Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Castricum 2021

Geldend van 07-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Castricum 2021

De raad van de gemeente Castricum:

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2021;

gezien het advies van de commissie d.d. 8 april 2021;

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellende na volgende:

Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Castricum 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. College: het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Castricum.

 • 2. Belastingplichtige: degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing is gesteld.

 • 3. Medisch afval: afval als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking van de belastingplichtige en/of een persoon die deel uitmaakt van het huishouden van de belastingplichtige.

 • 4. Tegemoetkoming: een tegemoetkoming die door de gemeente Castricum wordt toegekend aan een belastingplichtige, die vanwege medisch afval hoge afvalkosten heeft.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor de tegemoetkoming medisch afval kan een verzoek daartoe indienen door middel van een hiervoor door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Er wordt maximaal 1 tegemoetkoming per belastingplichtige toegekend.

 • 3. De belastingplichtige is verplicht alle informatie te verstrekken die het college nodig acht voor het beoordelen van de aanvraag.

 • 4. De aanvraag kan alleen betrekking hebben op het lopende kalenderjaar en dient uiterlijk 1 oktober van dat jaar te worden ingediend.

 • 5. De tegemoetkoming wordt uitbetaald in het jaar volgend op het jaar waarvoor de tegemoetkoming is toegekend.

 • 6. Het college kan nadere regels stellen over de voorwaarden van de aanvraag, de berekening van het bedrag en over de uitbetaling van de tegemoetkoming.

Artikel 3 Tegemoetkoming

 • 1. De tegemoetkoming bedraagt € 92,50 per jaar.

 • 2. In aanvulling op de tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid kan de belastingplichtige:

  • a)

   een afvalpas aanvragen die toegang verschaft tot de ondergrondse restafvalcontainers tegen het geldende tarief voor een inworp. De afvalpas wordt verstrekt naast de al op het adres aanwezige rolcontainer; óf

  • b)

   een extra 240L rolcontainer voor restafval aanvragen. De rolcontainer wordt kosteloos verstrekt. Voor het ledigen geldt het variabele tarief voor de 240L rolcontainer.

Artikel 4 Bewijsvoering

De belastingplichtige moet het medisch afval kunnen aantonen. Dit kan door middel van een factuur van de apotheek, pakbon van het gebruikte materiaal, ziektekostenverzekeraar of leverancier waaruit blijkt dat voorzieningen worden getroffen die leiden tot extra medisch afval.

Artikel 5 Misbruik

Het college kan bij misbruik de tegemoetkoming terugvorderen.

Artikel 6 Afwijking

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belastingplichtige, afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing ervan naar het oordeel van het college onredelijke gevolgen heeft.

Artikel 7 Citeertitel en Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tegemoetkoming medisch afval Castricum 2021”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in de openbare raadsvergadering van donderdag 8 april 2021.

Mevrouw R. Slootweg MSc

griffier

De heer drs. A. Mans

voorzitter