Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende nadere regels omtrent subsidieverstrekking voor het Helmonds Preventieakkoord

Geldend van 08-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende nadere regels omtrent subsidieverstrekking voor het Helmonds Preventieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.4, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Helmond 2020;

b e s l u i t :

Vast te stellen de Nadere regels subsidieverstrekking Helmonds Preventieakkoord gemeente Helmond 2021

Hoofdstuk 1 Algemene nadere regels

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Helmond 2020 en de hierna volgende wijzigingen.

 • b.

  Inclusief aanbod: een aanbod dat voor iedereen die het betreft toegankelijk is.

 • c.

  Maatschappelijk effect: een op langere termijn beoogde verandering in een situatie of bij een doelgroep, die een positieve uitwerking heeft op verschillende delen van de samenleving.

 • d.

  Netwerkaanpak: samenwerking tussen diverse organisaties waarbij activiteiten worden afgestemd en (eventueel) samen worden opgepakt.

 • e.

  Reguliere activiteiten: activiteiten die op dit moment al gebeuren.

 • f.

  Resultaat(afspraken): een concrete, waarneembare en toetsbare in woorden beschreven opbrengst, zonder gekwantificeerde normen, die een directe bijdrage levert aan het beoogde beleidsdoel.

 • g.

  Prestatie(afspraken): een prestatie die overeenkomt met een resultaat, maar is aangevuld met een gekwantificeerde norm.

 • h.

  Duurzaam ondernemen: een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap waarbij mens, milieu en middelen in balans zijn.

Artikel 1:2 Algemene nadere regels

 • 1. Deze nadere regels zijn van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op het Helmonds Preventieakkoord (leefstijl thema’s).

 • 2. Een subsidieaanvraag, die naar het oordeel van het college, niet of niet in voldoende mate voldoet aan een of meer ingevolge de nadere regels op die aanvraag van toepassing zijnde criteria komt niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3. Naast deze nadere regels zijn er ook spelregels opgesteld, die van toepassing zijn op de thematafels.

Artikel 1:3 Doel en reikwijdte

 • 1. De subsidie is bedoeld om uitvoering te geven aan het Helmonds Preventieakkoord, specifiek de leefstijlthema’s.

 • 2. De subsidie is bedoeld om het gezondheidspotentieel in aandachtwijken te vergroten.

 • 3. De subsidies die vanuit deze nadere regels worden verleend betreft enkel eenmalige subsidies.

 • 4. Subsidieontvangers dragen zorg voor een goede toegankelijkheid van alle voorzieningen zowel fysiek als digitaal.

Artikel 1:4 Subsidievoorwaarden

 • 1. Activiteiten dienen onderbouwd en aantoonbaar een bijdrage te leveren aan een of meerdere in het Helmonds Preventieakkoord vastgestelde doelen.

 • 2. Uit de subsidieaanvraag wordt helder hoe de beoogde doelgroep(en) bereikt wordt/ worden en met welk beoogd resultaat. Het resultaat is SMART omschreven en bevat in ieder geval het beoogd aantal gebruikers/bezoekers/deelnemers/leden en geeft inzicht in hoe het resultaat wordt vastgelegd.

 • 3. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt getoetst in hoeverre zij voldoen aan de volgende criteria:

  • a)

   De mate van duurzaamheid van de beoogde resultaten, in hoeverre gaat het hier om langdurige effecten en inbedding in het reguliere activiteitenprogramma.

  • b)

   De mate van innovatie, in hoeverre is sprake van vernieuwing/aanvulling ten opzichte van het bestaande aanbod.

  • c)

   De mate van uitvoerbaarheid, in hoeverre zijn activiteiten uitvoerbaar, is de begroting realistisch en is de organisatie solide.

  • d)

   De mate van gebiedsgerichte aanpak, in hoeverre is er sprake van netwerkaanpak van activiteiten in eenzelfde gebied/wijk/buurt.

 • 4. De inzet van professionals is kwalitatief en kwantitatief in verhouding tot de te organiseren activiteiten en wordt ingezet tegen een realistische kostprijs.

 • 5. Bij een subsidieaanvraag dient te worden aangetoond dat wordt aangesloten bij én wordt samengewerkt met voorzieningen en/of organisaties in het netwerk.

Artikel 1:5 Weigeringsgronden

In aanvulling op de in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.7 ASV genoemde weigeringsgronden wordt een aanvraag om subsidie op basis van deze regeling geweigerd indien:

 • a)

  de aanvraag ziet op activiteiten waarbij geen samenwerking plaatsvindt op basis van een gezamenlijk opgesteld uitvoeringsplan

 • b)

  de aanvraag richt zich op een basis-op-orde wijk.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 2:1 Subsidieaanvraag en uitvoeringsplan

 • 1. Subsidieaanvragen worden in gezamenlijkheid door de netwerkpartners ingediend.

 • 2. Bij de aanvraag wordt een uitvoeringsplan overgelegd.

 • 3. Onder een uitvoeringsplan als bedoeld in het tweede lid wordt verstaan, een schriftelijk stuk dat:

  • a.

   is opgesteld door een thematafel; en

  • b.

   betrekking heeft op een van de onderwerpen uit het Helmonds Preventieakkoord; en

  • c.

   een beschrijving geeft van bijdragen door iedere individuele deelnemer op het onderwerp van de thematafel (als bedoeld onder sub b) aan de doelen uit het Helmonds Preventieakkoord; en

  • d.

   ziet op een uitvoeringsperiode van maximaal drie kalenderjaren, te beginnen op 1 september van 2021.

 • 4. In het uitvoeringsplan wordt uitgewerkt hoe de onderstaande principes worden toegepast:

  • a.

   Inwoner centraal, uitgaan van wat de inwoner zelf wil en kan;

  • b.

   Gezamenlijk verantwoordelijk, dat wil zeggen dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor het totaal resultaat, ongeacht of hij of zij aan de lat staat voor die specifiek taak, activiteit of opdracht.;

  • c.

   Informatie gestuurd werken zodat informatie wordt gebruikt om problemen te analyseren en te prioriteren en te verantwoorden;

  • d.

   Lerende organisatie, een organisatie die zich continu op alle niveaus aanpast aan de voortdurende veranderingen in haar omgeving en permanent in staat is zich te verbeteren, te vernieuwen en te ontwikkelen;

  • e.

   Gebieds- of wijkgericht werken inhoudende dat vanuit een samenwerking tussen gemeente, (maatschappelijk) partners en inwoners gezamenlijk gekeken wordt naar waar een wijk behoefte aan heeft;

  • f.

   de mate waarmee met vrijwilligers gewerkt wordt (vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet);

  • g.

   de inclusieve aanpak.

Artikel 2:2 Indienen aanvraag en beslistermijn

 • 1. In afwijking van artikel 2.1 lid 1 van de ASV dienen de aanvragen voor de subsidies uiterlijk voor 1 juli 2021, ingediend te worden bij het college.

 • 2. De looptijd van de subsidie is maximaal drie kalenderjaren, te beginnen op 1 september van 2021.

 • 3. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 juli 2021 en de uitvoering van de subsidie loopt tot 1 september 2024.

 • 4. Een aanvraag moet worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe door het college vastgestelde formulier en dient, onverminderd het bepaalde in de ASV, vergezeld te gaan van het uitvoeringsplan waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 5. Het college beslist binnen 8 weken op de aanvraag. Het college kan zijn beslissing eenmaal voor ten hoogste 30 dagen verdagen.

Artikel 2:3 Thematafels

 • 1. Onder een thematafel als bedoeld in dit artikel wordt verstaan: een door het college als zodanig aangeduide overlegstructuur gericht op in ieder geval het opstellen van een uitvoeringsplan dat aansluit op de doelen van het Helmonds Preventieakkoord.

 • 2. Het college nodigt in eerste aanleg lokale (of bestaande) deelnemers aan het Helmonds Preventieakkoord uit aan een thematafel met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens dit artikel.

 • 3. Het college kan met betrekking tot de thematafels spelregels vaststellen. Deze spelregels kunnen in ieder geval betrekking hebben op de wijze van toegang tot de thematafel, de wijze van functioneren van de thematafel en de informatieverstrekking aan en door de deelnemers aan de thematafel.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling

Artikel 3:1 Aanvraag tot subsidievaststelling

De subsidieontvanger dient in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 eerste lid van de ASV uiterlijk voor 1 december 2024 de aanvraag voor subsidievaststelling in.

Artikel 3:2 Verantwoording en administratie

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling wordt door de subsidieontvanger in afwijking van het bepaalde in artikel 3.4 van de ASV bij een subsidiebedrag van:

 • a.

  Tot € 5.000,- is geen financiële verantwoording nodig op grond van 3.3. van de ASV, wel een inhoudelijk verslag.

 • b.

  Vanaf € 5.000,- een inhoudelijk verslag en een financieel verslag over de besteding van de subsidie.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4:1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere individuele gevallen afwijken van het bepaalde in deze nadere regels voor zover toepassing daarvan zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4:2 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude Nadere regels

 • 1. De Nadere regels subsidieverstrekking Helmonds Preventieakkoord gemeente Helmond 2021 treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 maart 2025.

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 20 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

de secretaris,