Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent sportevenementen waardoor niet-actieve Groningers worden gestimuleerd om in beweging te komen en gemotiveerd worden om in beweging te blijven (Subsidieregeling Sportevenementen provincie Groningen 2021-2023)

Geldend van 15-04-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent sportevenementen waardoor niet-actieve Groningers worden gestimuleerd om in beweging te komen en gemotiveerd worden om in beweging te blijven (Subsidieregeling Sportevenementen provincie Groningen 2021-2023)

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 6 april 2021, nr. A.22, afdeling ECP, dossiernummer K17483 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  sportevenementen een stimulans kunnen zijn om deel te nemen aan sport of om te gaan bewegen;

 • -

  sportevenementen een gezondheid bevorderend en participatie verhogend element kennen;

 • -

  wij niet-actieve Groningers in beweging willen krijgen en houden door hen te stimuleren en motiveren deel te nemen aan een side-programma van een sportevenement;

 • -

  wij activiteiten willen ondersteunen die bijdragen aan een actieve sportdeelname in aanloop naar en na afloop van het evenement en/of die hiervoor een side event programma ontwikkelen.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Het Kader Sport- en Beweegbeleid provincie Groningen 2021-2023.

Besluiten:

 • I.

  Vast te stellen de:

Subsidieregeling Sportevenementen provincie Groningen 2021-2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Bovenlokaal: buiten de gemeentegrenzen van de gemeente waar het hoofdsportevenement wordt georganiseerd;

 • c.

  Side-programma: een evenement voor, tijdens of na het hoofdsportevenement, waaronder in het kader van deze regeling ook een side-event wordt verstaan;

 • d.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352),

 • e.

  Hoofdsportevenement: is het evenement waar geoefende sporters aan deelnemen en betreft de wedstrijd en/of het toernooi van het evenement

 • f.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • g.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is om activiteiten bij sportevenementen te ondersteunen waardoor niet-actieve Groningers worden gestimuleerd om in beweging te komen en gemotiveerd worden om in beweging te blijven.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  stichtingen;

 • b.

  verenigingen;

 • c.

  gemeenten; en

 • d.

  evenementenorganisaties.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  het organiseren van een side programma van een hoofdsportevenement; en

 • b.

  het organiseren van clinics en kennismakingsprogramma's in aanloop naar, tijdens en na afloop van een hoofdsportevenement.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   het gaat om een activiteit die is gericht op reeds actieve en sportende Groningers;

  • b.

   indien er in een kalenderjaar voor dezelfde activiteit reeds eerder subsidie is verstrekt op grond van deze regeling;

  • c.

   de subsidiabele kosten minder dan € 2.500 bedragen.

 • 2. Indien er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt de subsidie geweigerd wanneer subsidieverstrekking niet kan plaatsvinden met toepassing van de de-minimisverordening.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteiten zijn primair gericht op het in beweging krijgen en houden van niet actieve Groningers;

 • b.

  de activiteiten vinden plaats in het kader van een bovenlokaal hoofdsportevenement, met een aanzuigende werking voor de hele regio;

 • c.

  er is cofinanciering van twee andere partijen.

 • d.

  de gemeente waarin het hoofdsportevenement wordt georganiseerd staat achter het evenement en de benodigde vergunningen zijn afgegeven of worden afgegeven voorafgaand aan het evenement.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Kosten die voor de organisatie en uitvoering van de activiteit zoals bedoeld in artikel 5 worden gemaakt;

 • b.

  Materiaalkosten die direct gerelateerd zijn aan het side-programma;

 • c.

  Kosten voor promotie en pr.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Entertainment of daaraan gerelateerde kosten;

 • b.

  Entreegelden en deelnemersbijdragen;

 • c.

  Reis- en verblijfskosten;

 • d.

  Jurykosten en inhuur deskundigen en/of bekende sporters.

Artikel 10 Subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een aanvraagformulier.

 • 2. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2023.

 • 3. Onverminderd artikel 2.1, lid 1 en 2 van de Procedureregeling bevat een aanvraag:

  • a.

   een beschrijving van het side-programma waarin het bereik duidelijk en concreet is benoemd.

Artikel 11 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast dat wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Artikel 12 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, als bedoeld in artikel 5, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met maximum van € 10.000.

Artikel 13 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en vervalt van rechtswege op 1 januari 2024.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sportevenementen provincie Groningen 2021-2023.

Ondertekening

Groningen, 6 april 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.