Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders voor brandveiligheid (Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland)

Geldend van 30-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders voor brandveiligheid (Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren,

gelezen het collegeadvies met kenmerk Z.63486/D.317566, d.d. 6 april 2021;

gelezen het bepaalde in de artikelen 10:3 junto artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 61, lid 3 Wet veiligheidsregio’s, artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 92 Woningwet en artikel 6:2 Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren;

overwegende dat medewerkers in dienst van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland belast zijn met het toezicht op brandveiligheid binnen de gemeenten in het gebied van deze Veiligheidsregio’s en het derhalve wenselijk is dat zij hun taak rechtmatig en efficiënt kunnen uitoefenen

BESLUIT

vast te stellen het :

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland.

Artikel 1

Aan de regionaal commandant brandweer van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Flevoland wordt de bevoegdheid gemandateerd tot het aanwijzen van medewerkers, voor zover zij in dienst zijn van de genoemde gemeenschappelijke regelingen, belast met het toezicht op de naleving van de bij of

krachtens de:

 • 1.

  Wet veiligheidsregio’s, voor zover betrekking hebbend op de Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

 • 2.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 3.

  Woningwet en daarmee samenhangende regelgeving zoals het Bouwbesluit en ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening;

 • 4.

  Algemene Plaatselijke Verordening voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid dan ter voorkoming van brandgevaar.

Artikel 2

De eerdere besluiten van het college tot aanwijzing van toezichthouders bij de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, welke belast zijn met het toezicht op de naleving van de voorschriften van onder artikel 1 genoemde wet- en regelgeving worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Artikel 4

Dit besluit kan aangehaald worden als:

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 20 april 2021,

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris,

mw. mr. W. Heeg

de burgemeester,

mw. drs. C.R. Larson