Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de subsidie van het activiteiten- en kernenbudget (Nadere regels subsidie Activiteiten- en Kernenbudget)

Geldend van 16-04-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de subsidie van het activiteiten- en kernenbudget (Nadere regels subsidie Activiteiten- en Kernenbudget)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;

overwegende dat het AKB-budget bedoeld is om snel, eenvoudig en flexibel initiatieven in de gemeente financieel te ondersteunen.

Besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik om verlening van subsidie ingevolge deze nadere regels;

 • AKB: Activiteiten- en Kernenbudget gemeente Medemblik;

 • cofinanciering: bijdragen van derden; van andere overheden, maatschappelijke fondsen, via crowdfunding, sponsoring, donateursgelden of andere geldelijke bijdragen of middelen van derden.

Artikel 2 Uitgangspunten subsidie

 • a. (kleinschalige) initiatieven ten behoeve van de eigen woonkern of de gemeente Medemblik die een duidelijke meerwaarde hebben voor de leefbaarheid van de betreffende kern of de gemeente;

 • b. initiatieven gericht op sociaal, cultureel, maatschappelijk, recreatief of toeristisch gebied binnen de eigen woonkern of de gemeente;

 • c. initiatieven gericht op bewonersparticipatie: het actief meedenken en meedoen om de leefbaarheid in de eigen woonkern of de gemeente te verbeteren;

 • d. initiatieven gericht op het versterken van zelfredzaamheid van inwoners: het bevorderen van het vermogen van inwoners om zelfstandig te leven en eigen problemen op te lossen;

 • e. initiatieven gericht op het bevorderen van de sociale cohesie: initiatieven die bijdragen aan de verbondenheid en solidariteit binnen de gemeenschap;

 • f. initiatieven gericht op het versterken van de economische vitaliteit van de kernen, niet zijnde zuiver commerciële initiatieven.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

Om voor subsidie uit het AKB in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • a.

  er is sprake van cofinanciering;

 • b.

  er is aantoonbare betrokkenheid en inspanning van inwoners, maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven;

 • c.

  het initiatief is openbaar toegankelijk;

 • d.

  het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet nog plaatsvinden.

Artikel 4 Grondslag subsidie

 • 1. Maximaal 50% van het aangevraagde bedrag wordt gesubsidieerd, tot een maximum van € 10.000,-.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1. Bij een aanvraag voor subsidie maakt de aanvrager gebruik van een bij deze nadere regels behorend, volledig ingevuld en ondertekend formulier.

 • 2. Behandeling van aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst, volgens het principe: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Initiatieven met een structureel karakter die niet – meer – in de opstartfase zitten, komen niet in aanmerking voor subsidie uit het AKB.

 • 2. Initiatieven die voornamelijk betrekking hebben op privébelangen van de initiatiefnemer/aanvrager komen niet in aanmerking voor subsidie uit het AKB.

 • 3. Initiatieven waarbij subsidiëring zou leiden tot overschrijding van het AKB budget komen niet in aanmerking voor subsidie uit het AKB.

 • 4. Initiatieven met een besloten of overwegend besloten karakter zoals initiatieven die alleen voor de eigen organisatie bestemd of toegankelijk zijn, komen niet in aanmerking voor subsidie uit het AKB.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de daarmee dienende belangen.

Artikel 8 Intrekking huidige nadere regels

De nadere regels subsidie Activiteiten- en Kernenbudget, vastgesteld op 15 mei 2018 en de nadere regels Budget Leefbaarheid, vastgesteld op 23 juli 2019, worden ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels subsidie Activiteiten- en Kernenbudget’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gehouden op 30-03-2021.

De secretaris,

De burgemeester,