvuil

   • -

    het legen van de vuilnisbakken

   • -

    het onkruidvrij houden van de (val)ondergronden van de speeltoestellen

   • -

    het onderhoud van het aanwezige gebouw(en)/zwembad

  • Overige verplichtingen

   De stichting is verantwoordelijk voor het tijdig openstellen en weer sluiten van de speeltuin en/of zwembad.

 • 5A.

  Ten behoeve van de speeltuinorganisatie Stichting Speeltuin Wessem (De Roetsj):

  • Er worden speelmogelijkheden geboden voor jeugdigen tot 12 jaar.

  • De speelmogelijkheden worden bij voorkeur het gehele jaar aangeboden.

 • 5B.

  Ten behoeve van de zwembadaccommodatie inclusief speeltuin Stichting Weerderhof:

  • Er worden zwem- en speelmogelijkheden geboden voor jeugdigen tot 21 jaar.

  • De speelmogelijkheden worden bij voorkeur het gehele jaar aangeboden.

Bijdrage

 • 1.

  Per open jeugd- en jongerenwerkorganisatie:

  • 100% van de huur/belasting/energiekosten met een maximum van het in de beschikking tot subsidieverlening genoemd bedrag.

  • Een bedrag per kerninwoner in de leeftijd 4 t/m 12 jaar van: € 4,00 met een minimum subsidiebedrag van € 700,00.

  • Een bedrag per kerninwoner in de leeftijd 13 tot 21 jaar van: € 6,00 met een minimum subsidiebedrag van € 1.000,00.

  • Een bedrag voor de gezamenlijke organisatie van één zomerspektakel voor jongeren uit de gehele gemeente Maasgouw van € 1.500,00.

 • 2.

  Per kindervakantiewerkorganisatie:

  • Een basisbedrag:

   • -

    tot 50 deelnemers € 350,00

   • -

    50 tot 100 deelnemers € 700,00

   • -

    100 tot 150 deelnemers € 1.050,00

   • -

    150 tot 200 deelnemers € 1.225,00

   • -

    200 tot 250 deelnemers € 1.400,00

   • -

    250 tot 300 deelnemers € 1.575,00

   • -

    300 en meer deelnemers € 1.750,00

  • Alsmede een bedrag per deelnemend kind van: € 9,50.

 • 3.

  Specifieke jeugdverenigingen (waterscouting):

  • Per jeugdvereniging een bijdrage in de huur/energiekosten van 100% met een maximum van € 4.800,00.

  • Per jeugdvereniging een bijdrage per actief lid in de leeftijd tot 21 jaar van € 18,00.

 • 4.

  Gespecialiseerd jeugd- en jongerenwerk:

  Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg een bedrag per inwoner van € 0,17. Dit bedrag is afhankelijk van toekomstige subsidieafspraken met de regiogemeenten.

 • 5A.

  Stichting Speeltuin Wessem (De Roetsj): een vast bedrag van € 2.416,00.

 • 5B.

  Stichting Weerderhof: een vast bedrag van € 20.000,00.

Ondertekening