Aanwijzingsbesluit locoburgemeester

Geldend van 04-03-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 04-03-2021

Intitulé

Aanwijzingsbesluit locoburgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze;

overwegende dat:

 

op 2 februari 2021 de heer P.A.M. van Boekel per direct ontslag heeft genomen als wethouder van de gemeente Bernheze;

op 4 maart 2021 door de raad van gemeente Bernheze als wethouder is benoemd de heer P.H.F.M. van Dieperbeek;

als gevolg hiervan het noodzakelijk is om de vervanging van de burgemeester opnieuw te regelen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 77 van de Gemeentewet;

besluit:

 

 

De volgende wethouders in de volgende volgorde aan te wijzen als locoburgemeester:

a. eerste locoburgemeester: M.A.W.J.M. Wijdeven;

b. tweede locoburgemeester: R.E.S. van Moorselaar;

c. derde locoburgemeester: P.H.F.M. van Dieperbeek.

Eerdere besluiten tot aanwijzing van de locoburgemeester in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 4 maart 2021.

Ondertekening

Aldus besloten op 20 april 2021,

Peggy Hurkmans Marieke Moorman

Secretaris Burgemeester