Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant

Geldend van 23-03-2023 t/m heden

Intitulé

Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten voor de versnelling van de opgaven in de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel bijdragen willen verstrekken voor projecten die gericht zijn op de actuele en urgente uitdagingen ten aanzien van digitale bereikbaarheid, weerbare arbeidsmarkt en vitale en duurzame steden;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1 BrabantRing en Brabant Leert

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Abv: Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel: door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom, de gemeente Helmond, de gemeente Breda, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de gemeente Eindhoven, de gemeente Helmond, de gemeente Tilburg, de gemeente Meierijstad, de gemeente Oss, de gemeente Oosterhout, de gemeente Uden en de gemeente Waalwijk en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij gezamenlijk opgestelde en op 2 maart 2021 vastgestelde Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel;

project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en gericht op een specifiek eindresultaat.

Artikel 1.2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

 • a.

  de gemeente Bergen op Zoom;

 • b.

  de gemeente Helmond;

 • c.

  de gemeente Breda;

 • d.

  de gemeente Den Bosch;

 • e.

  de gemeente Eindhoven;

 • f.

  de gemeente Tilburg;

 • g.

  de gemeente Meierijstad;

 • h.

  de gemeente Oss;

 • i.

  de gemeente Oosterhout;

 • j.

  de gemeente Uden;

 • k.

  de gemeente Waalwijk.

Artikel 1.3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op de versnelling van de opgave “BrabantRing” of de opgave “Opschalen Brabant Leert”.

Artikel 1.4 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  het project is gericht op de versnelling van de opgave “BrabantRing” of de opgave “Brabant Leert”;

 • c.

  het project, bedoeld onder b, is genoemd in de lijst met type 1 projecten, opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling;

 • d.

  de projecten gericht op de versnelling van de opgave Brabant Ring passen binnen het kernproject “Versnellen realisatie BrabantRing: open en veilige digitale marktplaats”;

 • e.

  de projecten gericht op de versnelling van de opgave Brabant Leert passen binnen het kernproject “Opschalen Brabant leert: Met Brabant Leert de arbeidsmarkt weerbaarder maken”;

 • f.

  het project is gericht op de actuele en urgente uitdagingen ten aanzien van digitale bereikbaarheid, weerbare arbeidsmarkt of vitale en duurzame steden;

 • g.

  het project wordt gerealiseerd samen met een of meer derden;

 • h.

  het project is gericht op het opzetten van een verdienmodel of heeft maatschappelijke impact;

 • i.

  het project draagt substantieel bij aan het lange termijn groeivermogen van de provincie Noord-Brabant;

 • j.

  het project is gericht op het verbeteren van de concurrentiepositie, de weerbaarheid op de arbeidsmarkt of de inclusiviteit in de desbetreffende gemeente;

 • k.

  de bijdrageontvanger draagt ten minste 50 % van de totale projectkosten bij;

 • l.

  het project kan uiterlijk 31 december 2022 worden afgerond.

Artikel 1.5 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • a.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde format aanvraagformulier;

 • b.

  wordt ingediend van 10 mei 2021 tot en met 15 september 2021;

 • c.

  bevat een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1°.

   op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

  • 2°.

   een sluitende en realistische begroting met een kostenraming en dekkingsplan.

Artikel 1.6 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 1.5, vast op € 1.170.000

Artikel 1.7 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage betreft het lumpsumbedrag per project, genoemd in de lijst met type 1 projecten, opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

Artikel 1.8 Verdelingswijze

De bijdrage wordt verdeeld op grond van de afspraken in de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel.

Artikel 1.9 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

 • 1. De bijdrageontvanger:

  • a.

   voert het project uit overeenkomstig de afspraken in de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel;

  • b.

   zorgt tijdens en na de uitvoering voor communicatie over het project;

  • c.

   rondt het project uiterlijk 31 december 2022 af;

  • d.

   maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden;

  • e.

   houdt activiteiten die tot stand zijn gekomen met een provinciale bijdrage tenminste vijf jaar na vaststelling van de bijdrage in stand, tenzij Gedeputeerde Staten hiervoor ontheffing verlenen;

  • f.

   zorgt dat de zaak die tot stand is gekomen met een provinciale bijdrage niet binnen een periode van vijf jaar na realisering daarvan wordt vervreemd, verhuurd of met hypotheek of andere zakelijke rechten bezwaard, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de in de aanvraag omschreven bestemming wordt onttrokken, tenzij Gedeputeerde Staten hiervoor ontheffing verlenen;

  • g.

   zorgt ervoor dat in publicaties wordt vermeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd, indien door of namens de bijdrageontvanger een of meer publicaties worden gedaan met betrekking tot de te financieren activiteiten;

  • h.

   overlegt een voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de bijdrage wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt.

 • 2. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder b, en de bijdrageontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal een jaar.

Artikel 1.10 Verantwoording

De bijdrageontvanger toont bij de aanvraag tot vaststelling van de bijdrage aan dat de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen is voldaan door middel van:

 • a.

  een activiteitenverslag;

 • b.

  een financieel verslag; en

 • c.

  indien van toepassing een doorkijk naar de toekomst.

Artikel 1.11 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag.

 • 2. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald.

Artikel 1.12 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant.

Artikel 1.13 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2023 aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en doeltreffendheid van deze regeling in de praktijk.

§ 2 Verduurzamen bestaand vastgoed

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Abv: Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel: door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom, de gemeente Helmond, de gemeente Breda, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de gemeente Eindhoven, de gemeente Roosendaal, de gemeente Tilburg, de gemeente Meijerijstad, de gemeente Oss, de gemeente Oosterhout, de gemeente Uden, de gemeente Waalwijk en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij gezamenlijk opgestelde en op 2 maart 2021 vastgestelde Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel;

project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en gericht op een specifiek eindresultaat.

Artikel 2.2 Doelgroep

 • 1. Een bijdrage op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

  • a.

   de gemeente Bergen op Zoom;

  • b.

   de gemeente Helmond;

  • c.

   de gemeente Breda;

  • d.

   de gemeente ‘s-Hertogenbosch;

  • e.

   de gemeente Eindhoven;

  • f.

   de gemeente Roosendaal;

  • g.

   de gemeente Tilburg;

  • h.

   de gemeente Meijerijstad;

  • i.

   de gemeente Oss;

  • j.

   de gemeente Oosterhout;

  • k.

   de gemeente Maashorst;

  • l.

   de gemeente Waalwijk.

 • 2. Onverminderd het eerste lid kan een bijdrage op grond van deze paragraaf eveneens worden aangevraagd door een deelnemer van een samenwerkingsverband van twee of meer gemeenten, genoemd in het eerste lid.

Artikel 2.3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op de versnelling van de opgave "verduurzaming bestaand vastgoed" uit de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel.

Artikel 2.4 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  het project is gericht op de versnelling van de opgave "verduurzaming bestaand vastgoed" uit de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel;

 • c.

  het project, bedoeld onder b, is genoemd in de lijst met type 3 projecten, opgenomen in bijlage 2 behorende bij deze regeling;

 • d.

  het project is gericht op het uitwerken van een investeringsvoorstel in de vorm van:

  • 1°.

   een financieringsvoorstel; of

  • 2°.

   een verdienmodel;

 • e.

  uit het projectplan blijkt dat minimaal twee andere Brabantse gemeenten het project ondersteunen of dat meerdere Brabantse gemeenten het project uitvoeren;

 • f.

  het project draagt bij aan het lange termijn groeivermogen van de provincie Noord-Brabant;

 • g.

  indien het is aangevraagd voor 1 mei 2022 kan het project uiterlijk 31 december 2023 worden afgerond;

 • h.

  indien het is aangevraagd na 11 december 2022 kan het project uiterlijk 31 december 2024 worden afgerond.

Artikel 2.5 Vereisten aanvraag bijdrage

 • 1. Een aanvraag voor een bijdrage:

  • a.

   wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;

  • b.

   wordt ingediend van 4 april 2022 tot en met 30 april 2022;

  • c.

   wordt ingediend van 12 december 2022 tot en met 31 maart 2023;

  • d.

   bevat per project een projectplan met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde format projectplan waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf.

 • 2. Onverminderd het eerste lid wordt een aanvraag door een deelnemer van een samenwerkingsverband mede ingediend namens de andere deelnemers van het samenwerkingsverband, en draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband, blijkend uit een samenwerkingsverklaring.

Artikel 2.6 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

 • 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de bijdrage komen kosten derden in aanmerking voor een bijdrage.

 • 2. Compensabele btw komt niet in aanmerking voor een bijdrage.

Artikel 2.7 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 2.5, vast op €1.440.000.

Artikel 2.8 Hoogte van de bijdrage

 • 1. De hoogte van de bijdrage betreft minimaal €20.000 en maximaal €60.000 per gemeente.

 • 2. Een aanvraag om een bijdrage kan meerdere projecten betreffen.

Artikel 2.9 Verdelingswijze

Iedere gemeente genoemd in artikel 2.2 kan maximaal €120.000 aan bijdragen ontvangen.

Artikel 2.10 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

 • 1. De bijdrageontvanger:

  • a.

   voert het project uit overeenkomstig de afspraken in de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel;

  • b.

   rondt het project, indien het is aangevraagd voor 1 mei 2022, uiterlijk 31 december 2023 af;

  • c.

   rondt het project, indien het is aangevraagd na 11 december 2022, uiterlijk 31 december 2024 af;

  • d.

   zorgt ervoor dat in publicaties wordt vermeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd, indien door of namens de bijdrageontvanger een of meer publicaties worden gedaan met betrekking tot de te financieren activiteiten;

  • e.

   overlegt een voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de bijdrage wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt.

 • 2. Indien het project niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder b, en de bijdrageontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal een jaar.

Artikel 2.11 Verantwoording

De bijdrageontvanger toont bij de aanvraag tot vaststelling van de bijdrage aan dat de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een activiteitenverslag.

Artikel 2.12 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag.

 • 2. Het voorschot wordt in één keer betaald.

Artikel 2.13 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant.

Artikel 2.14 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2024 aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en doeltreffendheid van deze paragraaf in de praktijk.

§ 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3.2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 26 april 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij artikel 1.4, onder c en artikel 1.7 van de Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant

Type 1 projecten

Projecten Brabant Ring SP1

GemeentenProjecten

Bijdragen

 • 1.

  Eindhoven

  Hybride lesgeven VO in Brainport

€ 175.000

 • 2.

  Bergen op Zoom

  Verkeersmanagement binnenstad: transformatie naar een duurzaam veilige en toegankelijke binnenstad

€ 125.000

Projecten Brabant Leert SP2

GemeentenProjecten

Bijdragen

 • 3.

  Breda

  Hybride leeromgeving BUAS met ‘AI Gaming campus

€ 50.000

 • 4.

  Breda

  Verdubbelaar open batches

€ 20.000

 • 5.

  ’s Hertogenbosch

  Hybride leeromgeving Grasso Grenco

€ 100.000

 • 6.

  Eindhoven of Helmond

  Hybride leeromgevingen Brainport (plan van aanpak masterplan)

€ 50.000

 • 7.

  Tilburg

  Hybride leeromgeving Spoorzone / Mindlabs

€ 100.000

 • 8.

  Meierijstad

  Hybride Leeromgeving Leergoed Veghel (Kloosterkwartier; Meierijstad, uitwerken concept

€ 100.000

 • 9.

  Oss

  Hybride leeromgeving Pivot Park

€ 50.000

 • 10.

  Oss

  Verdubbelaar open batches

€ 40.000

 • 11.

  Oss

  Digitale Werkplaatsen Oss (DWO)

€ 60.000

 • 12.

  Oosterhout

  Leren op de werkplek

€ 100.000

 • 13.

  Uden

  Hybride leeromgeving ’t Handelshuys

€ 100.000

 • 14.

  Uden

  Verdubbelaar open batches

€ 20.000

 • 15.

  Waalwijk

  Ondersteuning ZZP’ers bij ‘roer om’

€ 80.000

Bijlage 2 behorende bij artikel 2.4 van de Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant

Type 3 projecten

Projecten Verduurzamen bestaand vastgoed SP3

 

aanvraagperiode

4 april 2022 tot en met 30 april 2022

 
 

gemeente

project

Aan te vragen bijdrage

1

Tilburg

Living lab Energietransitie Tilburg Zuid

€60.000

2

Eindhoven

Investeringsstrategie Integraal Huisvestingsprogramma Scholen

€60.000

3

Helmond

Warmterotonde centrum

€60.000

4

Helmond

Green deal zorgaanbieders vastgoed

€30.000

5

Roosendaal

Verduurzaming en vergroening theater De Kring - De Energiekring (maatschappelijk en cultureel vastgoed

€60.000

6

Breda

Gebouwgebonden financiering: particulier vastgoed

€50.000

7

Meierijstad

Verduurzaming van bestaand maatschappelijk vastgoed en opschaling naar overig vastgoed.

€60.000

8

Oosterhout

Toepassen van een modulair schoolconcept

€60.000

9

Waalwijk

Procesbegeleiding en technische ondersteuning duurzaam MJOP

€60.000

 

aanvraagperiode

12 december 2022 tot en met 31 maart 2023

 
 

gemeente

project

Aan te vragen bijdrage

10

Eindhoven

Isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma)

€ 60.000

10

‘s-Hertogenbosch

Isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma)

€ 60.000

10

Helmond

Isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma)

€ 30.000

10

Meierijstad

Isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma)

€ 60.000

10

Roosendaal

Isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma)

€ 20.000

10

Oosterhout

Isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma)

€ 20.000

11

Eindhoven

Gemeentelijk vastgoed

€ 60.000

12

Tilburg

Verduurzaming VVE’s

€ 60.000

12

‘s-Hertogenbosch

Verduurzaming VVE’s

€ 60.000

13

Breda

Monumenten verduurzaamd

€ 20.000

13

Waalwijk

Monumenten verduurzaamd

€ 20.000

14

Waalwijk

Verduurzaming zwembaden

€ 20.000

14

Roosendaal

Verduurzaming zwembaden

€ 40.000

14

Oosterhout

Verduurzaming zwembaden

€ 40.000

15

Waalwijk

Uniforme aanbesteding duurzaamheid gemeentelijk vastgoed

€ 20.000

16

Bergen op Zoom

Delta Agrifood maatschappelijk vastgoed

€ 60.000

17

Bergen op Zoom

SHFT to Green

€ 60.000

18

Oss

Monumenten verduurzaamd

€ 60.000

19

Maashorst

Strategische aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed

€ 60.000

20

Maashorst

Onderzoek naar de mogelijkheden om energie vast te houden en terug te leveren off-grid

€ 60.000