Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het stimuleren en motiveren van de jeugd om in beweging te komen en te blijven (Subsidieregeling Gezonde Leefstijl en Beweegvriendelijke Omgeving provincie Groningen 2021-2023)

Geldend van 15-04-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het stimuleren en motiveren van de jeugd om in beweging te komen en te blijven (Subsidieregeling Gezonde Leefstijl en Beweegvriendelijke Omgeving provincie Groningen 2021-2023)

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 6 april 2021, nr. A.22, afdeling ECP, dossiernummer K17483 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  spelen en bewegen minder vanzelfsprekend is geworden in het dagelijks leven van jongeren,

 • -

  de basis voor een gezonde leefstijl op jonge leeftijd wordt gelegd;

 • -

  wij de jeugd van jongs af aan willen leren een leven lang actief te zijn door hen te stimuleren in beweging te komen en te blijven voor een gezonde leefstijl;

 • -

  wij projecten en initiatieven willen ondersteunen die er voor zorgen dat alle jeugd in de provincie gaat en blijft bewegen opdat zij gezonder opgroeit.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Het Kader Sport- en Beweegbeleid provincie Groningen 2021-2023;

 • -

  Het Gronings Provinciaal Beweegakkoord.

Besluiten:

 • I.

  Vast te stellen de:

Subsidieregeling Gezonde Leefstijl en Beweegvriendelijke Omgeving provincie Groningen 2021-2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352).

 • c.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • d.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • e.

  Jeugd: betreft kinderen van 0 tot 21 jaar.

 • f.

  Hardware: betreft o.a. speel- en beweegtoestellen van fitness- en beweegparken, velden van play- en soccercourts, pannakooien.

 • g.

  Partner: een organisatie die het Gronings Provinciaal Beweegakkoord heeft ondertekend en dus achter de ambities en doelstellingen van het akkoord staat.

 • h.

  Cofinanciering: het gedeeltelijk meefinancieren van een project met financiële middelen en/of personele inzet (uren).

 • i.

  Penvoerder: een deelnemer in een samenwerkingsverband, die zorgdraagt en verantwoordelijk is voor de projectadministratie, aanvragen en verzoeken.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is om de jeugd te stimuleren en te motiveren in beweging te komen en te blijven om op die manier bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl in een beweegvriendelijke omgeving die voorzien is van een goed sport- en beweegaanbod dat toegankelijk is voor alle jeugd ongeacht etniciteit, financiële en sociale achtergrond.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  gemeenten;

 • b.

  een samenwerkingsverband van gemeenten al dan niet in combinatie met andere organisaties;

 • c.

  een samenwerkingsverband van organisaties.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  projecten die gericht zijn op de jeugd van jongs af aan leren een leven lang actief te zijn en die de jeugd stimuleren en motiveren in beweging te komen en te blijven voor een gezonde leefstijl;

 • b.

  projecten die gericht zijn op een beweegvriendelijke omgeving die voorzien is van een goed sport- en beweegaanbod en dat toegankelijk is de jeugd.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   niet wordt voldaan aan hetgeen is bepaald in artikel 7;

  • b.

   voor hetzelfde project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of één van de andere regelingen die onderdeel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma sport- en beweegbeleid 2021-2023.

 • 2. Indien er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt de subsidie geweigerd wanneer subsidieverstrekking niet kan plaatsvinden met toepassing van de de-minimisverordening.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project moet een gezonde leefstijl bij de jeugd realiseren die hen in beweging brengt en houdt en/of een goed sport- en beweegaanbod in een beweegvriendelijke omgeving creëren;

 • b.

  het project draagt er aan bij dat meer jeugd in beweging komt waardoor er uiteindelijk een gezondheidswinst wordt behaald;

 • c.

  er is cofinanciering van gemeente(n);

 • d.

  het project wordt minimaal uitgevoerd binnen twee gemeenten en is daarmee gemeente overstijgend;

 • e.

  het project moet aansluiten bij de lokale sportakkoorden;

 • f.

  het project moet een aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de provincie Groningen;

 • g.

  er is een plan van aanpak (inclusief begroting) waarin de te behalen resultaten en het bereik duidelijk en concreet zijn benoemd en op welke wijze de resultaten worden gemeten;

 • h.

  de financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend;

 • i.

  in deze beleidsperiode kan voor hetzelfde project maximaal éénmaal een subsidie verleend worden.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van een project dat zich richt op de realisatie van een gezonde leefstijl bij de jeugd die hen in beweging brengt en houdt;

 • b.

  Kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van een project dat zich richt op het creëren van een goed sport- en beweegaanbod in een beweegvriendelijke omgeving.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Kosten van de hardware van een project dat zich richt op het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving;

 • b.

  Reis- en verblijfskosten.

Artikel 10 Subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag wordt namens minimaal drie partners van het provinciaal beweegakkoord ingediend.

 • 3. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 april 2021 tot en met 31 december 2023.

 • 4. Onverminderd artikel 2.1, lid 1 en 2 van de Procedureregeling bevat een aanvraag een plan van aanpak (inclusief begroting) waarin de te behalen resultaten en het bereik duidelijk en concreet zijn benoemd en op welke wijze de resultaten worden gemeten.

Artikel 11 Penvoerder

 • 1. Het samenwerkingsverband dient een penvoerder aan te wijzen.

 • 2. Alle aanvragen en verzoeken in een project dienen door de penvoerder gedaan te worden.

 • 3. Gedeputeerde Staten verrichten betalingen enkel aan de penvoerder, tenzij de penvoerder failliet is verklaard, in surséance van betaling verkeert dan wel indien op hem de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Artikel 12 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast dat wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Artikel 13 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000.

Artikel 14 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 15 Subsidievaststelling

 • 1. Subsidies tot € 25.000 worden door Gedeputeerde Staten direct vastgesteld.

 • 2. Bij subsidies van € 25.000 of meer wordt binnen 13 weken na uitvoering van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling ingediend, waar bij de aanvraag tot vaststelling een activiteitenverslag wordt overgelegd waaruit genoegzaam blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend overeenkomstig het besluit tot subsidieverlening zijn verricht en aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 16 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Bij een subsidie tot € 25.000 vindt de betaling van het subsidiebedrag in één keer plaats.

 • 2. Bij een subsidie van € 25.000 of meer verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 3. Het voorschot, als bedoeld in het tweede lid, wordt in een keer betaald.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Gezonde Leefstijl en Beweegvriendelijke Omgeving provincie Groningen 2021-2023.

Ondertekening

Groningen, 6 april 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.