Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gilze en Rijen 2021

Geldend van 16-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gilze en Rijen 2021

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel, genummerd RS21.00020, van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gilze en Rijen 2021

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op 16 april 2021 en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gilze en Rijen 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2021. DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.W. Timmermans D.A. Alssema